skip to Main Content

1921 (V. Latif ox x Khori ox)

 

Frankrijk is het land met de langste tradities van rensport met Arabische paarden. De Franse fokkers van Arabische renpaarden zijn trots op hun succes. Dat succes is niet zo maar komen aanwaaien, maar is het resultaat van een ononderbroken, zorgvuldige selectie die gebaseerd is op de resultaten van meer dan 150 jaar rensport met Arabische paarden. Het succes is mede te danken aan het deskundige en weloverwogen beleid van de Franse nationale stoeterijen die de Franse fokkers hebben gestimuleerd en hebben gezorgd dat in het hele land goede Arabische hengsten ter beschikking staan.
De eerste officiële rennen voor Arabische- en Angloarabische volbloeds in Frankrijk werden georganiseerd in 1860. Deze twee rassen liepen vaak in dezelfde rennen. Volbloed Arabieren kregen daarbij een gewichtscompensatie als ze uitkwamen tegen Angloarabieren. Het samen met Angloarabische paarden uitkomen in rennen vergrote de selectie onder Arabische volbloeds omdat ze steeds moesten uitkomen tegen paarden die intrinsiek sneller waren.
Toen in 1874 de nationale stoeterijen zijn gereorganiseerd, is in het zuiden van Frankrijk ook een nieuw renprogramma voor Arabische paarden ingesteld met wedstrijden in Bordeaux, Tarbes, Pau en Pompadour.
Maar vooral in de jaren 1900 tot 1940 heeft de rensport voor Arabische paarden zich in Frankrijk krachtig ontwikkeld. Vanaf 1920 zijn jaarlijks zes rennen voorbehouden voor Arabische volbloeds over afstanden niet verder dan anderhalve mijl (2.400 meter).
De Franse nationale stoeterijen verwierven tijdens deze periode verschillende Arabische fokpaarden uit de Oriënt. De stoeterijorganisatie bezocht regelmatig het Midden Oosten om daar goede Arabische paarden aan te schaffen. Op die reizen bezochten ze in het noorden van Arabië de Sbaa, Feidhan, Beggaras en Roalla families, die samen de Anezeh stam vormden. Maar ook kochten ze in Zuid-Arabië paarden van zuivere Nedj oorsprong, die vrijwel dezelfde kenmerken als de Anezeh Arabieren hadden. En uit Mesopotamië, aan de randen van de woestijn, werden Darley ox en Massoud ox meegebracht en uit Egypte werd in 1909 Latif ox geïmporteerd.
Dit was ook de tijd dat grote stoeterijen werden gesticht die het Frans gefokte Arabisch paard, zoals we dat vandaag de dag kennen, zouden gaan produceren. Uit die fokkerij kwamen hengsten als Denouste ox, die zowel in als buiten Frankrijk de bekendste van allen is, maar ook Nedjari ox (naar Polen uitgevoerd), Kann ox (naar Rusland uitgevoerd), Noriz ox, Nedjanor ox, Kriss II ox, Baroud II ox en Kairouan III ox.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn de rennen snel hervat en maakten verscheidene Arabische hengsten hun naam op de renbaan. Hengsten als Djerba Oua ox, Saint Laurent ox, Gosse du Bearn ox, BA Toustem ox maar ook de uit Tunesië afkomstige Ourour ox en Sumeyr ox.

Denouste ox

De vos Denouste ox SBFAR*5132 is in 1921 gefokt door Gaston Lalague uit Uchacq, een dorp dat net ten noorden van Mont de Marsan, in het departement Landes, ligt. De vader van Denouste ox is de Franse staatshengst Latif ox (1903 – 1922).
De bruine Latif ox SBFAR*3385 is in 1903 in Egypte geboren en in 1909 door een aankoopcommissie van de Franse staatsstoeterijen onder leiding van inspecteur Quinchez op de renbaan van Sidi Gaber in Alexandrië gekocht. Die commissie kocht toen 24 hengsten van wie er 17 zijn geplaatst op staatsstoeterijen in Algerije, dat toen tot Frankrijk behoorde, en 7 op staatsstoeterijen in Frankrijk. Die zeven waren Aslani ox, Dahman ox, Farid ox, Hamdany el Samry ox, Latif ox, Maarouf ox en Meenak ox.
Van de afstamming van Latif ox zijn geen documenten bekend. Zijn vader zou een Hamdani van de Sba’ah stam zijn en zijn moeder een Hamdaniyah van de Fad’aan stam.

Behalve Dénousté ox bracht Latif ox ook de hengsten Makri ox (1911), Bargochar x (1913), Alphabet x (1913) en Abecher x (1913). Van deze hengsten heeft alleen Bargochar x meer dan 25 nakomelingen geproduceerd en daarvan is de merrie Memorable x (1926, MV Nibeh ox) de stammoeder geworden van een eigen merrielijn.
De moeder van Denouste is de door M.L. Robert in 1913 gefokte vos Djaima ox. De vader van Djaima ox is de hengst Khouri ox, die in 1896 in Syrië is geboren. Djaima’s moeder is Dame Tartine ox (1905-1923), een vosmerrie, die de vos Burkeguy ox als vader en de schimmel Deesse ox (1892) als moeder heeft. De moederlijn loopt verder met dochters van Emir Selim ox (1877), Nahr el Kebir ox (1861) en Hamdani ox.

Naast Dénousè kreeg Djaima ox zeven dochters, die geen van allen Latif ox als vader hadden. Djaima’s Angloarabische dochter Decazette x bracht in 1933 de staatshengst Djinger Ale x.

Raszuiverheid

Over Denouste ox is jarenlang gediscussieerd of zijn afstamming wel zuiver Arabisch is.
Daarbij ging het om de vraag of één van de voorouders van Denouste ox wel een echte volbloed Arabier was. De twijfel over de afkomst van Denouste ox werd daarnaast in de hand gewerkt doordat sommige Franse fokkers hun Arabische volbloedmerries lieten dekken door halfbloed Arabische hengsten en vervolgens volhielden dat Denouste ox de vader van het geboren veulen was. Er liepen dus verschillende paarden in Frankrijk rond die op papier volbloed Arabier waren en Denouste ox als vader, maar dat in werkelijkheid niet waren.

Edouard al Dahdah, fokker en liefhebber van Arabische volbloeds en bovenal ook kenner van de Arabische fokkerij bij de bedoeïenenstammen in het Midden Oosten, heeft in december 2011 in zijn maandelijkse blog “Daughters of the Wind”, over de Arabische fokkerij, aan die problematiek ruim aandacht geschonken.

Al Dahdah ontleedt in dat artikel de afstamming van Denouste ox en stelt daarbij vast dat vader Latif ox een door de Fad’aan bedoeienen gefokte zoon van de hengst Hamdani Simri ox is.
Moeder Djaima ox heeft de hengst Kouri ox als vader en dat was een zoon van de eveneens door de Fad’aan bedoeienen gefokte hengst Ubayyan Sharrak ox.
Grootmoeder Dame Tartine ox is een dochter van de hengst Burkeguy ox uit de merrie Déesse ox, die de in de woestijn gefokte hengst Emir Selim ox als vader heeft en de merrie Berthe ox als moeder heeft. De ouders van Berthe ox zijn de hengst Nahr el Kebir ox en de merrie Merjane ox. Beiden zijn in de woestijn gefokt en later ingevoerd in Frankrijk.
Al Dahdah concludeert dat, op de hengst Burkeguy ox na, de afstamming van Denouste ox relatief dicht tegen de woestijn aan ligt.

Burkeguy ox

De vos hengst Burkeguy ox is in 1899 in Frankrijk gefokt door de heer Horment en is de enige in Frankrijk gefokte hengst die in de afstamming van Denouste ox voorkomt, in een tijd dat Franse fokkers van Arabische paarden liever gebruik maakten van uit het Midden Oosten geïmporteerde hengsten dan van in Frankrijk gefokte hengsten.

Als de stamboom van Burkeguy ox nader wordt bekeken dan is de overgrootmoeder van Burkeguy’s vader Fez ox de belangrijkste oorzaak van de discussie over het al dan niet zuiver Arabisch zijn van Denouste ox.
Deze in 1870 geboren schimmel merrie Aissa ox is in Algerije gefokt door frater Houneau. Haar moeder is Fatouma ox en haar vader is de niet geregistreerde hengst Adjali ox. Aissa ox is in 1873 geïmporteerd in Frankrijk en toen opgenomen in het Franse stamboek voor Arabische paarden.
Adjali ox is zelf niet geregistreerd, maar wordt in de stamboekregisters wel genoemd als vader van Aissa ox met de opmerking dat hij in 1868 in Algerije is geïmporteerd. Vermoedelijk was hij afkomstig van Arabische bedoeienen. Rond 1860 hielden de Franse autoriteiten in Algerije geen officiële stamboeken bij. Pas in 1874 zijn ze daarmee begonnen. Dat had tot gevolg dat Arabische paarden die voor 1874 in Algerije zijn geboren, niet zijn geregistreerd, tenzij ze zijn geëxporteerd naar Frankrijk en daar nakomelingen kregen. Via de registratie van de nakomelingen zijn ze dan in de Franse stamboeken genoemd.

Om die reden is ook Fatouma ox niet geregistreerd, maar wordt zij in het stamboek wel genoemd als moeder van Aissa ox. Daarbij is vermeld dat Fatouma ox in 1862 is geboren uit een paring van Bou Maza en Kebira, die beiden originele Arabieren zouden zijn.

Bekend is dat er in die tijd ook in Frankrijk een Arabische hengst Bou Maza ox actief is in de fokkerij. Hij is in 1847 gefokt door de heer De Nexon, die een beroemde fokker was. De vader van deze Bou Maza is Hoessein ox en de moeder is Amine ox.
Hoewel er uit het midden van de 19e eeuw meerdere Arabische merries met de naam Kebira bekend zijn, is het waarschijnlijk dat de moeder van Fatouma ox de in 1844 door de staatsstoeterij Pompadour gefokte merrie Kebira ox (V. Mesrur ox, M. Furette ox) is.

Het meest waarschijnlijke scenario is dat Kebira ox, drachtig van Bou Maza ox, de stoeterij in Pompadour verliet toen het merriebestand van de stoeterij werd opgeruimd en dat ze daarbij in Algerije terecht kwam. Daarbij moet bedacht worden dat Algerije in het midden van de negentiende eeuw een kolonie werd van Frankrijk, nadat het daarvoor onderdeel was geweest van het Ottomaanse (Turkse) Rijk, waardoor voor de ontwikkeling van de nieuwe kolonie veel mensen en paarden tussen Frankrijk en Algerije heen en weer gingen.Kebira ox bracht Fatouma ox in 1862 in Algerije ter wereld en Fatouma ox gaf in 1870 geboorte aan Aissa ox. Daarna is Aissa ox naar Frankrijk gegaan, waar ze in het stamboek is geregistreerd.
Het lijkt er sterk op dat in Frankrijk bij de nog in de kinderschoenen staande stamboekregistratie van Arabische paarden, maar ook van andere rassen; door veranderende overheidsbemoeienissen, nieuwe procedures en door administratieve fouten sommige paarden postuum zijn geregistreerd. Daarbij zal ook een rol hebben gespeeld dat er bij het verkeer tussen Frankrijk en zijn kolonies geen sprake was van exportdocumenten, waardoor sommige informatie verloren is gegaan.

Buiten voorgaande analyse van de afstamming van Denouste ox speelt daarnaast nog mee dat frater Houneau er geen enkel belang bij had om zijn merries door niet volbloed Arabische hengsten te laten dekken. Hij was niet betrokken bij de rensport en fokte niet voor geldelijk gewin.

Aangenomen mag daarom worden dat de hengst Adjali ox een echte volbloed Arabische hengst is en dat daarmee de discussie of Denouste ox wel een volbloed Arabisch hengst is met een bevestiging kan worden afgesloten.

Vererver van reneigenschappen

Denouste ox wordt binnen de Arabische volbloedfokkerij erkend als de beste vererver van reneigenschappen in de 20e eeuw. Hij is de onomstreden stamvader van de Arabische fokkerij in Frankrijk. Bovendien heeft hij grote invloed gehad op de Arabische fokkerij in Rusland en de Verenigde Staten. Ook komt het bloed van Denouste ox voor in vele moderne Angloarabische paarden zoals Nithard x, Inschallah x, Matcho x, Arlequin x en Zeus x en in de Russische Trakehners.

Om zijn naam eer aan te doen wordt er jaarlijks in Toulouse een ren over 1600 meter georganiseerd die de Prix Denouste heet en waar een prijzengeld van € 12.000 op het spel staat.

Denouste ox heeft in Frankrijk gedekt van 1925 tot zijn dood in 1948. Van hem zijn meer dan 150 nakomelingen geregistreerd, waaronder 42 goedgekeurde hengsten, te weten: Caïd ox (1926), Fin Fevrier x (1926), Baroud II ox (1927), Fagotin x (1927), Kann ox (1927), Kellermann ox (1927), Beldebel ox (1928), Felisano x (1928), Lotus VIII x (1928), Saint Bertrand x (1928), Sultan ox (1928), Alaric V ox (1929), Liseron ox (1929), Tam Tam II x (1929), Abel ox (1930), Albigeois ox (1930), Hedwig x (1930), Jeannot x (1930), Lonboste x (1930), Nam Dinh x (1931), L’Alleluia x (1931), Rey Danube x (1932), Cassini x (1933), Kriss II ox (1933), Brise Coeur II x (1934), Fontainebleau x (1934), Kamet ox (1934), Val d’Aran x (1934), Balbek x (1935), Capital x (1935), Heron x (1935), Nandin x (1935), Royal Nostra x (1935), Apero x (1936), Diviciacus x (1936), Ondin x (1936), Rey de Nousty x (1936), Quintette x (1938), Vulcain II x (1938), Robinson x (1939), Fanion II ox (1948) en Mouneya ox (1948)

Van de hengsten Hedwig x, Lonboste x, Brise Coeur II x, Balbek x en Heron x zijn minder dan drie nakomelingen bekend en daarom wordt aan die hengsten geen verdere aandacht besteed.
Een aantal dochters van Denouste ox is van belang geweest voor de fokkerij omdat ze de moeder of grootmoeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden. Dat zijn:

Amica ox (1927, MV. Flibustier ox) is de moeder van de hengsten Amilcar x (1934, V. Comtat xx) en Mickey II x (1935, V. Pinceau xx. Ook is Amica de grootmoeder van de invloedrijke hengsten Saint Laurent ox (1948, V. Baroud II ox, zie 3.3.) en Gosse du Bearn ox (1954, V. Djerba Oua ox);

Liliane x (1930, MV. Comtat xx) is de moeder van de hengst Nid d’Or x (1935, V. Ouragan II x);

Alerte ox (1931, MV. Kerro ox) is de moeder van de hengst Anico x (1948, V. Micipsa xx);

Reveuse x (1931, MV. Royal Dream xx) is de moeder van de hengst Reverend x (1939, V. Danube Bleu x);

De vos Kraina ox (1932, MV. Kerro ox) is een volle zuster van de hengst Kriss II ox (zie 22 ). Kraina ox kreeg tussen 1938 en 1951 vier merrieveulens en vier hengstveulens. Drie van de vier hengstveulens zijn aangekocht door de Haras National in Frankrijk, waarvan Kesbeth x (1943, V. Dadji xx) de belangrijkste is geweest. Kesbeth x is onder andere de vader van Nithard x, die wordt teruggevonden in de pedigree van Inschallah x (1968, V Israël x), Katouchon x (1976, V. Dionysos II x), Lys de Darmen (1977), Matcho x (1978, Pancho II x), Ubis (1978, V. Votez Bien x), OIisco (1980, V. Jalisco), Quick Star (1983, V Galoubet A), Calypso (1984, V. Hadj A x), Enrico (1986, V. Fast x), De Saint Urus d’Olympe x (1990, V. Saint Erwain x) en Andiamo (1983, V. Animo).
De andere twee staatshengsten van Kraina ox zijn Kadjars x (1946), die een volle broer is van Kesbeth x en Kemaespiat x (1951, V. Tango xx).

Maia x (1932, MV. onbekend) is de moeder van de hengst Mars VI x (1937, V. Jeannot x);

Dragonne ox (1934, MV. Ghalabawi ox) is een voskleurige merrie die de moeder is van de staatshengst Dragon ox (V. Norniz ox), die in 1940 is geboren en later tot 1957 voor de fokkerij actief is geweest, en van diens zuster, de zeer succesvolle fokmerrie Damas ox (1941, V. Norniz x).
Damas is 22 jaar oud geworden en heeft 14 veulens gekregen. De belangrijkste daarvan is de merrie Dalila IX x (1949, V. Micipsa xx) die de moeder is van de staatshengst Dionysos II x (1966, V. Samaritain xx).
Dragon ox heeft ook getekend voor het vaderschap van de staatshengst Djerba Oua ox (1946) en de vooraanstaande fokmerries Nedjarine ox (1946), Fatma III ox (1952) en Mandragore ox (1955).

Trevise x (1934, MV. Verdun xx) is de moeder van de hengst Tetouan x (1945, V. Pinceau xx). Ook is ze de grootmoeder van de belangrijke fokmerrie Thaya x (1949, V. Micipsa xx), die de moeder is van de invloedrijke broers Thalian x (1960, V. Djerba Oua ox), Thaya Oua x (1962), Thailand x (1964) en Taylor x (1965);

Dragee VI ox (1935, MV. Ghalabawi ox) is de volle zuster van Dragonne ox (zie g.). en ze is de moeder van de staatshengst Damour ox (1941, V. Norniz) en van de merrie Doree II ox (1942, V. Kriss II ox), die de moeder is van de al eerder genoemde, sterk op Dénousté ingeteelde staatshengst Djerba Oua ox.

Neva x (1935, MV. Mousko xx) is de moeder van de hengsten Nesus x (1944, V. Nid d’Or x) en Nenuphar II x (1949, V. Cor de Chasse xx);

Daune de Nouste x (1938, MV. Phryxus xx) is de moeder van de hengst Aziz x (1953, V. Hijar x). Ze is voorts de grootmoeder van de hengst Arlequin x (1963, V. Massondo x);

Favorite x (1938, MV. Conde xx) is de moeder van de hengsten Floreal II x (1949, V. Quicko xx), Flying Fox x (1951, V. Cor de Chasse xx) en zijn broer Floriss II x (1954). Favorite x is ook de grootmoeder van de hengsten Far West II x (1949, V. Olmedo xx), Florean V x (1953, V. Ourour ox), Florealys x (1956, V. Ourour ox), Florizel x (1957, V. Ourour ox), Flor II x (1959, V. Teheran x), Florisos x (1961, V. Dyonisos II x) en Floridan x (1962, V. Dan II x). Favorite x is bovendien o.a. de overgrootmoeder van de Anglo-arabische stempelhengst Fayriland II x (1969, V. Thailand x);

Valkyrie x (1940, MV. Amir Akmed xx) is de moeder van de hengst Vieux Souvenir x (1944, V. Mickey II x);

Vivandiére (1943, MV. Kesbou x) heeft het leven geschonken aan negen veulens van wie alleen de merrie Sissie de Pelaud x (1962, V. Nogaro x) van betekenis is geweest voor de fokkerij. Sissie de Pelaud x bracht de staatshengsten Aliza x (1966, V. Nithard x), Brick x (1967, V. Nithard), Samuel x (1968, V. Nithard x), Danis x (1969, V. Nithard x) en Henaud x (1973, V, Unicol’or x). Van Samuel x is in Nederland zijn kleinzoon De Saint Urus d’Olympe AA 90.20 Stb NRPS goedgekeurd en

Farandolle II ox (1948, MV. Nedjanor ox) is de moeder van de hengst Fakir IV ox (1953, V. Kairouan III ox).

De zonen van Denouste ox:

1. Caïd ox (1926)

De vos hengst Caïd ox (V. Denouste ox) heeft de vos merrie Caravane ox (1907, V. Chakir ox) als moeder. Tweede moeder is de vos Bahia ox (1890, V. Assad ox).

Caïd ox is in 1929 vanuit Frankrijk verkocht naar Polen en heeft daar gedekt op de staatsstoeterij Janów Podlaski, waar hij onder ander de merrie Zmora ox heeft gebracht. Zmora ox is de moeder van de fameuze merrie Eleonora ox, die op haar beurt de moeder is van de hengst Exelsjor ox (1963, V. Aquinox ox). Hij is de beste zoon van de Poolse hengst Aquinor ox en eerst naar Zweden verkocht en later naar de Verenigde Staten. In beide landen heeft hij vooral via zijn dochters veel invloed gehad op de fokkerij van Arabische volbloeds.
Caïd ox is tot en met 1939 actief geweest in de fokkerij.

2. Fin Février x (1926)

Fin Février x (V. Denouste ox) is een vos hengst die de merrie Finette III x (1917, V. Presto xx) als moeder heeft. Zij is ook de moeder van de staatshengsten Felisano x (1928, V. Denouste ox, zie 8.) en Fursy x (1929, V. Sauguis x).
Moedersmoeder is Frivolite x (1907, V. Cadi x). Zij is ook de moeder van de hengst Fofol x (1919, V. Presto xx).
De hengst voert 63,68 % Arabisch bloed.
Fin Février x is van 1930 tot 1941 door de Franse staatsstoeterijen voor de fokkerij beschikbaar gesteld. Hij heeft geen nakomelingen gebracht die van groot belang zijn geweest voor de fokkerij.

3. Baroud II ox SBFAR 5868 (1927)

De vos hengst Baroud II ox (V. Denouste ox) heeft een stokmaat van 154 cm. Hij is gefokt door de heer Puyoulet.
De moeder van Baroud II ox is de vos merrie Belle du Sarrot ox (1916, V. Djebel ox) en tweede moeder is de vos Baraka ox (1912, V. Latif ox). Omdat Denouste een zoon van Latif ox is, voert Baroud II ox 37,50 % Latif ox-bloed.
Hij is van 1932 tot zijn dood in 1947 door de Franse staatsstoeterijen beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn circa 50 nakomelingen geregistreerd.
Ter nagedachtenis van Baroud II ox wordt in Toulouse jaarlijks een ren voor Arabische volbloeds over 1800 meter gehouden die naar hem is vernoemd: Baroud II Stakes.

Zijn meest fameuze nakomeling, de staatshengst Saint Laurent ox (1948) is afkomstig uit zijn laatste dekseizoen. Saint Laurent ox en zijn zoon Manganate ox (1972) behoren tot de beste verervers van renkwaliteit binnen de fokkerij van Arabische paarden in Frankrijk. Naast Saint Laurent ox heeft Baroud II ox ook nog de Anglo-arabische staatshengsten Cibot x (1940) en Comtal x (1942) gegeven, die beide de Engels volbloedmerrie Caline xx als moeder hebben en dus volle broers waren.

Twee dochters van hem zijn de moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

Farceuse ox, 1944, vos, MV. Nedjanor ox, is de moeder van de
hengst Fanion II ox (1948, V, Denouste ox, zie 41) en

Dizaine x, 1947, MV. Mistral II x, is de moeder van de hengst Dandy du
Verger x (1947, V. Thalian x).

3.1. Cibot x (1940)

Cibot x (V. Baroud II ox) is een vos hengst met een stokmaat van 160 cm. Zijn moeder is de bruine merrie Caline xx (1929, V. Hazareh xx) en tweede moeder is Calypso xx (V. Martial III xx).
Cibot x is een broer van de hengst Comtal x (1942, zie 3.2.) en is door de Franse staatsstoeterijen van 1946 tot en met 1953 beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
De hengst heeft niet veel bijgedragen aan de fokkerij.

3.2. Comtal x (1942)

De hengst Comtal x (V. Baroud II ox) is een broer van de hengst Cibot x (zie 3.1.).
Hij is door de Franse staatsstoeterijen tot en met 1947 beschikbaar gesteld voor de fokkerij, maar zijn bijdrage daaraan is vrijwel nihil.

3.3. Saint Laurent ox SBFAR 7260 (1948)

Saint Laurent ox (V. Baroud II ox) is een vos hengst met een stokmaat van 156 cm. Hij is geboren op 1 april 1948 en gefokt door mevrouw Pierre Haurigot.

Moeder van de hengst is de vos merrie Madou ox (1939, V. Norniz ox). Zij is ook de moeder van de stempelhengst Gosse du Bearn ox (1954, V. Djerba Oua ox), die dertien goedgekeurde zonen bracht en een grote bijdrage aan de Arabische- en fokkerij van Arabische- en Anglo-arabische paarden heeft geleverd. In de behandeling van stamvader Telmese ox is uitgebreid aandacht aan hem besteed.,

Tweede moeder van Saint Laurent ox is de vos Amica ox (1927, V. Denouste ox), die ook de moeder is van de hengsten Amilcar x (1934, V. Comtat xx) en Mickey II x (1935, V. Pinceau xx).
Saint Laurent ox voert 37,5 % bloed van Denouste ox. Latif ox, de vader van Denouste, komt drie keer voor in de pedigree van Saint Laurent ox. De hengst Djebel ox komt twee keer voor in de pedigree van Saint Laurent ox en tekent voor een bijdrage in de bloedvoering van 18,8 %.

Saint Laurent ox is door de Franse staatsstoeterijen van 1952 tot en met 1974 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn tenminste 93 nakomelingen geregistreerd, waaronder de goedgekeurde zonen Alcoran ox (1958), Coq de Bruyère x (1959), Takouba ox (1964), Djouran ox (1966), Izmir ox (1969), Manganate ox (1972), Mourenx x (1972), Dolfort x (1974), Hercule POT (1973; POT staat voor Pottok pony), Kesberoy ox (1973) en Mouchard x (1973). Aan Hercule POT zal in dit verband geen verdere aandacht worden besteed.

Verschillende dochters van Saint Laurent ox zijn de moeder van een goedgekeurde hengst geworden, zoals:

Perelade x, 1953, vos, MV. Ortolan xx, is de moeder van de hengst Perdalian x (1966, V. Thalian x);

Furaxine x, 1958, vos, MV. Kephir x, fokker staatsstoeterij Pompadour, is de moeder van de hengst Fennec x (1973, V. Clovis x);

Djoussa ox, 1967, vos, MV. Ourour ox, fokker J.C. Segrette, is de moeder van de hengst Djov la Jarthe ox (1979, V. El Sham ox);

Khana ox, 1971, vos, MV. Rabat ox, fokker A. Laradji, is de moeder van de hengsten Finko ox (1976, V. Arbor ox), Khanlion x (1980, V. Lionel xx) en Regal de Khan ox (1987, V. Djouras Tu ox);

Nefta ox, 1971, vos, MV. Meke, fokker J. Cougul, is de moeder van 21 veulens waaronder de hengsten Lark du Berlais ox (1977, V. Baj ox), Nuits St. Georges ox (1987, V. Dunixi ox) en Njewman ox (1995, V. Djourman ox);

Djouranta ox, 1974, vos, MV. Ourour ox, fokker J.L. Fourcade, is de moeder van de hengsten Djourman ox (1980, V. Manguier ox), zijn broer Djourguier ox (1981) en van Oriënt Express ox (1995, V. Manganate ox, zie 3.3.6.36.);

Zeventien nakomelingen van Saint Laurent ox zijn in Frankrijk gestart in de rensport. Samen zijn ze gestart in 146 rennen, waarbij achttien keer is gewonnen. De gezamenlijke winsom bedraagt
€ 35.382.

Saint Laurent is op 30 december 1974 overleden.

3.3.1. Alcoran ox (1958)

De vos hengst Alcoran ox (V. Saint Laurent ox) heeft een stokmaat van 161 cm. Hij is geboren op 9 maart 1958 en gefokt door de staatsstoeterij Pompadour.
De vos merrie Altise ox (1952, V. Abel ox, zie 15) is de moeder van Alcoran ox. Zij is ook de moeder van de privéhengsten Agres ox (1957, V. Sumeyr ox) en Altere x (1962, V. Le Tigre II xx) en van de Franse staatshengst Anis x (1968, V. Wild Hun xx).
Tweede moeder is de vos Attique ox (1937, V. Meat ox)
Omdat Saint Laurent al een hoog percentage Denouste-bloed voert en daar via Abel ox nog meer bijkomt, bedraagt het aandeel dat overgrootvader Denouste ox aan de bloedvoering van Alcoran ox levert 31,1 %.

Alcoran ox heeft van 1966 tot en met 1976 als privéhengst ter dekking gestaan. Er zijn 31 nakomelingen van hem geregistreerd, waarvan er zes zijn uitgebracht in de springsport. Zes nakomelingen van hem zijn als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.

Omdat de hengst in 1975 en 1976 op het dekstation van Louis Deleuze in Tarascon, in het departement Bouches-du-Rhône, 29 merries heeft gedekt, zonder dat dat één geregistreerde nakomeling heeft opgeleverd, heeft Alcoran ox vermoedelijk een vrij groot aantal niet geregistreerde nakomelingen of bevruchtte hij slecht.

3.3.2. Coq de Bruyère x (1959)

Coq de Bruyère x (V. Saint Laurent ox) is een vos hengst met een stokmaat van 164 cm. Hij is geboren op 15 februari 1959.
Zijn moeder is de bruine merrie Carbonite x (1951, V. Farceur VIII x). Zij is ook de moeder van de privéhengsten Carbon Blanc x (1961, V. Florealys x) en Cantegril x (1964, V. Aviso x).
Moedersmoeder is de bruine Chamboulive x (1936, V. Arman xx) en zij is ook de moeder van de staatshengsten Cinto x (1947, V. Lotus VIII x, zie 9.) en de broers Colorado x (1952, V. Kephir x) en Cataire x (1953).

Coq de Bruyère x voert 65,42 % Arabisch bloed en is gefokt door de staatsstoeterij in Pompadour. Hij is door de Franse staatsstoeterijen beschikbaar gesteld voor de fokkerij en dat heeft geresulteerd in 197 geregistreerde nakomelingen. Daarvan zijn er 63 uitgebracht in de springsport, 29 in de samengestelde wedstrijdsport en veertien in de dressuursport.

Van de dochters zijn er 91 als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en van de zonen zijn er dertien ingezet voor de fokkerij: Archet x (1964), Mousquetaire x (1964), Neron x (1964), Bang (1965), Co Pilote x (1965), Long Courrier x (1965), Chansonnier x (1966), Cinema x (1966), Catgut x (1967), El Aid x (1967), Novillo x (1967), Eclair du Graff x (1970) en Beau Coq x (1973).
De bijdrage aan de fokkerij van de privéhengst Beau Coq x is met één geregistreerde nakomeling zeer gering.

Verschillende dochters van Coq de Bruyère x zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden, zoals:

Anemone x, 1966, vos, MV. Fantaisiste II x, fokker E. Vetillard, is de moeder van de hengst Oracle du Perigord x 1980, V. Echo IX x, die is goedgekeurd door het BWP;

Becassine x, 1967, vos, MV. Colorado x, fokker de heer d’Harambure, is de moeder van de hengst Heron du Pic x (1973, V. Vulcain de Pic x);

Youka , 1968, vos, MV. Courlis x, fokkers de heren Teiller en Lejeune, is de moeder van de hengst Yawol x (1972, V. Palpitant xx);

Habanera x, 1973, vos, MV. Magistrat x, fokker F. Delalande, is de moeder van de hengst Bolero la Beige x (1989, V. Alban A x);

Isabelle Perigord x, 1974, vos, MV. Aviso x, fokker G. Rode, is de moeder van de hengsten Ultra du Gue x (1986, V. Fayriland II x), zijn broer Trias du Gue x (1985) en van Albion du Gue x (1988, V. Alban A x);

Velleda Grand Bois x, 1976, bruin, MV. Baraki x, fokker R. Prieur, is de moeder van de hengst Coeur de Besse x (1990, V. Lion d’Or x) en

Melinite SF, 1978, vos, MV. Fort National xx, fokker Y. Alrivie, is de moeder van de hengst Dakar V SF (1991, V. O Malley SF).

Coq de Bruyère x is op 25 augustus 1978 overleden.

3.3.2.1. Archet x (1964)

De vos hengst Archet x (V. Coq de Bruyère x) is geboren op 4 februari 1966. Hij is gefokt door de staatsstoeterij in Pompadour.
Zijn moeder is de vos merrie Ariana x (1045, V. Canard Sauvage x) en tweede moeder is de bruine Eliane IV x (1940, V. Lotus VIII x, zie 9.).
De hengst voert 51,72 % Arabisch bloed.
Archet x is een aantal jaren als privéhengst beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn 21 nakomelingen geregistreerd. Vijf dochters zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek.
In de sport hebben de nakomelingen nauwelijks iets gepresteerd.
Archet x is op 18 augustus 1979 overleden.

3.3.2.2. Mousquetaire x (1964)

Mousquetaire x (V. Coq de Bruyère x) is een schimmel hengst, die is geboren op 19 januari 1964. Hij heeft een stokmaat van 160 cm en is gefokt door de staatsstoeterij Pompadour.
Zijn moeder is de merrie Musaraigne x (1959, V. Le Tigre II xx), die ook de moeder is van de staatshengst Maxime x (1970, V. Thalian x). Tweede moeder is Murene x (1954, V. Ourour ox). Mousquetaire x voert 57,71 % Arabisch bloed.

Hij is in de jaren 1968 – 1975 door de Franse staatsstoeterijen vanuit de stoeterij in Villeneuve-sur-Lot, in het departement Lot-et-Garonne, beschikbaar gesteld voor de fokkerij. In 1975 heeft hij op het dekstation in St. Vivien-de-Medoc, 70 km ten noordwesten van Bordeaux, gestaan.
Van de hengst zijn 86 nakomelingen geregistreerd en daarvan zijn er 38 uitgebracht in springwedstrijden, acht in samengestelde wedstrijden en vier in dressuurproeven.

Van de dochters van Mousquetaire x zijn er 39 als fokmerrie opgenomen in een stamboek.
Twee dochters zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden, te weten:

Eglantine, 1969, schimmel, MV. Nogaro x, fokker A. Cescatti, is de moeder van de veel gebruikte hengst Kami x (1976, V. Windy x) en

Erica x, 1970, vos, MV. Chamberet x, fokker Gravin Y. d’Amencourt, is de moeder van de hengsten Nanval x (1979, V. Samuel x) en Qu’emir x (1982, V. Emir IV x).

Dochter Ibis de Barran x, 1974, schimmel, MV. Tantième x, fokker P. Ginestet, is de moeder van de ruin Dicxus du Tertre x (1991, V. Markus x), waarmee Cedrix Lyard (FRA) in 1998 aan enkele internationale eventingwedstrijden (CCI**) heeft deelgenomen.

3.3.2.3. Neron x (1964)

De vos hengst Neron x (V. Coq de Bruyère x) heeft een stokmaat van 162 cm.
Zijn moeder is de bekende vos merrie Nirvana x (1960, V. Vanneau x), die ook de moeder is van de staatshengsten Novillo x (1967, V. Coq de Bruyère x, zie 4.4.3.11.), Nabor x (1970, V. Courlis x), Notodon x (1971, V. Lyflor x), Nejar x (1976, V. Falbala x) en Nuit et Jour x (1978, V. Sumbeam x).
Tweede moeder is de vos Nanette x (1941, V. Bracken xx), die ook de moeder is van de hengst Noroit x (1957, V. Royal Nostra x).
In de pedigree van Neron x komt de hengst Farceur VIII x (1929, V. Velox x) twee keer als overgrootvader voor. Neron x voert 51,73 % Arabisch bloed.

De Franse staatsstoeterijen hebben Neron x van 1968 – 1972 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn 70 nakomelingen geregistreerd.

Drie dochters van Neron x zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden:
Dorian x, 1969, vos, MV. Reverse Charge xx, fokker J. Sabouraud, is de moeder van de hengst Kit x (1976, V. Amiral x);

Balise x, 1971, bruin, MV. Aziz x, fokker A.Sorel, is de moeder van de hengst Quatuor Charriere x, alias Kwartet x (1982, V. Arlequin x);

Faveur de Neron x, 1971, vos, V. Hylene x, fokker G. de Fontaines, is de moeder van de hengsten Noyale x (1979, V. Arpad II x) en zijn broer Torence x (1985).

3.3.2.4. Bang x (1965)

Bang x (V. Coq de Bruyere x) is een vos hengst. Hij is gefokt door de staatsstoeterij in Pompadour.
De moeder van de hengst is de Engels volbloedmerrie Bobine x (1949, V. Lord Bob xx), die ook de moeder is van de hengst Barigoule x (1962, V. Florealys x).
Tweede moeder van Bang x is de bruine Quasi Reine xx (1939, V. Le Grand Cyrus xx). Bang x voert 32,71 % Arabisch bloed.

De hengst is van 1971 tot en met 1976 als privéhengst beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn 63 nakomelingen geregistreerd, waarvan er 23 zijn uitgebracht in de springsport, twaalf in samengestelde wedstrijden en negen in de dressuur.
Van de dochters van Bang x zijn er 21 als fokmerrie opgenomen in een stamboek.

3.3.2.5. Co Pilote x (1965)

De vos hengst Co Pilote x (V. Coq de Bruyère x) is geboren op 13 maart 1965, Hij heeft een stokmaat van 159 cm en is gefokt door de staatsstoeterij in Pompadour.
De moeder van Co Pilote x is de vos merrie Coppelia x (1949, V. Royal Nostra x, zie 33.) en moedersmoeder is de vos Nichee x (1940, V. Bracken xx).
Omdat Coppelia x via haar vader een kleindochter is van Denouste ox, komt Denouste ox zowel aan vaders- als aan moederskant in de pedigree van Co Pilote voor. Co Pilote x voert 60,83 % Arabisch bloed.

Co Pilote x is van 1968 tot en met 1991, gedurende 24 jaar, als hengst actief geweest in de fokkerij. In de jaren 1978 tot en met 1985 is hij door de Franse staatsstoeterijen beschikbaar gesteld; daarvoor en daarna heeft hij als privéhengst ter dekking gestaan.
Van Co Pilote x zijn 201 nakomelingen geregistreerd, waarvan er 31 zijn gestart in springwedstrijden, twintig in samengestelde wedstrijden en elf in dressuurwedstrijden.

Co Pilote x heeft 59 ingeschreven fokmerries geleverd.

Van de nakomelingen is de hengst Robain des Bois SF, 1983, vos, MV. Persik ox, fokker F. Poujol, in de jaren 1990 – 1992 door Gerard Rongeot (FRA) uitgebracht in enkele internationale endurancewedstrijden (CEI**/***).

3.3.2.6. Long Courrier x (1965)

Long Courrier x (V. Coq de Bruyère x) is een vos hengst met een stokmaat van 164 cm. Hij is gefokt door de staatsstoeterij in Pompadour.
Moeder van de hengst is de bruine merrie Lolastra x (1956, V. Royal Nostra x, zie 33.). Zij is ook de moeder van de hengsten Layon x (1961, V. Florealys x) en zijn broer Laurier x (1962). Tweede moeder is de bruine Lola x (1950, V. Farceur VIII x).
Long Courrier x voert 56,28 % Arabisch bloed.

Hij is door de Franse staatsstoeterijen van 1969 tot en met 1985 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn 202 nakomelingen geregistreerd.
De hengst heeft met Horace x één goedgekeurde hengst gebracht.
Van zijn dochters zijn er 75 als fokmerrie opgenomen in een stamboek.
Drie dochters zijn moeder geworden van een goedgekeurde hengst:

Ebene I x, 1970, bruin, MV. Nesus x, fokker A. Rucheton, is de moeder van de hengst Arhos de Cerna x (1988, V. Nouredine du Lirac x);

Fauvette VI x, 1971, bruin, MV. Licteur x, fokker G. Boyer, is de moeder van de hengst Belshazzar Buxea x (1989, V. Styx de Brejoux);

Gaudriole x, 1972, vos, MV. Colorado x, fokker J. Ricard, is de moeder van de hengst Raphaël x (1983. V. Talimar x)

Van de nakomelingen zijn er 34 uitgebracht in de springsport, zes zijn gestart in samengestelde wedstrijden en tien zijn gestart in een dressuurwedstrijd.
De ruin Polycarpe x, 1981, vos, MV. Wild Hun xx, fokker mevr. B. de Colonges, is met de ruiter Raymond Johnson (FRA) gestart in enkele internationale endurance-wedstrijden. De combinatie werd 6e bij het CEI** Cherveux-Celles 1985.

3.3.2.6.1. Horace x DE 308083502473 (1973)

De vos hengst Horace x (V. Long Courrier x) heeft een stokmaat van 171 cm. Hij is gefokt door Jean Louis Caumont uit Villeneuve-sur-Lot in het departement Lot-et-Garonne.
De moeder van de hengst is de vos merrie Dolly du Quercy x (1969, V. Pancho II x). Zij is ook de moeder van de Franse staatshengst Sirio x (1984, V. Muscat x).
Tweede moeder is de vos Kabri de Fondelyn x (1954, V. Far West II x).
Horace x voert 49,08 % Arabisch bloed.

De hengst is in 1976 winnaar geworden bij de Salon du Cheval in Parijs en is daarna gekocht door BaronesTheodora Wrangel van stoeterij Seehof in Nettetal, dat enkele kilometers ten oosten van Venlo in Duitsland ligt.
In 1977 is Horace x goedgekeurd door het Arabisch Paardenstamboek in Duitsland (VZAP) en heeft hij met goed gevolg aan een verrichtingsonderzoek in Duitsland deelgenomen.
In Duitsland heeft Horace x diverse sportpaarden gebracht en zijn vier dochters van hem als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.
In 2004 is de hengst naar Ierland verkocht. Daar is hij door captain Colin Powers (IRL) uitgebracht in internationale springwedstrijden.
Voorts is hij in Ierland als eerste buitenlandse hengst erkend voor de Ierse sportpaardenfokkerij.

Van de nakomelingen van Horace x heeft de ruin Hokuspokus (1979, MV. onbekend) met zijn eigenaar Albrecht Stuft in de jaren 1984 – 1991 goed gepresteerd in springconcoursen klasse M en Z en daarbij € 8.699 gewonnen.

3.3.2.7. Chansonnier x (1966)

Chansonnier x is een bruine hengst met een stokmaat van 164 cm. Hij is geboren op 1 januari 1966 en is gefokt door de staatsstoeterij in Pompadour.
Moeder is de bruine merrie Crevette x (1954, V. Kesbeth x), die ook de moeder is van de Franse staatshengst Crisson x (1961, V. Florealys x).
Tweede moeder is de bruine Charente x (1946, V. Antenor xx).
Chansonnier x voert 52,7 % Arabisch bloed.

De hengst is als privéhengst van 1969 tot en met 1989 beschikbaar gesteld voor de fokkerij, Van hem zijn 89 nakomelingen geregistreerd. Daarvan zijn negen nakomelingen in springwedstrijden uitgebracht; 37 dochters van Chansonnier x zijn als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.

3.3.2.8. Cinema x (1966)

De vos hengst Cinema x (V. Coq de Bruyère x) is geboren op 5 maart 1966.
Zijn moeder is de vos merrie Cinnette x (1956, V. Royal Nostra x) en tweede moeder is de vos Collonges x (1936, V. Bracken xx).
Cinnette x is een zuster van de Franse staatshengsten Cinna x (1941) en Courlis x (1955).
Cinema x voert 55,37 % Arabisch bloed. Hij is van 1986 tot en met 1990 als privéhengst beschikbaar gesteld voor de fokkerij, maar is niet veel gebruikt. Er zijn maar vier nakomelingen van hem geregisteerd, waaronder zijn in Zwitserland geboren zoon zoon Circassien x.

3.3.2.8.1 Circassien x 05319870429 CH (1987)

Circassien x (V. Cinema x) is een bruine hengst die op 22 april 1987 is geboren. Hij is gefokt door Wyss Werner.
De moeder van de hegst is bruine Engels volbloedmerrie Empress Zita xx (1971, V. Takawalk xx) en tweede moeder is de vos Sham Alarm xx (1959, V. Chamier xx). Circassien x voert 27,69 % Arabisch bloed.

De hengst is eigendom geweest van Andreas Paul Cygax en zijn echtgenote Therese Cygax. Andreas heeft de hengst in de jaren 1991 – 2003 uitgebracht in diverse springconcoursen in de basiswedstrijdsport en in 2003 ook in drie samengestelde wedstrijden.
Circassien x heeft maar enkele nakomelingen gekregen.

3.3.2.9. Catgut x (1967)

De vos hengst Catgut x (V. Coq de Bruyère x) heeft een stokmaat van 160 cm. Hij is geboren op 30 maart 1967. Zijn fokker is de heer Seroude.
De moeder van de hengst is de vos merrie Ondine P x (1958, V. Colorado x) en tweede moeder is de vos Fidele x (1949, V. Charmant II x).
Catgut x voert 51,08 % Arabisch bloed.

De hengst is door de Franse staatsstoeterijen van 1971 tot en met 1981 op de stoeterij in Pompadour beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn 95 nakomelingen geregistreerd. Daarvan zijn er 26 gestart in de springsport en zeven in de samengestelde wedstrijdsport. Eén nakomeling is gestart in de rensport en heeft in tien rennen € 618 gewonnen.

Voor de fokkerij zijn 27 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.
Twee dochters zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

Galopeuse CS, 1972, bruin, MV. onbekend, fokker Societé Queruau-Lamerie, is de moeder van de hengst Martial IV CS (1978, V. Votez Bien x) en

Iseut CS, 1974, bruin, MV. Unic d’Orge TF, fokker Societé Queruau-Lamerie, is de moeder van de Henson hengst Tic (1985, V. Gogol Fjord).
De Henson paarden zijn een in Frankrijk gecreeerd ras uit een kruising van Selle Français- of Anglo-arabische paarden met Fjorden. Het ras wordt ook wel Cheval de la baie de Somme genoemd.

3.3.2.10. El Aid x (1967)

El Aid x (V. Coq de Bruyère x) is een vos hengst die is geboren op 9 maart 1967. De hengst heeft een stokmaat van 164 cm en is gefokt door Paul de la Malène.
De moeder van El Aid x is de vos merrie Belle de Nuit x (1945, V. Lotus VIII x, zie 9.). Zij is ook de moeder van de hengst Turbulent x (1949, V. Fantaisiste II x).
Tweede moeder is de vos Turbulente x (1941, V. Damiette x).
El Aid x voert 61,78 % Arabisch bloed.

Hij is van 1972 tot en met 1984 door de Franse staatsstoeterijen op de stoeterij in Pompadour beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Dat heeft geresulteerd in 240 geregistreerde nakomelingen.
Van de nakomelingen zijn er 65 gestart in springwedstrijden, 19 in samengestelde wedstrijden en vijftien in dressuurwedstrijden.
Honderd dochters zijn als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.

Drie dochters hebben een goedgekeurde hengst gebracht:

Fleur de Mai x, 1975, schimmel, MV. Saint Gothard xx, fokker P. Bourdet, is de moeder van de hengst Coquet x (1990, V. Alban A x);

Nicia x, 1979, bruin, MV. Coast Guard xx, fokker P. Davidou, is de moeder van de hengst Cocody Quilis x (1990, V. Alban A x) en

Taizka de Jurigny x, 1985, vos, MV. Alize x, fokker B. Pignot, is de moeder van de hengst Obelisque du Lys x (2002, V. Veloce de Favi x).

Drie dochters van El Aid x zijn moeder geworden van een internationaal sportpaard:

Calypso du Cher x, 1983, vos, MV. Courlis x, fokker SCEA Du Bois du Cher x, is de moeder van Hussard du Cher x, ruin, 1995, vos, V. Etalon Or x, die in 2004 met Constance David (FRA) heeft deelgenomen aan het CIC* Bonneville en in 2005 met Nicolas Richard (FRA) aan het CIC* Pompadour;

Samba de Creuse x, 1984, schimmel, MV. Alize x, fokker A. Juillet, is de moeder van Operette de Chassagne x, merrie, 2002, vos, V. Ryon d’Anzex x, fokker A. Juillet, die in de jaren 2010 – 2014 met de Franse amazones Patrice Planchat en Anne Phelouzat aan acht internationale springconcoursen in Frankrijk en België hebben deelgenomen. Met Patrice Planchat zijn wedstrijden tijdens CSI*** Montpellier 2010, CSI** Vidauban 2011, CSI* Rodez Combelles 2011 en CSI* Luik 2011 gewonnen. Met Anne Phelouzat is een wedstrijd van het CSI* Le Mans 2014 gewonnen en

Taizka de Jurigny x (zie boven), 1985, vos, MV. Alize x, fokker B. Pignot, is de moeder van Tatchou x, ruin, 1998, bruin, V. Faristan x, fokker P. Fehlmannpeter, die in de jaren 2004 – 2010 met Nicolas Touzaint (FRA) en van 2011 – 2014 met Marco Biasia (ITA) heeft deelgenomen aan 36 CCI’s.
Overwinningen zijn behaald in CIC* Martinvast 2005, CCI** Le Lion d’Angers 2005, CIC* Fontainebleau 2006, CCI*** Boekelo 2006, CCI*** Saumur 2007, CIC*** Deauville 2007 en CIC*** Jardy 2010 en

El Aid x is overleden op 7 januari 1985.

3.3.2.11. Novillo x (1967)

De vos hengst Novillo x (V. Coq de Bruyère x) heeft een stokmaat van 160 cm. Hij is op 18 januari 1967 op de staatsstoeterij in Pompadour geboren.
De moeder van de hengst is de befaamde vos merrie Nirvana x (1960, V. Vanneau x), die ook de moeder is van de staatshengsten Neron x (1964, V. Coq de Bruyère x, zie 3.3.2.3.), Nabor x (1970, V. Courlis x), Notodon x (1971, V. Lyflor x), Nejar x (1976, V. Falbala x) en Nuit et Jour x (1978, V. Sumbeam x).
Tweede moeder is de vos Nanette x (1941, V. Bracken xx), die ook de moeder is van de hengst Noroit x (1957, V. Royal Nostra x).
In de pedigree van Novillo x komt de hengst Farceur VIII x (1929, V. Velox x) twee keer als overgrootvader voor. Neron x voert 51,73 % Arabisch bloed.
Novillo x voert 51,73 % Arabisch bloed.

Hij is door de Franse staatsstoeterijen van 1971 tot en met 1985 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van Novillo x zijn 227 nakomelingen geregistreerd.
Daarvan zijn er 79 uitgebracht in springwedstrijden, 25 in samengestelde wedstrijden en 21 in dressuurwedstrijden.

Vijf zonen zijn goedgekeurd voor de fokkerij: Lherm x (1977), Okir de Ceran x (1980), Profeta x (1984), Tsinga Plaisance x (1984) en Trill de Plaisance x (1985) en 76 dochters van Novillo x zijn als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.
Dochter Nadi ben Nada x, 1979, vos, MV. Djecko x, fokker L. Delieux, is de moeder van de hengsten Vlan de Vergoignan x (1987, V. Fol Vent x) en Flam Vergoignan x (1993, V. Oberon du Moulin SF).

Novillo x is op 24 juli 1987 overleden.

3.3.2.11.1. Lherm x (1977)

Lherm x (V. Novillo x) is een bruine hengst, die op 8 maart 1977 is geboren. Hij is gefokt door dr. B. Bouchard uit Saint-Léonard, dat ten noorden van Auch in het Franse departement Gers ligt.
Moeder van de hengst is de bruine merrie Ultima Ratio x (1964, V. Vertubleu x). Tweede moeder is de vos Ketty x (1954, V. Saigon x).
Lherm x voert 52,78 % Arabisch bloed.
De hengst is verkocht naar Italië, waar hij van 1981 tot en met 1996 als fokhengst actief is geweest. Van Lherm x zijn 64 merrieveulens en 37 hengstveulens geregistreerd. Eén van de zonen is de hengst Ali di Ambelia x (1986), waarvan in Italië nakomelingen zijn geregistreerd.

3.3.2.11.1.1. Ali’ di Ambelia x (1986)

De vos hengst Ali’ di Ambelia x (V. Lherm x) is gefokt door het Instituut ter bevordering van de paardensport op het eiland Sicilië.
Moeder van de hengst is de bruine merrie Nefertite x (1976, V. Verrazano xx), die ook de moeder is van de hengst Dario x (1989, V. Rondo x).
Tweede moeder is de schimmel Pandora ox (1971, V. Ercole II ox), die ook de moeder is van de hengsten Paggio ox (1978, V. Rasoir ox), Bruno di Ambelia ox (1987, V. Ginepro ox) en Conte di Ambelia ox (1988, V. Dado ox).
Ali’di Ambelia x voert 51,39 % Arabisch bloed.
Hij heeft in de periode 1990 – 2003 in Italië ter dekking gestaan en dat heeft geresulteerd in 31 geregistreerde nakomelingen (22 merries en negen hengsten).

3.3.2.11.2. Okir de Ceran x (1980)

Okir de Ceran x (V. Novillo x) is een vos hengst met een stokmaat van 162 cm. Hij is geboren op 15 mei 1980 en is gefokt door dierenarts Jacques Bouchard – Doat uit Céran, dat ten noorden van Auch in het departement Gers ligt.
De moeder van Okir de Ceran x is de vos merrie Kirane x (1976, V. Bouton d’Or x of Eole XV x) en tweede moeder is de vos Florina x (1966, V. Flor II x).
De hengst voert 48,49 % Arabisch bloed en is door de Franse staatsstoeterijen van 1985 tot en met 1998 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn uit 325 dekkingen 196 nakomelingen geregistreerd.

Van de nakomelingen zijn er 32 in springwedstrijden uitgekomen, 18 in samengestelde wedstrijden en twaalf in dressuurwedstrijden.
Met betrekking tot de fokkerij zijn 44 dochters van Okir de Ceran x als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.

Twee nakomelingen verdienen nader te worden genoemd:

Fan Fan III CS, ruin, 1993, bruin, MV. onbekend, fokker Y. Pascal, is door Valerie Blachere (FRA) uitgebracht in diverse samengestelde wedstrijden, waaronder het CIC* Bologna 2004. De combinatie heeft een winsom van € 3.750 en

Grenade des Gorges SF, merrie, 1994, vos, MV. Espoir de Mai SF, fokker J.L. Tissot, is moeder van de ruin Paco des Gorges SF (2003, V. Jaleo du Defey SF), die in 2013 door Marine Gavin (FRA) is gestart in diverse springwedstrijden, waaronder het CSI Grenoble.

3.3.2.11.3. Profeta x (1984)

De vos hengst Profeta x (V. Novillo x) is in Italië gefokt door het Italiaanse leger.
Zijn moeder is de vos merrie Alouette x (1975, V. Fontenoi x) en moedersmoeder is de vos Abeille x (1966, V. Gosse du Bearn ox).
Profeta x voert 50,87 % Arabisch bloed en is volledig Frans gefokt.
Hij is van 1988 tot en met 2001 als hengst ingezet voor de fokkerij. Van hem zijn 24 merrieveulens en 29 hengstveulens geregistreerd. Vrijwel alle veulens zijn geregistreerd als Italiaans rijpaard.

3.3.2.11.4. Tsinga Plaisance x (1984)

Tsinga Plaisance x (V. Novillo x) is een bruine hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is geboren op 8 mei 1984 en is gefokt door Udo en Annick Pohlmann uit Boule d’Amont, dat bij Perpignan in het departement Pyrenées-Oriëntales ligt.
Moeder van de hengst is de bruine merrie Samurga x (1974, V. Samuël x), die ook de moeder is van de hengsten Knour de Plaisance x (1982, V. Juriste x), Trill de Plaisance x (1985) en Ogawa Plaisance x (1993, V. Markus x).
Tweede moeder is de vos Urgande x (1964, V. Urhea x), die ook de moeder is van de hengst Urflor x (1972, V. Flor II x).
Tsinga Plaisance x is een broer van Trill de Plaisance x (zie 3.3.2.11.5.) en voert 52,55 % Arabisch bloed. Hij is door de Franse staatsstoeterijen van 1989 tot en met 1999 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. In die periode heeft hij 316 merries gedekt en dat heeft geleid tot 181 geregistreerde nakomelingen.
Van de nakomelingen zijn er 36 uitgekomen in de springsport, negen in samengestelde wedstrijden en vijftien in dressuurwedstrijden.

Van de dochters zijn er 32 als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.
Eén van de dochters is de moeder van een internationaal sportpaard. Dat is Kali de Bessonet x, 1998, bruin, MV. Kandjlar ox, die de moeder is van de bruine ruin Sherkan de Bessonet x (2006, V. Persicko ox), die in 2013 met Arthur Schuller (FRA) aan enkele CEI*’s heeft deelgenomen.

3.3.2.11.5. Trill de Plaisance x (1985)

De vos hengst Trill de Plaisance x (V. Novillo x) is geboren op 20 april 1985. Hij heeft een stokmaat van 168 cm. De hengst is gefokt door Udo en Annick Pohlmann uit Boule d’Amont.
Trill de Plaisance x is een broer van Tsinga Plaisance x (zie 3.3.2.11.4.). Hij is door de Franse staatsstoeterijen van 1990 tot en met 1994 op de staatsstoeterij in Saintes, in het departement Charente Maritîme, beschikbaar gesteld voor de fokkerij. In die periode heeft hij 150 merries gedekt en er zijn 72 nakomelingen van hem geregistreerd. Van de nakomelingen zijn er 19 als fokmerrie ingeschreven in een stamboek; achttien nakomelingen zijn gestart in springwedstrijden, zes in samengestelde wedstrijden en vijf in dressuurwedstrijden.
Trill de Plaisance x is na zijn actieve periode als fokhengst gecastreerd en is op 18 oktober 2001 overleden.

3.3.2.12. Eclair du Graff x (1970)

Eclair du Graff x (V. Coq de Bruyère x) is een vos hengst met een stokmaat van 163 cm. Hij is geboren op 10 mei 1970 en is gefokt door Robert Laveau.
De moeder van de hengst is de vos merrie Sarriette x (1962, V. Nautile x) en tweede moeder is de vos Rose de Mai x (1951, V. Royal Nostra x).
Eclair du Graff x voert 57,54 % Arabisch bloed.

De Franse staatsstoeterijen hebben hem van 1974 tot en met 1983 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van Eclair du Graff x zijn 62 nakomelingen geregistreerd. Slechts enkele van hen zijn uitgebracht in de sport.
Twintig van zijn dochters zijn als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.

3.3.3. Takouba ox (1964)

De kleine vos hengst Takouba ox (V. Saint Laurent ox) is geboren op 8 mei 1964. Hij heeft een stokmaat van 152 cm en is gefokt door mevrouw Jean-Claude Segrette.
De moeder van Takouba ox is de vos merrie Djourroussa ox (1954, V. Ourour ox), die ook de moeder is van de staatshengsten Djouran ox (1966, V. Saint Laurent ox, zie 3.3.4.), Djoulovan x (1968, V. Aiglovan x) en Djoural x (1971, V. Kemaespiat x). Takouba ox is daamee een broer van Djouran ox.
Tweede moeder is de vos Djerissa ox (1939, V. Nifanor ox), die de moeder is van de Franse staatshengsten Djecko x (1949, V. Quicko x) en zijn broer Djerick III x (1953).

Takouba ox is door de Franse staatsstoeterijen van 1968 tot en met 1976 op de stoeterij in Rodez, in het departement Aveyron, beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Van de hengst zijn 49 nakomelingen geregistreerd. Slechts een paar nakomelingen zijn in sportwedstrijden uitgebracht.
Twintig dochters zijn als fokmerrie in een stamboek opgenomen. |

3.3.4. Djouran ox (1966)

Djouran ox (V. Saint Laurent ox) is een vos hengst met een stokmaat van 160 cm. Hij is geboren op 20 maart 1966 en is gefokt door mevrouw Jean-Claude Segrette.
Djouran ox is een broer van Takouma ox (zie 3.3.3.).
De moeder van Djouran ox is de vos merrie Djourroussa ox (1954, V. Ourour ox), die ook de moeder is van de staatshengsten Takouba ox (1964, V. Saint Laurent ox, zie 3.3.3.), Djoulovan x (1968, V. Aiglovan x) en Djoural x (1971, V. Kemaespiat x).
Tweede moeder is de vos Djerissa ox (1939, V. Nifanor ox), die de moeder is van de Franse staatshengsten Djecko x (1949, V. Quicko x) en zijn broer Djerick III x (1953).

Djouran ox is in de jaren 1970 – 1985 door de Franse staatsstoeterijen beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn 281 nakomelingen geregistreerd.

Van de nakomelingen zijn er 13 uitgebracht in de rensport. Samen startten ze in 83 rennen en wonnen € 29.440.
Dochter Obelia x, 1980, vos. MV. Noroit x, fokker A. Serrano, is in verschillende endurancewedstrijden uitgebracht. Met de ruiter Georges Vandaele (FRA) zijn het CEI***Montcuq 1989 (200 km) en het CEI**Montelimar 1990 (130 km) gewonnen. Daarna heeft Stephan Tochon (FRA) met de merrie het CEI*** Montcuq 1990 (200 km) gewonnen.
Daarnaast zijn 57 nakomelingen uitgebracht in de springsport, 24 nakomelingen zijn uitgebracht in samengestelde wedstrijden en 19 kinderen zijn in dressuurwedstrijden gestart.

Vier zonen van Djouran ox zijn in de fokkerij actief geweest. Dat betreft de hengsten Aragon ox (1981), Bosphore ox (1983), Mac’Allah ox (1984) en Big Boss ox (1985).
Van de dochters van Djouran ox zijn er 105 als fokmerrie opgenomen in een stamboek. Vier van hen zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden:

Bergeronette ox, 1979, bruin, MV. Irmak ox, fokker staatsstoeterij
Pompadour, is de moeder van de hengsten Becher ox (1984, V. Navar ox) en Beau Bar ox (2000, V. Djelfor ox);

Jasidj ox, 1985, schimmel, MV. Jasir ox, fokker drs. R. Feugère, is de moeder van de hengst Dirham Creusois ox (1991, V. Jassem ox);

Ortie ox, 1985, bruin, MV. Iricho ox, fokker P. Josniere, is de moeder van de hengst Mediatik x (1993, V. Air de Cour xx);

Sidi Mansour ox, 1985, vos, MV. Fawzan ox, fokker J. Bougarel, is de moeder van de hengst Baltasar de Bomont ox (1989, V. Teli ox).

3.3.4.1. Aragon ox (1981)

De schimmel hengst Aragon ox (V. Djouran ox) is op 1 januari 1981 geboren. Hij heeft een stokmaat van 155 cm en is gefokt door de staatsstoeterij in Pompadour.
Aragon ox komt uit een vruchtbare moederlijn; zijn moeder bracht achttien veulens en zijn grootmoeder vijftien.
De moeder van Aragon ox is de schimmel merrie Alsinde ox (1974, V. Baj ox), die ook de moeder is van de staatshengsten Aigle Royal ox (1979, V. Fawzan ox) en Amour ox (1983, V. Besbes ox).
Tweede moeder is de vos Altise ox (1952, V. Abel ox). Zij is ook de moeder van de hengsten Agres ox (1957, V. Sumeyr ox), Alcoran ox (1958, V. Saint Laurent ox; zie 3.3.1.), Altere x (1962, V. Le Tigre II xx) en de staatshengst Anis x (1968, V. Wild Hun xx).
Aragon ox is verkocht naar Italië en heeft daar van 1986 tot en met 1992 en in de jaren 1998 – 2000 bij particuliere fokkers ter dekking gestaan. In de jaren 1995 en 1996 heeft hij gedekt op het Instituut ter Bevordering van de Paardenfokkerij op het eiland Sicilië.
Er zijn 27 merrieveulens en 20 hengstveulens van Aragon ox geregistreerd. Vier van de zonen zijn zelf actief geweest in de Italiaanse fokkerij. Dat zijn O Rey de Sedini x (1987), Oriolu x (1987), Nettuno di Ambelia ox (1996) en Otero di Ambelia ox (1997).

3.3.4.1.1. O’Rey de Sedini x 35731 (1987)

O’Rey de Sedini x (V. Aragon ox) is een schimmel hengst met een stokmaat van 161 cm. Hij is gefokt door Pancrazio Piana uit Sedini, dat ten noordoosten van Sassari op het Italiaanse eiland Sardinië ligt.
De moeder van de hengst is de vos merrie Ondina x (1967, V. Naxos xx), die ook de moeder is van de hengst Digos x (1969, V. Medar ox).
Tweede moeder is de vos Zuara de Sedini x (1955, V. Mouneya ox).
O’Rey de Sedini x voert 72,26 % Arabisch bloed.
Hij is van 1991 tot en met 1997 vooral op Sardinië als hengst actief geweest in de Italiaanse fokkerij. Van hem zijn 58 merrieveulens en 43 hengstveulens geregistreerd.

Zijn dochter Voglia Matta, 1994, schimmel, MV. Mont’Alma x, fokker Pietro Simula, is de moeder van de schimmel hengst Isetto UNIRE (2003, V. Rheingold de Luyne x), die door Virginia Argenton (ITA) in de jaren 2010 – 2014 is uitgebracht in internationale springconcoursen in Manerbio (ITA), Celje (SLV) en San Giovanni in Marignano (ITA).

3.3.4.1.2. Oriolu x (1987)

De bruine hengst Oriolu x (V. Aragon ox) is op het Italiaanse eiland Sardinië gefokt door Giovanni Losengo uit Nuoro.
De moeder van Oriolu x is de bruine merrie Zaïra de Codinas x (1975, V. Bazouka II xx), die ook de moeder is van de hengst Mefisto x (1985, V . Ungaretti x).
Tweede moeder is de bruine Quaglia de la Crucca x (1969, V. Fanion II ox).
Oriolu x voert 67,28 % Arabisch bloed. Hij is van 1993 tot en met 1998 voor de fokkerij gebruikt en dat heeft geresulteerd in 21 geregistreerde nakomelingen.

3.3.4.1.3. Nettuno di Ambelia ox (1996)

Nettuno di Ambelia ox (V. Aragon ox) is een vos hengst die is gefokt door het Instituut ter Bevordering van de Paardenhouderij in de regio Sicilië.
De moeder van de hengst is de vos merrie Encantadora II ox (1990, V. Dado ox). Moedersmoeder is de vos Pagaia di Amelia ox (1978, V. Rasoir ox), die ook de moeder is van de hengst Lux II ox (1994, V. Bruno di Ambelia ox).
Op de website www.cavallisicilia.it staat een groot aantal foto’s van “Ambelia”-paarden, die door het Siciliaanse fokkerijinstituut zijn gefokt. De wijze waarop de volbloeds zijn gefotografeerd is een belediging voor de betreffende dieren.
Nettuno di Ambelia ox is van 2000 – 2008 ingezet voor de fokkerij. Dat heeft zes geregistreerde hengstveulens en zeven geregistreerde merrieveulens opgeleverd.

3.3.4.1.4. Otero di Ambelia ox 107624 (1997)

De vos hengst Otero di Ambelia ox (V. Aragon ox) is in 1997 op het Italiaanse eiland Sicilië geboren. Hij is gefokt door het Instituut ter Bevordering van de Paardenhouderij op Sicilië.
De moeder van de hengst is de vos merrie Giada XXXVII ox (1992, V. Bruno di Ambelia ox) en tweede moeder is de vos Tatiana di Ambelia ox (1982, V. Rasoir ox).
Otero di Ambelia ox is tussen 2001 en 2011 af en toe gebruikt voor de fokkerij. Er zijn twaalf merrieveulens en vier hengstveulens van hem geregistreerd.

3.3.4.2. Bosphore ox (1983)

De Arabisch volbloedhengst Bosphore ox (V. Djouran ox) is een vos hengst met een stokmaat van 156 cm. Hij is gefokt door de staatsstoeterij in Pompadour.
Zijn moeder is de vos merrie Bossa Nova ox (1966, V. Iricho ox). Bossa Nova ox is ook de moeder van de Franse staatshengsten Brassicaire ox (1971, V. Ourour ox), de broers Begon ox (1974, V. Baj ox) en Bar ox (1975) en van Bosphore’s broer Big Boss ox (1985, V. Djouran ox, zie 3.3.4.4.).
Tweede moeder is de bruine Bassala ox (1956, V. Masbout ox), die ook de moeder is van de privéhengst Boufarik ox (1976, V. Baj ox).

Bosphore ox is door de Franse staatsstoeterijn van 1987 tot en met 2003 vooral vanuit de staatsstoeterij in Saintes, in het departement Charente-Maritîme, beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Daarna is de hengst in het bezit gekomen van Jean Pierre Lalanne en tot en met 2011 als privéhengst ter dekking gesteld. In 2011 was Bosphore ox gestationeerd op een dekstation in Saint Jean Lherme, dat enkele kilometers ten noordoosten van Toulouse ligt.
Uit 744 dekkingen van de hengst zijn 374 nakomelingen van hem geregistreerd.
Zestien van hen zijn in de springsport uitgebracht, zeven zijn in samengestelde wedstrijden uitgekomen en zeven zijn in dressuurproeven uitgebracht. Circa twintig nakomelingen zijn in de ponysport gestart.
Ruim dertig nakomelingen zijn in de endurancesport uitgebracht. Succesvolle nakomelingen in die tak van sport zijn:

Herakles du Puech, halfbloed Arabier, ruin, 1995, bruin, MV. Iram de Chalezac x, fokker onbekend, heeft met Al Nahyan Khaled bin Sultan bin Zayed (VAE) het CEI*** Rudersdorf 2006 (160 km) gwonnen;

Lucky de Luc, halfbloed Arabier, ruin, 1999, schimmel, MV. Out Law Persik Shagya, fokker G. Giraldi, is met de ruiter Jack Begaud (FRA) in 2006 tweede geworden bij het CEI** Oletta (120 km). In 2007 heeft de combinatie bij het CEI** Plesidy (120 km) de tweede plaats behaald en is het CEI***Landivisiau (160 km) gewonnen;

Nerval de Beders ox, ruin, 2001, vos, MV. Arques Perspex ox, fokker M. Labrunie, heeft met de ruiter Sunny Demedy in 2011 het CEI*** Sommant gewonnen.
Van de dochters van Bosphore ox zijn er 87 als fokmerie ingeschreven in een stamboek en drie zonen, Manguet ox (1988), Flash del Loup ox (1993) en Oswan (halfbloed arabier, 2002) zijn als fokhengst ingezet. Veel invloed hebben de zonen echter niet gehad; van Manguet zijn vijf nakomelingen geregistreerd, van Flash del Loup twee en van Oswan geen.

3.3.4.2.1. Manguet ox (1988)

De vos hengst Manguet ox (V. Bosphore ox) is geboren op 18 februari 1988. Hij heeft een stokmaat van 152 cm en hij is gefokt door Jean-Claude Hugou uit Montcuq, dat in de omgeving van Cahors in het departement Lot ligt.
De moeder van Manguet ox is de vos merrie Prime de Manguet ox (1981, V. Fawzan ox) en tweede moeder is de schimmel Adonienne ox (1977, V. Baj ox).
Manguet ox is van 1991 tot en met 1996 als privéhengst beschikbaar geweest voor de fokkerij. Hij heeft negen merries gedekt en daaruit zijn vijf geregistreerde veulens voortgekomen.
Zijn zoon Balzan de Manguet ox (1992) is goedgekeurd voor de fokkerij, maar van hem zijn geen veulens geregistreerd.

3.3.4.3. Mac’Allah ox (1984)

Mac’Allah ox (V. Djouran ox) is een vos hengst met een stokmaat van 151 cm. Hij is geboren op 12 mei 1984 en zijn fokker is Jacques Bougarel uit Montpellier in het departement Herault.
De moeder van Mac’Allah ox is de vos merrie Ouled Nail ox (1980, V. Fawzan ox) en tweede moeder is Salima ox (1974, V. Argell II ox).
Mac’Allah ox heeft van 1993 tot en met 2000 ter beschkiing van de fokkers gestaan. Hij heeft zeventien merries gedekt en dat heeft geleid tot acht geregistreerde nakomelingen. Drie van de nakomelingen zijn als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.

3.3.4.4. Big Boss ox (1985)

Met een stokmaat van slechts 149 cm. doet de vos hengst Big Boss ox (V. Djouran ox) zijn naam allesbehalve eer aan. Hij is geboren op 30 januari 1985 en is gefokt door de Franse staatsstoeterijen in Pompadour.
Big Boss ox is een broer van de hengst Bosphore ox (zie 3.3.4.2.).
Zijn moeder is de vos merrie Bossa Nova ox (1966, V. Iricho ox), die ook de moeder is van de Franse staatshengsten Brassicaire ox (1971, V. Ourour ox), de broers Begon ox (1974, V. Baj ox) en Bar ox (1975) en van de hiervoor al genoemde Bosphore ox.
Tweede moeder is de bruine Bassala ox (1956, V. Masbout ox), die ook de moeder is van de privéhengst Boufarik ox (1976, V. Baj ox).

Big Boss ox is van 1989 tot en met 1999 door de Franse staatsstoeterijen ter dekking gesteld op de staatsstoeterij in Uzès, in het departement Gard. Hij heeft 217 merries gedekt en van hem zijn 109 nakomelingen geregistreerd. Veel van de gedekte merries waren van niet-Arabisch afkomst.
Van de dochters van Big Boss ox zijn er 23 als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.

Zestien nakomelingen zijn in de sport uitgebracht en negentien nakomelingen zijn als pony in sportwedstrijden uitgebracht.
Enkele nakomelingen hebben goed gepresteerd in de endurencesport, zoals

Inchallah, halfbloed Arabier, ruin, 1996, vos, MV. onbekend, fokker A. Rambaud, die in de periode 2005 – 2010 aan dertien endurancewedstrijden > 90 km heeft deelgenomen. In 2005 zijn met de ruiter Robert Pastor (FRA) het CEI** Montluçon (120 km) en het CEI** Ribiers (120 km) gewonnen en in 2009 is de tweede plaats behaald in het CEI*** Montluçon (160 km) en is het CEI** Uzès (130 km) gewonnen en

Khallil Conteyres ox, ruin, 1998, schimmel, MV. Fazay ox, fokkers N. Pigeyre en P. Servière, heeft in de jaren 2006 – 2011 aan elf endurancewedstrijden > 90 km deelgenomen. In 2009 zijn met de ruiter Romain Laporte (FRA) het CEI* Barre des Cevennes (90 km) en het CEI Florac ** (130 km) gewonnen. Met Sonia Bourle (FRA) is in 2010 bij het CEI** Monpazier (120 km) de tweede plaats behaald.

3.3.5. Izmir ox (1969)

Izmir ox (V. Saint Laurent ox) is een vos hengst met een stokmaat van 155 cm. Hij is op 14 februari 1969 geboren en is gefokt door Jean Cougul uit Vigoulet-Auzil, dat een paar kilometer ten zuiden van Toulouse ligt.
De moeder van Izmir ox is de vos merrie Quitaine ox (1953, V. Meke ox) en tweede moeder is de vos Quine ox (1938, V. Nedjanor ox).
Izmir ox is van 1973 tot en met 1980 door de Franse staatsstoeterijen beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn 119 nakomelingen geregistreerd.
35 Dochters zijn als fokmerrie ingeschreven in een stamboek en zes nakomelingen zijn uitgebracht in de springsport.

3.3.6. Manganate ox (1972)

Voor een beschrijving van Manganate ox en zijn nafok wordt verwezen naar een apart bestand Manganate ox.

3.3.7. Mourenx x (1972)

De Anglo-arabische vos hengst Mourenx x (V. Saint Laurent ox) heeft een stokmaat van 162 cm. Hij is geboren op 18 oktober 1972 en is gefokt door Xavier de Watrigant uit Mazerolles, dat tegen Mont-de-Marsan aan ligt in het departement Landes.
Mourenx x is een broer van de staatshengst Mouchard x (1973; zie 3.3.10).
De moeder van beide hengsten is de vos merrie Mouraldy xx (1960, V. Tango xx) en tweede moeder is de bruine Hildamour xx (1944, V. Puits d’Amour xx).
Mourenx x voert 50% Arabisch bloed.

Mourenx x is in 1976 en 1977 uitgebracht in tien rennen in Frankrijk. Hij is een keer tweede geworden, maar eindigde meestal in de achterhoede en heeft een winsom van € 488.

In de jaren 1978 – 1983 is de hengst door de Franse staatsstoeterijen op de stoeterij in Uzès, in het departement Gard, beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Vanuit Uzès is Mourenx x vooral veel gebruikt door de fokkers op Corsica.
Uit 200 dekkingen zijn van de hengst 78 nakomelingen geregistreerd. Twintig van hen zijn uitgekomen in de rensport. Zij hebben samen aan 177 rennen deelgenomen en daarvan elf rennen gewonnen. De gezamenlijke winsom bedraagt € 43.388.
Vijftien nakomelingen hebben aan springconcoursen deelgenomen.
Negentien dochters zijn als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.

3.3.8. Dolfort x (1974)

Dolfort x (V. Saint Laurent ox) is een Anglo-arabische vos hengst met een stokmaat van 164 cm. Hij is geboren op 11 maart 1973 en is gefokt door Jean Lanux uit Ségos, dat 50 km ten noorden van Pau, in het westen van het departement Gers ligt.
De moeder van Dolfort x is de vos merrie Dolabella x (1966, V. Dionysos II x). Tweede moeder is de vos Dolight x (1957, V. Northern Light xx), die ook de moeder is van de staatshengst Dollons x (1963, V. Dionysos II x).
Dolfort x voert 62,5 % Arabisch bloed.
Van de hengst zijn geen gegevens bekend over eigen sportprestaties

De hengst is van 1978 tot en met 1988 door de Franse staatsstoeterijen beschikbaar gesteld voor de fokkerij. In die periode heeft Dolfort x 359 merries gedekt en daaruit zijn 178 nakomelingen geregistreerd.
Van de nakomelingen zijn er 68 uitgebracht in springwedstrijden, 26 in dressuur-wedstrijden en 26 in samengestelde wedstrijden. Eén nakomeling is internationaal uitgekomen in samengestelde wedstrijden.
Van de dochters van Dolfort x zijn er 57 als fokmerriie ingeschreven in een stamboek.

3.3.9. Kesberoy x (1973)

Voor een beschtijving van de hengst Kesberoy ox en zijn nafok wordt verwezen naar het bestand Kesberoy ox.

3.3.10. Mouchard x (1973)

De Anglo-arabische vos hengst Mouchard x (V. Saint Laurent ox) heeft een stokmaat van 156 cm. Hij is geboren op 18 februari 1973 en is gefokt door Xavier de Watrigant uit Mazerolles, dat bij Mont-de-Marsan in het departement Landes ligt.
Mouchard x is een broer van de staatshengst Mourenx x (1972; zie 3.3.7.)
De moeder van Mouchard x is de vos merrie Mouraldy xx (1960, V. Tango xx) en tweede moeder is de bruine Hildamour xx (1944, V. Puits d’Amour ox).
Mouchard x voert 50 % Arabisch bloed.

Mouchard x is in 1976 en 1977 door zijn fokker uitgebracht in dertien rennen in Frankrijk, waarbij de hengst een keer een tweede en een keer een vijfde plaats behaalde. Hij heeft een winsom van
€ 701.
De Franse staatsstoeterijen hebben Mouchard x in de jaren 1978 – 1993 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Uit 138 dekkingen zijn van Mouchard x 78 nakomelingen geregistreerd.
Tien nakomelingen zijn uitgebracht in springwedstrijden en vier in dressuur-wedstrijden.
Van de dochters zijn er zeventien als fokmerrie opgenomen in een stamboek.

4. Fagotin x (1927)

Fagotin x (V. Denouste ox) is een bruine Anglo-arabische hengst die in 1927 is geboren. Zijn moeder is de Engels volbloed merrie Ma Belle xx (V. Darley Dale xx) en tweede moeder is Mimi II xx (V. Dauphin xx).
Fagotin x voert 50 % Arabisch bloed.
Hij is van 1931 tot 1945 door de Franse staat beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Met zijn zoon Idano x (1934) heeft hij één goedgekeurde zoon gebracht.

4.1. Idano x (1934)

De vos hengst Idano x (V. Fagotin x) is in 1934 geboren. Moeder van Idano x is de merrie Ida x (1930, V. Ythorrotz xx) en tweede moeder is Ras El Had ox (1918, V. Djebel ox). Idano x voert 50 % Arabisch bloed.
Idano x is door de Franse staat van 1938 tot en met 1947 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Hij heeft ten minste vijftien geregistreerde dochters.
Eén van die dochters is Flora x (1942, MV. Thirteen x), die de merrie Florentine x (1958, V. Jupiter x) bracht. Florentine x is via haar dochter Muguette x (1963, V. Onaziz x) de grootmoeder van de hengst Mi Amor x (1975, V. Aiglovan x). Mi Amor x is in 1981 door het NRPS goedgekeurd; in 1982 is hij erkend door het KWPN en in 1984 heeft het KWPN hem goedgekeurd.

5. Kann ox (1927)

Kann ox is een vos hengst die is geboren in 1927. Hij is gefokt door mevrouw Becaas.
De moeder van Kann ox is de merrie Kita ox (1904, V. Mourgadek ox) en tweede moeder is de schimmel Kebira ox (1886, V. Cheitan ox).

In 1930 heeft een aankoopcommissie vanuit de Russische staatsstoeterij Tersk Frankrijk bezocht. De Russen prefereerden Arabische paarden die korte lijnen hadden met het Midden Oosten en de aangekochte paarden voldeden daar allemaal aan. De commissie kocht de hengst Kann ox en de merries Asisa ox, Gurara ox, Belle et Bonne ox (1925, V. Djebel ox), Kirza ox (1925, V. Ghalabawi ox), Carabine ox (1925, V. Djebel ox) en Sapine ox (1923, V Djebel ox). Met uitzondering van Kirza ox waren alle aangekochte merries drachtig..
Kann ox wordt omschreven als “een buitengewoon sterke hengst met een brede en diepe borst, een lange en erg brede croupe, zeer goed gespierd en met droog, sterk en correct beenwerk”.
Kann ox is ingeschreven onder het nummer RASB N 9 en is één van de stempelhengsten van de Russische Arabische fokkerij geworden. Gedurende dertien jaren was hij op de Tersk stoeterij de belangrijkste hengst voor de Arabische volbloedfokkerij. Hij paste erg goed op de andere uit Frankrijk afkomstige merries en hun nakomelingen hadden veel kwaliteit.

De beste zoon van Kann ox is Korej ox (1939 – 1958, MV Raseem ox), een Frans-Engelse kruising die succesvol was in diverse rennen en in 1954 de hengst Knippel ox (MV. Piolun ox) bracht.

Zeventien dochters van Kann ox zijn in Tersk als fokmerrie gebruikt en zij bepaalden voor een belangrijk deel de fokkerij van de stoeterij in de jaren 1930 – 1950.

Kann ox is in 1943 overleden.

5.1. Korej ox RASB 158 (1939)

Voor een beschrijving van Korej ox en zijn nafok wordt verwezen naar een apart bestand Korej ox – Persik ox.

6. Kellermann ox (1927)

Kellermann ox (V. Denouste ox) is een vos hengst die is geboren in 1927.
Zijn moeder is de vos merrie Karibo ox (1917, V. Djebel ox).
Tweede moeder is Keba Riba ox (1912, V. Latif ox). Omdat Denouste ox een zoon is van Latif ox, is Kellermann ox ingeteeld op Latif ox, die zowel de grootvader als de overgrootvader van hem is.
Kellermann ox heeft in de jaren 1931 – 1939 op de Franse staatsstoeterij in Tarbes, in het departement Hautes-Pyrenées, ter dekking gestaan. Hij is vooral voor de fokkerij van Anglo-arabieren gebruikt. Zijn zoon Rejoui x (1932) is als staatshengst goedgekeurd.

6.1. Rejoui x (1932)

De Anglo-arabische vos hengst Rejoui x (V. Kellermann ox) is geboren in 1932.
Zijn moeder is de merrie Paquerette x (V. Kef Nador x) en tweede moeder is Folette x (V. Bigourdan x).
Rejoui x voert 66,11 % Arabisch bloed.
Hij is tussen 1938 en 1942 door de Franse staatsstoeterijen als fokhengst beschikbaar gesteld voor de fokkerij.

7. Beldebel ox (1928)

Beldebel ox (V. Denouste ox) is een vos hengst die in 1928 is geboren. Hij is gefokt door F. de Bearn.
Zijn moeder is de vos merrie Biela ox (1915, V. Djebel ox). Zij is een zuster van de merrie Belle et Bonne ox (1925), die verkocht is aan de Russische stoeterij Tersk.
Tweede moeder is de vos Beida ox (1907, V. Fez ox).
Beldebel is vanaf 1932 door de Franse staatsstoeterijen beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Hij heeft vrijwel zijn hele leven op de staatsstoeterij Gelos bij Pau in de Pyrenéen gestaan en is in 1951 overleden..
Beldebel ox is vooral gebruikt voor de fokkerij van Angloarabieren en leverde aan de Franse staat acht staatshengsten: Lanusquet x (1933), Palbo x (1937), Petiot x (1937), Quoi x (1938), Urhea x (1942), Vertubleu x (1943), Acteon x (1944) en Biribi IV (1945). Van deze hengsten hebben Palbo x, Acteon x en Biribi IV nauwelijks invloed op de fokkerij gehad.

Van de 25 geregistreerde dochters van Beldebel x kreeg de in 1936 in Egypte geboren Fatoumah ox (M. Falterdi ox) drie merrieveulens die uitgroeiden tot de fokmerries Fatima ox (1939, V. Nedjanor ox), Fathma ox (1940, V. Bagdad ox) en haar volle zuster Fatma ox (1941). Van hen heeft vooral Fatma ox gezorgd voor een groot aantal nakomelingen. Fatma’s dochter Fedora ox (1946, V. Kairouan III ox) kreeg in 1955 uit een paring met de Engelse volbloed Farthing xx de hengst Fedor II x, en die is de moedersvader van de door het NRPS en KWPN goedgekeurde hengst Katouchon x (1976, V . Dionysos II x).

7.1. Lanusquet ox (1933)

De Anglo-arabische vos hengst Lanusquet x (V. Beldebel ox) is in 1933 geboren. Zijn moeder is een dochter van de hengst Eldorado x (1926, V. Velox x) en tweede moeder is Serpolette (V. Le Veinard x). Lanusquet x voert 71,09 % Arabisch bloed.

Lanusquet x is door de Franse staatsstoeterijen eind dertiger en begin veertiger jaren van de vorige eeuw beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Zijn invloed op de hedendaagse fokkerij is verwaarloosbaar.

7.2. Petiot x (1937)

Petiot x (V. Beldebel x) is een Anglo-arabische vos hengst die in 1937 is geboren.
Zijn moeder is de merrie Lentille x (V. Aventurier x) en zijn tweede moeder is Desiree x (V. Velox x).
Petiot x voert 68,25 % Arabisch bloed.
Hij is door de Franse staatsstoeterijen in de veertiger jaren van de vorige eeuw beschikbaar gesteld voor de fokkerij, maar heeft geen blijvende invloed op de fokkerij gehad.

7.3. Quoi x (1938)

De Anglo-arabische vos hengst Quoi x (V. Beldebel x) is in 1938 geboren. Zijn moeder is de merrie Etchebestecoa x (V. Bruch x) en tweede moeder is Razoulie x (V. Velox x).
De hengst voert 71,65 % Arabisch bloed.
Hij is door de Franse staatsstoeterijen van 1944 tot en met 1954 beschikbaar gesteld, maar zijn invloed op de fokkerij is gering geweest.

7.4. Urhea x (1942)

Urhea x (V. Beldebel x) is een Anglo-arabische vos hengst met een stokmaat van 160 cm.
De moeder van Urhea x is de bruine merrie Joko Garbia x (1931, V. Velox x) en tweede moeder is Lina x (V. Elixir x).
Urhea x voert 67,77 % Arabisch bloed.
Tussen 1950 en 1955 heeft Urhea x met de Franse ruiter Pierre Jonquère d’Oriola diverse successen geboekt in internationale springwedstrijden.
Daarna is de hengst door de Franse staatsstoeterijen beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Omdat de fokkers hem te klein vonden heeft Urhea x, ondanks zijn goede afstamming en zijn vele sportsuccessen, in tien dekseizoenen naar veertig merries gedekt.
Urhea x heeft met zijn zoon Pinck x (1959) een hengst gebracht die actief is geweest in de fokkerij en enkele dochters van Urhea x zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden, zoals:

La Burhea x, 1962, vos, MV. Logiste xx, is de moeder van de in Italië goedgekeurde hengsten Zorba Il Greco x (1971, V. Medar x) en zijn broer Ungaretti x (1973);

Babiole x, 1963, bruin, MV. Motrico xx, fokkers V. en G. Solomiac, is de moeder van de hengsten Amiral x (1969, V. Diabolo x) en zijn broer Beau Diable I x (1970) en

Urgande x, 1964, vos, MV. Amour Bleu x, fokker mevrouw J. Galan, is de moeder van de hengst Urflor x (1972, V. Flor II x).

7.4.1. Pinck x (1959)

De vos hengst Pinck x (V. Urhea x) heeft een stokmaat van 157 cm.
De moeder is de vos merrie Laurette x (1952, V. Chamberet x) en tweede moeder is de vos Lise x (1939, V. Caprice VIII x).
Pinck x voert 55,85 % Arabisch bloed.
De hengst is van 1963 tot en met 1969 door de Franse staatsstoeterijen beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn 40 nakomelingen geregistreerd.

7.5. Vertubleu x (1943)

Vertubleu x (V. Beldebel x) is een bruine hengst met een stokmaat van 162 cm. Hij is geboren in 1943.
Zijn moeder is de bruine merrie Hache x (1929, V. Velox x) en tweede moeder is Quatre Feuilles x (V. Prisme x). Vertubleu x voert 67,57 % Arabisch bloed.

Vertubleu x is door de Franse staatsstoeterijen van 1955 tot en met 1965 op de staatsstoeterij in Villeneuve-sur-Lot, in het departement Lot-et-Garonne, beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Van Vertubleu x zijn 45 nakomelingen geregistreerd, waaronder zijn zonen Taillis x (1963) en Vulcain x (1965).
Enkele dochters van Vertubleu x zijn moeder van een goedgekeurde hengst geworden, zoals:

Pêche Mignon x, 1963, bruin, MV. Bagdad x, fokker P. Caumont, is de moeder van de hengst Maxi Pech x (1971, V. Pancho II x);

Ultima Ratio x, 1964, bruin, MV. Saigon x, is de moeder van de in Italië gebruikte hengst Lherm x (1977, V. Novillo x, zie 3.3.2.11.1.) en

Vertu x, 1965, bruin, MV. Saigon x, fokker R. de la Raitrie, is de moeder van de hengsten Rif du Crocq x (1983, V. Barigoule x) en Veloce de Favi x (1989, V. Jouan de Frely x).
Vertu x kreeg 16 veulens. Behalve de hengsten Rif du Crocq x en Veloce de Favi x bracht zij ook de internationale springpaarden Helios x (1973, V. Novillo x), waarmee Patrick Caron (FRA) succes boekte, en Nabab du Mouliot (1979, V. Demon Dissipe II x), die is uitgebracht door Olivier Desutter (FRA).
Van Fangio x bracht Vertu x in 1981 de merrie Perpetua du Crocq x, die vervolgens de moeder werd van de hengst Isard du Rietz SF (1996, V. Le Tot de Semilly SF). Deze Isard du Rietz is aangekocht door de heer G.C.H. Visser van het toenmalige Eurocommerce Promotie B.V. te Lochem en omgedoopt tot Eurocommerce Vancouver. Vancouver heeft in 2004 in Ermelo deelgenomen aan het KWPN-verichtingsonderzoek, waarbij hij van de 18 deelnemende hengsten de beste prestaties liet zien. Het KWPN heeft de goedgekeurde (Eurocommerce) Vancouver daarna ingeschreven onder nummer 96.088.397 Stb. Zijn stokmaat is 168 cm. Tot en met 2018 heeft het KWPN 107 hengstveulens en 119 merrieveulens van hem geregistreerd. Van de dochters zijn er 24 als fokmerrie opgenomen in het stamboek, waaronder vijf elitemerries en tien stermerries. Vancouver is tot en met 2015 beschikbaar geweest voor de fokkerij.
In de jaren 2004 – 2008 is Vancouver door Gerco en Wim Schröder uitgebracht in internationale springwedstrijden.

7.5.1. Taillis x (1963)

De Anglo-arabische bruine hengst Taillis x (V. Vertubleu x) is in 1963 geboren.
Zijn moeder is vos merrie Tonyface x (1945, V. Duce x) en tweede moeder is Tilda x (1941, V. Eroow x). Taillis x voert 46,73 % Arabisch bloed.
Hij is in 1967 en 1968 ingezet voor de fokkerij. Van hem zijn zeven nakomelingen geregistreerd.

7.5.2. Vulcain x (1965)

Vulcain x (V. Vertubleu x) is een bruine Anglo-arabische hengst met een stokmaat van 158 cm. Hij is geboren op 11 januari 1965 en is gefokt door Leo Remi Dulac.
De moeder van Vulcain x is de bruine merrie Kenifra x (1954, V. Nithard x), die veertien veulens bracht waaronder ook de hengst Joad x (1975, V. Dionysos II x).
Tweede moeder is de bruine Souveraine x (1940, V. Hadji x).
Vulcain x voert 55,57 % Arabisch bloed.

Over eventuele sportprestaties van Vulcain x zijn geen gegevens beschikbaar.
Hij is van 1975 tot en met 1990 door de Franse staatsstoeterijen beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van de hengst zijn uit 453 dekkingen 269 nakomelingen geregistreerd.
Van de nakomelingen zijn er 102 gestart in springwedstrijden, 33 in samengestelde wedstrijden, 27 in dressuurwedstrijden en twee zijn uitgebracht in de rensport.

Vulcain x heeft 95 ingeschreven fokmerries gebracht. Daarvan is de bruine Opportune x, 1972, MV. Copurchic x, fokker mevrouw H. Barthelemy, de moeder geworden van de hengsten Le Thil x (1977, V. Nedjary x) en Okoume x (1979, V. Couca x).
Van de zonen van Vulcain x zijn Zafarrancho x (1980), Ulhan x (1986) en Mimosa du Maury x (1988) actief geweest in de fokkerij.

Vulcain x is op 26 juli 1990 overleden.

7.5.2.1. Zafarrancho x (1980)

De bruine Anglo-arabische hengst Zafarrancho x ( V. Vulcain x) is in 1980 geboren. Hij is gefokt door de Spaanse militaire stoeterij in Jerèz, Andalusië.
Zijn moeder is de in Frankrijk gefokte, bruine merrie Victoire x (1965, V. Dan II x), die ook de moeder is van de hengst Fanfan la Tulip E x (1971, V. Domouan x).
Tweede moeder is de vos Heroïne x (1951, V. Xylene x).
Zafarrancho x voert 42,40% Arabisch bloed.

Zafarrancho x heeft van 1984 tot en met 1995 op de stoeterij van Manuel Valdes Larrañaga Búsqueda in Bilbao ter dekking gestaan. Het Spaanse stamboek voor Anglo-arabieren heeft 23 nakomelingen van de hengst geregistreerd.

7.5.2.2. Ulhan x (1986)

Ulhan x (V. Volcain x) is een bruine Anglo-arabische hengst met een stokmaat van 163 cm. Hij is geboren op 30 maart 1986 en is gefokt door Jean-Louis Beth uit Condom, dat in het noorden van het departement Gers ligt.
De moeder van Ulhan x is de vos merrie Iseult x (1974, V. Dionysos II x). Tweede moeder is de vos Diana x (1954, V. Lavarede xx), die ook de moeder is van de staatshengsten Diaran x (1959, V. Teheran x), Diarifos x (1967, V. Dionysos II x) en zijn broer Dialord x (1969).
Ulhan x voert 40,28 % Arabisch bloed.

Hij is van 1994 tot en met 1998 door de Franse staatsstoeterijen op de stoeterij in Les Bréviaires bij Rambouillet in het departement Yvelines beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Uit 86 dekkingen zijn van hem 51 nakomelingen geregistreerd.
Van de nakomelingen zijn er 19 uitgebracht in de springsport, zes zijn gestart in samengestelde wedstrijden en drie hebben deelgenomen aan dressuurwedstrijden.
Ulhan x en zijn nakomelingen hebben geen opvallende sportprestaties geleverd.

7.5.2.3. Mimosa du Maury x (1988)

De bruine Anglo-arabische hengst Mimosa du Maury x (V. Vulcain x) heeft een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 22 maart 1988 en is gefokt door mevrouw Renee Laure Koch uit Cepet, dat circa vijftien kilometer ten noorden van Toulouse in het departement Haute-Garonne ligt.
De moeder van de hengst is de schimmel roan merrie Jasione x (1975, V. Samuel x), die ook de moeder is van de hengst Quercus du Maury x (1992, V. Quatar de Plape x).
Tweede moeder is de schimmel roan Yasmine x (1967, V. Daninos x) en zij is ook de moeder van de hengsten Jade du Maury x (1985, V. Samuel x) en zijn broer Kim du Maury x (1986).
Mimosa du Maury x voert 49,82% Arabisch bloed.

Mimosa du Maury x is door de Franse staatsstoeterijen van 1993 tot en met 2001 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn uit 214 dekkingen 123 nakomelingen geregistreerd.
Na zijn carrière in de fokkerij is de hengst gecastreerd en vervolgens uitgebracht in de springsport. In de jaren 2002 – 2004 is hij 64 keer gestart in een springwedstrijd. Hij heeft twee wedstrijden (1.10 m) gewonnen.

Van zijn nakomelingen zijn er in Frankrijk 60 uitgebracht in springwedstrijden, 21 in samengestelde wedstrijden en 13 in dressuurwedstrijden.
Zes nakomelingen hebben zich in Frankrijk gekwalificeerd voor de finales van de nationale cycli voor jonge paarden.
Internationaal heeft de bruine ruin Kool d’Herranet x (1998, MV Fol Vent x) in de periode 2005 – 2014 deelgenomen aan 21 samengestelde wedstrijden. In 2005, 2006 en 2008 is hij voor Frankrijk uitgebracht; in 2009 voor Nieuw Zeeland en in de overige jaren voor Italië. Het beste resultaat van de ruin is een zesde plaats in het CIC** Savona 2014 met Paolo Valentini (ITA).
Negentien dochters van Mimosa du Maury x zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek.
Van de dochters is de bruine merrie Haloha CS, 1995, V. Iram de Chalezac, fokker mevr. C. Bousquet, de moeder van de privéhengst Carpediem Guibail Z (2009, V. Cap Kennedy Holst.), die in 2014 met de ruiter Baptiste Paredes (FRA) in Frankrijk acht springconcoursen heeft gewonnen.
8. Felisano x (1928)

De Anglo-arabische hengst Felisano x (V. Denouste ox) is in 1928 geboren.
Zijn moeder is de merrie Finette III x (1917, V. Presto xx) en tweede moeder is Frivolite x (1907, V. Cadi x). Felisano x voert 63,68 % Arabisch bloed.
Felisano x is een broer van de hengst Fin Février x (zie 2.)
De hengst is door de Franse staatsstoeterijen op de stoeterij in Saintes, in het departement Charente-Maritîme, beschikbaar gesteld voor de fokkerij, maar veel invloed op de fokkerij heeft hij niet gehad.

9. Lotus VIII x (1928)

Lotus VIII x (V. Denouste ox) is een Anglo-arabische vos hengst die in 1928 is geboren. Zijn moeder is de bruine merrie Lea x (1921, V. Comtat xx) en tweede moeder is Lina x (1905, V. Cadi x). Lotus VIII x voert 63,68 % Arabisch bloed.
Lotus VIII x is door de Franse staatsstoeterijen van 1932 tot 1948 beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Hij heeft zestien goedgekeurde zonen voortgebracht: Figuier x (1933), Lansquenet x (1933), Paganini x (1934), Le Moineau x (1935), Nabab x (1935), Chamberet x (1936), Lubersac x (1936), Nantiat x (1936), Noalhat x (1936), Nivernais x (1937), Noveldo x (1938), Quai d’Orsay x (1938), Ultra Bath x (1942), Vercingetorix x (1943), Xintras x (1944) en Cinto x (1947).
Al deze hengsten met uitzondering van Nantiat x en Xintras x zijn door de Franse staat aangekocht en hebben gediend op één van de “haras national”. Omdat van Paganini x, Le Moineau x, Nivernais x en Ultra Bath x minder dan drie nakomelingen bekend zijn, wordt aan hen verder geen aandacht besteed.

Negen dochters van Lotus VIII x zijn moeder of grootmoeder van één of meer goedgekeurde hengsten geworden. Dat betreft:

Orangerie x, 1935, bruin, MV. Velox x, is de moeder van de hengsten Oranger x (1941, V. Vlan x) en zijn broer Utopiste x (1942);

Lonlaine x, 1937, vos, MV. Monarch xx, is de moeder van de hengst Xylène x (1944, V. Farceur VIII x) en van de invloedrijke hengsten Hylène x (1952, V. Fantaisiste II x) en zijn broer Israël x (1953). Israël x heeft van 1957 tot 1970 in Frankrijk ter dekking gestaan en is vrijwel uitsluitend gebruikt voor de fokkerij van Anglo-arabische paarden. Daarbij heeft hij enkele goedgekeurde hengsten gebracht, die vaak uit dochters van de Anglo-arabier Nithard x zijn geboren. Het betreft de zonen Sunbeam x (1962, MV. Nithard x), Verdot x (1965, MV. Nithard x), Xenophon x (1967, MV. Magistrat x), Josselin x, die later Inschallah x werd genoemd (1968, MV. Nithard x) en Emir IV x (1970, MV. Nithard x).;

La Garrucha x, 1938, bruin, MV. Durbar xx, is de moeder van de hengsten La Gothique x (1948, V. Farceur VIII x) en zijn broer Le Galop x (1950);

Nitouche x, 1940, vos, MV. Cone x, is de moeder van de hengsten Nithard x (1948, V. Kesbeth x) en zijn broers Nickel (1951) en Nautile x (1954). Van hen heeft Nithard x met zijn zonen Tantième x (1955), Pancho II x (1961), Urtois x (1961) en Samuel x (1969) verreweg de meeste invloed gehad;

Titiana x, 1941, vos, MV. Manteau Rouge x, is de moeder van de hengst Aiglon VII x (1948, V. Vermeil III x);

Belle de Nuit x, 1945, vos, MV. Damiette x, is de moeder van de hengsten Turbulent x (1949, V. Fantaisiste II x) en El Aid x (1967, V. Coq de Bruyere x);

Belle Gosse x, 1945, vos, MV. Vlan x, is de moeder van de hengst Jupiter x (1950, V. Fantaisiste II x),

La Vestale x, 1947, bruin, MV. Vendredi x, is de grootmoeder van de hengst Votez Bien x (1973, V. Sunbeam x), waarvan in Nederland de zoon Ubis (1978) is goedgekeurd en

Rosette x, 1949, vos, MV. Medinet x, is de moeder van de hengsten Bouton d’Or x (1954, V. Royal Nostra x) en Vent des Courres x (1965, V. Florealys x).

9.1. Figuier x (1933)

De bruine hengst Figuier x (V. Lorus VIII x) is in 1933 geboren.
De moeder van de hengst is de merrie Fano x (1927, V. Ex Voto x), Tweede moeder is de vos Faridondaine x (1919, V. Dahman ox).
Figuier x voert 44,34 % Arabisch bloed.
De Franse staatsstoeterijen hebben Figuier x omstreeks 1940 enkele jaren beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Hij is de vader van de hengst Tripoli x (1941).

9.1.1. Tripoli x (1941)

Tripoli x (V. Figuier x) is een Anglo-arabische schimmel hengst die is geboren in 1941.
De moeder van de hengst is de schimmel merrie La Devinette II x (V. Vlan) en tweede moeder is de schimmel La Divette x (V. Fanfaron II x).
Tripoli x heeft slechts twee geregistreerde nakomelingen, te weten de merries Caline x (1946) en Flora SF (1948).
De schimmel roan Flora SF kreeg zes hengstveulens en vijf merrieveulens, waarvan de bruine merrie Stella SF (1962, V. Nithard x) veruit de meeste invloed heeft gehad op de fokkerij. Behalve een voortreffelijke fokmerrie was Stella ook een excellent springpaard. Zij nam met Nelson Pessoa (BRA) deel aan internationale springwedstrijden en won 32 Grand Prix’s. Als fokmerrie schonk ze o.a. het leven aan de hengsten Megag SF (1968, V. Gag xx), de twee Jalisco-zonen Olisco SF (1980) en Phalor SF (1981) en aan Quick Star SF (1982, V. Galoubet SF).
Olisco SF heeft via zijn zoon Nolisco KWPN (1995) enige invloed in de fokkerij in Nederland.
Quick Star SF is goedgekeurd in Oldenburg en zijn zonen Omni Star (1996), Royal Star (1998), Vleut (2002) en Big Star (2003) zijn in Nederland door het KWPN goedgekeurd.

9.2. Lansquenet x (1933)

Lansquenet x (V. Lotus VIII x) is een bruine hengst die in 1933 is geboren. Zijn moeder is de merrie Gitane x (1928, V. Ohain x) en tweede moeder is Joyeuse x (V. Inops x).
Lansquenet x voert 53,26 % Arabisch bloed.
De hengst is door de Franse staatsstoeterijen in de veertiger- en begin vijftiger jaren van de vorige eeuw beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Zijn invloed op de fokkerij is gering.

9.3. Nabab x (1935)

De bruine Anglo-arabische hengst Nabab x (V. Lotus VIII x) heeft een stokmaat van 160 cm. Hij is in 1935 geboren.
Zijn moeder is de bruine merrie Pervenche x (1933, V. Inops x) en tweede moeder is Sentinelle x (V. Formol x).
Nabab x voert 52,15 % Arabisch bloed.
Hij is door de Franse staatsstoeterijen van 1942 tot en met 1953 beschikbaar gesteld voor de fokkerij en heeft een aantal goede fokmerries gebracht.

9.4. Chamberet x (1936)

Chamberet x (V. Lotus VIII x) is een Anglo-arabische vos hengst met een stokmaat van 159 cm. Hij is in 1936 is geboren.
Zijn moeder is de vos merrie Clelie x (1927, V. Nil Bleu x) en tweede moeder is de vos Clematite x (1910, V. Kahil El Adjouz ox).
Chamberet x voert 59,96 % Arabisch bloed.
De hengst is van 1941 tot en met 1956 door de Franse staatsstoeterijen beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Chamberet x heeft een aantal goede fokmerries gebracht en, uit zijn laatste jaargang, zijn twee van zijn zonen goedgekeurd voor de fokkerij. Het gaat daarbij om Nabcor de Fondelyn x (1957) en Nibel de Fondelyn x (1957).

9.4.1. Nabcor de Fondelyn x (1957)

De Anglo-arabische vos hengst Nabcor de Fondelyn x (V. Chamberet x) heeft een stokmaat van 164 cm. Hij is geboren op 21 maart 1957 en is gefokt door Graaf Roger de Pomyers uit Condom, dat 40 km ten noorden van Auch in het departement Gers ligt.
De moeder van de hengst is de vos merrie Balize x (1947, V. Cor de Chasse xx) en tweede moeder is de vos Bettina x (1933, V. Denouste ox).
Nabcor de Fondelyn x voert 42,48 % Arabisch bloed.
De hengst is door de Franse staatsstoeterijen van 1961 tot en met 1977 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn 189 nakomelingen geregistreerd.
Van de nakomelingen zijn er 63 uitgebracht in springconcoursen, 18 in samengestelde wedstrijden en tien in dressuurwedstrijden. Van de dochters zijn er 88 als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.
Dochter Carabi CS, 1968, bruin, MV. onbekend, fokker J. Durand, is de moeder van de hengst Kolas SF(1976, V. Barigoule x).

9.4.2. Nibel de Fondelyn x (1957)

Nibel de Fondelyn x (V. Chamberet x) is een Anglo-arabische vos hengst, die in 1957 is geboren en een stokmaat heeft van 158 cm. De hengst is gefokt door Graaf Roger de Pomyers uit Condom, dat 40 km ten noorden van Auch in het departement Gers ligt.
Nibel de Fondelyn x is ingeteeld op Lotus VIII x, die zowel zijn grootvader als zijn overgrootvader is.
Zijn moeder is de vos merrie Brillante x (1948, V. Noveldo x) en tweede moeder is de vos Oranza x (1942, V. Idano x).
Nibel de Fondelyn x voert 52,92 % Arabisch bloed.
De hengst is door de Franse staatsstoeterijen in 1961 en 1962 beschikbaar gesteld voor de fokkerij, maar was niet erg gewild bij de fokkers. Er zijn zeven nakomelingen van hem geregistreerd.

9.5. Lubersac x (1936)

De Anglo-arabische hengst Lubersac x (V. Lotus VIII x) is geboren in 1936.
Zijn moeder is de merrie La Mocita xx (1923, V. Durbar xx) en tweede moeder is Last Try xx (V. Gallinule xx).
Lubersac x voert 31,84 % Arabisch bloed.
De hengst is door de Franse staatsstoeterijen voor de fokkerij beschikbaar gesteld in de overzeese delen van Frankrijk. Hij heeft maar enkele geregistreerde nakomelingen.
Lubersac x moet niet worden verward met de staatshengsten Lubersac x (1905, V. Mzerin x) of Lubersac x (1918, V. Angelus IV x).

9.6. Nantiat x (1936)

Nantiat x (V. Lotus VIII x) is een Anglo-arabische vos hengst met een stokmaat van 158 cm. Hij is geboren in 1936.
Nantiat x is een broer van de staatshengsten Nivernais x (1937) en Noveldo x (1938, zie 9.8.).
De moeder van de hengst is de vos merrie Nausicaa x (1932, V. Cone x). Zij is niet alleen de moeder van Nantiat x, Nivernais x en Noveldo x, maar ook van de hengst Nenuphar x (1945, V, Kephir x).
Tweede moeder is de Engels volbloedmerrie Ninas xx (1924, V. Combourg xx).
Nantiat x voert 47,46 % Arabisch bloed en is als privéhengst van 1940 tot en met 1950 actief geweest in de fokkerij.
Van hem zijn diverse fokmerries geregistreerd. De vos merrie Almee IV (1944, MV. Ragneur RI) is de moeder van de hengst L ‘Oudon SF (1955, V. Fatal SF).

9.7 Noalhat x (1936)

De Anglo-arabische vos hengst Noalhat x (V. Lotus VIII x) is in 1936 geboren.
Zijn moeder is de vos merrie Necromancie x (1931, V. Allegro II x). Tweede moeder is de vos Nancy x (1915, V. Enwer ox), die ook de moeder is van de hengsten Niger x (1923, V. Guebwiller x) en Nabopolassar x (1925, V. Interview x).
Noalhat x voert 56,35 % Arabisch bloed.
Hij is door de Franse staatsstoeterijen van 1941 tot en met 1949 beschikbaar gesteld voor de fokkerij, maar heeft weinig invloed op de fokkerij gehad.

9.8. Noveldo x (1938)

Noveldo x (V. Lotus VIII x) is een Anglo-arabische vos hengst met een stokmaat van 161 cm. Hij is in 1938 geboren.
Noveldo x is een broer van de hengsten Nantiat x (1936, zie 9.6.) en Nivernais x (1937).
De moeder van de hengst is de vos merrie Nausicaa x (1932, V. Cone x). Zij is niet alleen de moeder van Nantiat x, Nivernais x en Noveldo x, maar ook van de hengst Nenuphar x (1945, V, Kephir x).
Tweede moeder is de Engels volbloedmerrie Ninas xx (1924, V. Combourg xx).
Noveldo x voert 47,46 % Arabisch bloed.

De hengst is door de Franse staatsstoeterijen van 1942 tot en met 1953 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Hij heeft enkele fokmerries gebracht die van belang zijn geweest voor de fokkerij:

Brillante x, 1948, vos, MV. Indano x, is de moeder van de hengst Nibel de Fondelyn x (1957, V. Chamberet x, zie 9.4.2.);

Vedette x, 1949, vos, MV. Denouste ox, is de moeder van de hengst Ovatt de Fondelyn x (1958, V. Attila x) en van de merrie Qui Vive de Fondelyn x (1060, V. Tantième II x). Qui Vive de Fondelyn x is de grootmoeder van de hengst Katouchon x (1976, V. Dionysos II x), die in 1980 in Nederland is goedgekeurd door het Arabisch Paardenstamboek en later door het NRPS. In 1984 is hij goedgekeurd door het KWPN waarna hij twee jaar later wegens ondeugdelijk sperma is teruggetrokken uit de fokkerij, en

Bogota x, 1954, vos, MV. Licteur x, is de moeder van de hengsten Agur x (1966, V. Teheran x) en Clovis x (1968, V. Nithard x).

9.9. Quai d’Orsay x (1938)

De bruine Anglo-arabische hengst Quai d’Orsay x (V. Lotus VIII x) is in 1938 geboren.
Zijn moeder is de bruine merrie Inopsiria x (1933, V. Inops x) en tweede moeder is Iris x (1933, V. Imposant x).
Quai d’Orsay x is door de Franse staatsstoeterijen vanaf de Tweede wereldoorlog tot en met 1953 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn een aantal merries geregistreerd.

9.10 Vercingetorix x (1943)

Vercingetorix x (V. Lotus VIII x) is een Anglo-arabische bruine hengst die is geboren in 1943.
Zijn moeder is de merrie Vatoute x (V. Vlan x) en tweede moeder is Fleurette x (V. Clarens x).
Vercingetorix x voert 50.68 % Arabisch bloed.
De Franse staatsstoeterijen hebben de hengst van 1947 tot en met 1953 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn een aantal merries geregistreerd.

9.11. Xintras x (1944)

De Anglo-arabische vos hengst Xintras x (V. Lotus VIII x) is in 1944 geboren.
De moeder van Xintras x is de merrie Irlande x (1930, V. Allamou x). Tweede moeder is de Engels volbloed Glandavedogue xx (1913, V. Ardoon x).
De hengst voert 56,84 % Arabisch bloed.
Xintras x is tussen 1956 en 1960 als privéhengst beschikbaar geweest voor de fokkerij.
Hij heeft twee dochters gebracht die moeder van een goedgekeurde hengst zijn geworden:

Divonne x, 1957, vos, MV. Vlan x, is de moeder van de hengst Diabolo x (1964, V. Pesant d’Or x) en haar zuster

Dauphine x, 1958, bruin, MV. Vlan x, is de moeder van de hengst Gosse de Latrie x (1972, V. Rio Negro x).

9.12. Cinto x (1947)

Cinto x (V. Lotus VIII x) is een bruine Anglo-arabische hengst die in 1947 is geboren. Zijn moeder is de bruine merrie Chamboulive x (1936, V. Arman xx) en tweede moeder is vos Capucine x (1920, V. Nil Bleu x). Cinto x voert 45,90 % Arabisch bloed.
Hij is van 1951 tot 1960 door de Franse staatsstoeterijen beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn een aantal merries geregistreerd.
10. Saint Bertrand x (1928)

Saint Bertrand x (V. Denouste x) is een Anglo-arabische vos hengst die is geboren in 1928.
Zijn moeder is de Engelse volbloedmerrie Sambre et Meuse II xx (1915, V. Rataplan xx) en tweede moeder is Miss Jane xx (1897, V. Saxifrage xx).
Saint Bertrand x is door de Franse staatsstoeterijen van 1933 tot en met 1943 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Hij heeft een vrij groot aantal fokmerries gebracht en de hengst Duc de Perlinguet x (1934), maar die heeft weinig invloed op de fokkerij gehad.

11. Sultan ox (1928)

De vos hengst Sultan ox (V. Denouste ox) is een Arabisch volbloed die in 1928 is geboren. Zijn moeder is de vos merrie Sapine ox (1923, V. Djebel ox) en tweede moeder is Samara ox (1919, V. Latif ox).
In de stamboom van Sultan ox valt op dat zowel zijn vader Dénousté ox als zijn grootmoeder van moederszijde Samara ox de in de woestijn geboren Latif ox als vader hebben.
Sultan ox is van 1934 tot 1951 door de Franse staatsstoeterijen beschikbaar gesteld voor de fokkerij, waarbij hij vooral is gebruikt voor de fokkerij van Anglo-arabieren.. Voor de fokkerij heeft hij uitsluitend merries afgeleverd. Zijn vrijwel jongste dochter Florille III x (1952, MV. Cor de Chasse xx) heeft met zes merries en de staatshengst Fleury III x (1965, V. Lavarede x) de beste bijdrage aan de fokkerij geleverd. Van haar zes dochters moet vooral Florilla x (1957, V. Northern Light xx) worden genoemd. Zij leverde zeven merries en vijf hengsten, waaronder de goedgekeurde hengsten Floid x (1969, V. Djerba Qua ox) en Florito x (1974, V. Nikito x). Van de merries bracht Ferdesia x (1970, V. Djerba Qua ox) onder andere de staatshengsten Fast x (1978, V. Valdrague xx), Fremir x (1984, V. Perdalian x) en Faalem x (1990, V. Maalem x). Van Fast x heeft het KWPN de hengst Enrico (1986) goedgekeurd.

12. Alaric V ox (1929)

Alaric V ox (V. Denouste ox) is een vos hengst die In 1929 is gefokt door J. Pique. De hengst is een broer van Albigeois ox (zie 16.). De moeder van beide hengsten is de bruine merrie Adoree ox (1924, V. Kerro ox) en tweede moeder is de vos Amadouee ox (1914, V. Flibustier ox).
Alaric V ox is van 1932 tot 1948 als staatshengst in Frankrijk beschikbaar geweest voor de fokkerij, maar in die 17 jaar heeft hij niet heel veel gedekt.
Hij is de vader van de hengst Meke ox (1948) en twee van zijn dochters verdienen extra aandacht:
a. Namouna ox, 1939, vos, MV. Danbik ox, is de moeder van de Franse staatshengsten Nafe x (1947, V. Godiche xx) en Nanouk x (1950, V. Elseneur xx) en van de merries La Nive II x (1951, V. Elseneur xx) en Nevada II ox (1955, V. Djanor ox).
La Nive II x is de moeder van de hengst Titus x (1967, V. Dunamis x) en Nevada II ox is de moeder van de hengsten Cheri Bibi ox (1975, V. Baroud III ox) en Nanic ox (1963, V. Ourour ox) en

b. Nikala ox, 1939, vos, MV. Norniz ox, is de moeder de vos merrie Nedjarine ox (1946, V. Dragon ox). Zij kreeg acht dochters en vijf zonen. Eén van deze vijf zonen is de hengst Nikita III x (1959, V. Micipsa xx), die zijn genen via zijn zoon Nikou x (1964) heeft doorgegeven aan onder andere de KWPN-hengst Mandaat (1971) en de Franse Anglo-arabische hengst Garritchou x (1972).

12.1. Meke ox (1948)

De vos hengst Meke ox (V. Alaric V ox) heeft een stokmaat van 158 cm. Hij is geboren in 1948. Zijn moeder is de vos merrie Meziana ox (1940, V. Kriss II ox), die ook de moeder is van de hengst Messidor x (1950, V. Tetouan x).
Tweede moeder is de vos Messina ox (1928, V. Nibeh ox). Doordat de hengst Kriss II ox (zie 22.) een zoon is van Denouste ox, is Meke ox ingeteeld op Denouste ox.
Meke ox is van 1952 tot en met 1959 door de Franse staatsstoeterijen beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Hij is de vader van de hengst Pablo x (1959) en heeft enkele merries gebracht die van belang zijn geweest voor de fokkerij, zoals:

Quitaine ox, 1953, vos, MV. Nedjanor ox, is de moeder van de hengst Izmir ox, (1969, V. Saint Laurent ox) en van de merries Nefta ox (1971, V. Saint Laurent ox) en Akaliba ox (1972, V. Elaborat ox). Nefta ox is de moeder is van de hengsten Lark du Berlais ox (1977, V. Baj ox), Nuits St. Georges ox (1987, V. Dunixi ox) en Njewman ox (1995, V. Djourman ox) en Akaliba ox is de moeder van de hengst Walid al Fawzan ox (1980, V. Fawzan ox).

Meksy ox, 1954, vos, MV. Sultan ox, is de grootmoeder van de hengst Morestan x (1973, V. Florestan x);

Fleur d’Avril ox, 1956, vos, MV. Kairouan III ox, is de moeder van de merries Fleur du Bearn ox (1961) en haar zuster Fantasia ox (1972) en van de staatshengsten Gosse d’Avril ox (1967) en zijn broer Flipper ox (1968). Alle vier paarden hebben de hengst Gosse du Bearn ox als vader.
Van de kinderen van Fleur d’Avril ox heeft vooral Flipper ox grote invloed gehad op de Arabische fokkerij in Frankrijk.
Fleur du Bearn ox is de moeder van de staatshengst Filou ox (1975, V. Baroud III ox) en Fantasia ox is de moeder van de staatshengst Akbar ox (1990, V. Djelfor ox), en

Rose Landaise x, 1959, bruin, MV. Fauchtro ox, is de moeder van de staatshengsten Rio Negro x (1966, V. Nithard x) en zijn broer Roalty x (1967).
1

2.1.1. Pablo x (1959)

Pablo x (V. Meke ox) is een Anglo-arabische bruine hengst met een stokmaat van 162 cm. Hij is geboren in 1959.
Zijn moeder is de bruine merrie Callista x (1951, V. Elseneur xx), die ook de moeder is van de hengsten Jacinto x (1961, V. Sumeyr ox), Paco x (1967, Nithard x) en Matias x (1966, V. Teheran x).
Tweede moeder is Lady Samson x (1937, V. Alaric V ox, zie 12.).

Pablo x is van 1964 tot en met 1967 door de Franse staatsstoeterijen op de stoeterij in Tarbes beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn 23 nakoemlingen geregistreerd.

13. Liseron ox (1929)

De Arabische volbloedhengst Liseron ox (V. Denouste ox) is geboren in 1929.
Zijn moeder is Lisette ox (1925, V. Djebel ox) en tweede moeder is Lea ox (1911, V. Burkeguy ox).
Liseron ox is door de Franse staatsstoeterijen in de periode 1934 – 1941.
voor de fokkerij beschikbaar gesteld op de stoeterij in Tarbes. Hij is de vader van de hengsten Locarno IV x (1936) en Charmant II x (1942).
Van hen heeft Locarno IV nauwelijks invloed gehad.

13.1. Charmant II x (1942)

Charmant II x (V. Liseron ox) is een Anglo-arabische hengst die in 1942 is geboren. Zijn moeder is de donker bruine Engels volbloedmerrie Stresa II xx (1935, V. Le Chatelet xx) en tweede moeder is Muche a Miel xx (1922, V. Mont Saint Eloi xx). Charmant II x voert 50 % Arabisch bloed.
De Franse staatsstoeterijen hebben Charmant II x in de jaren 1949 – 1951 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. De hengst heeft enkele merries gebracht.

14. Tam Tam II x (1929)

De bruine Anglo-arabische hengst Tam Tam II (V. Denouste ox) is in 1929 geboren.
Zijn moeder is de merrie Titane x (V. Mousko xx) en tweede moeder is Titine x (1919, V. Kerro ox). Tam Tam II x voert 65,62 % Arabisch bloed.
De Franse staatsstoeterijen hebben de hengst beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Hij heeft enkele fokmerries gebracht.

15. Abel ox (1930)

De vos Abel ox (V. Denouste ox) is een Arabische volbloedhengst die in 1930 is geboren. Hij is gefokt door M.J. Bourdalle.
De moeder van Abel ox is de bruine merrie Alicante ox (1925, V. Kerro ox) en tweede moeder is de vos Amadouee ox (1914, V. Flibustier ox).
Alicante ox is daarmee een volle zuster van Adoree ox, de moeder van Alaric V ox (zie 12.).
Abel ox is na zijn goedkeuring voor de fokkerij op de staatstoeterij in Pompadour ter dekking gesteld en daar is hij tot 1951 actief geweest. Hij is vrijwel uitsluitend gebruikt voor de fokkerij van Anglo-arabieren.
Hij heeft negen zonen gebracht, namelijk Ordizan ox (1937), Quelus x (1938), Rivoli II x (1939), Seducteur x (1940), Sirius II x (1940), Fontenoi x (1942), Ulysse x (1942), Andouiller ox (1943) en Murols ox (1944). Van deze negen hebben de privéhengsten Rivoli II x, Sirius II x, Andouiller ox en Murols ox nauwelijks invloed op de fokkerij gehad.

Een aantal dochters van Abel ox is van belang geweest voor de fokkerij:

Dolly II x, 1936, vos, MV. Coram xx, is de moeder van de hengst Decor x (1949, V. Chesterfield xx);

Maboyna x, 1937, vos, MV. Vineuil xx, is de moeder van de hengst Marten x (1952, V. Oriëntale xx);

Quenotte x, 1938, bruin, MV Pergolese xx, is de grootmoeder van de hengst Pancho II x (1961, V. Nithard x). Pancho II x is de vader van de hengst Matcho x (1978) en komt o.a. voor in de pedigrees van de hengsten Lys de Darmen SF (1977, V. Et Hop x) en de in Nederland goedgekeurde hengsten Enrico (1986, V. Fast x) en De Saint Urus d’Olympe (1990, V. Saint Erwan x);

Seduction x, 1940, bruin, MV. Sandy Hook xx, is de moeder van de hengst Kesbero x (1954, V. Camarade II xx);

Alma ox, 1942, vos, MV. Meat ox, is een zuster van Altise (zie h.). Zij is de moeder van de hengsten Almazig x (1960, V. Le Tigre II xx), Alma Vingt x (1965, V. Palpitant xx) en Adagio x (1966, V. Iricho ox);

Eglantine x, 1948, bruin, MV. Vlan x, is de moeder van de hengst Zephyr x (1969, V. Layon x)

Eva x1948, bruin, MV. Jongleur x, is de grootmoeder van de hengsten Baryton x (1967, V. Anico x), zijn broer Enchanteur x (1970) en van Fangio x (1971, V. Arlequin x), die de grootvader is van de door het KWPN goedgekeurde hengst Vancouver (1996, V. Le Tot de Semilly SF) en

Altise ox, 1952, vos, MV. Meat ox, is een zuster van Alma ox (zie e.). Zij is de moeder van de hengsten Agres ox (1957, V. Sumeyr ox), Alcoran ox (1958, V. Saint Laurent ox, zie 3.3.1.) en Anis x (1968, V. Wild Hun xx).

15.1. Ordizan ox (1937)

Ordizia ox (V. Abel ox) is een Arabische vos hengst die is geboren in 1937.
Zijn moeder is de vos merrie Danae III ox (1937, V. Soukne ox), die ook de moeder is van de staatshengst Dandolo II x (1935, V. Buland Bala xx). Tweede moeder is Dourka ox (1910, V. Sinaï ox), die ook de moeder is van de staatshengst Dragon II x (1921, V. Quintette xx).
Ordizan ox is gedurende een lange periode als privéhengst beschikbaar gesteld voor de fokkerij, maar is maar weinig gebruikt. Hij heeft verschillende goedgekeurde hengsten gebracht, zoals Bijou x (1945), Siberien ox en de Arabische Berberhengsten Fabuliste en Jeremie (1960). Alleen de hengst Bijou x heeft invloed op de fokkerij gehad.

15.1.1. Bijou x (1945)

De bruine Anglo-arabische hengst Bijou x (V. Ordizan ox) is in 1945 geboren.
Zijn moeder is de bruine merrie Penelope x (1937, V. Jongleur x) en tweede moeder is Rosette x (1933, V. Vlan x). Hij voert meer dan 73,37 % Arabisch bloed.
Bijou x is op jonge leeftijd verkocht naar Polen en is daar van 1945 tot 1954 op de staatsstoeterij Pruchna als privéhengst ingezet voor de fokkerij. Pruchna ligt in Silezië, circa dertig km ten westen van Bielsko Biala.
Bijou x bracht daar de hengst Kanton (1949) en vijftien fokmerries, waaronder de bruine Dayah x (1950, MV. Maubourguet xx). Dayah x bracht in Pruchna de halfbloedhengsten Damil (1955, V. Milec) en Dariusz (1966, V. Dziegiel xx).

15.1.1.1. Kanton (1949)

Kanton (V. Bijou x) is een bruine halfbloed Anglo-arabische hengst, die op 2 mei 1949 is geboren. Hij is gefokt door de Poolse staatsstoeterij in Nieświastów, dat midden in Polen, ongeveer 80 km ten oosten van Poznan, ligt.
De moeder van de hengst is de in Frankrijk gefokte Amethyste CS (1940, V. Pinceau xx) en tweede moeder is de vos Amigo (1928, V. Denouste ox).
Kanton is van 1953 tot en met 1964 op de staatsstoeterij Pruchna in Silezië gebruikt voor de fokkerij. Van hem zijn zeven merries en negen hengsten geregistreerd, waaronder de hengst Brelok (1962).

15.1.1.1.1. Brelok (1962)

De donker bruine halfbloed Anglo-arabische hengst Brelok (V. Kanton) is geboren op 6 januari 1962. Hij is gefokt door de Poolse staatsstoeterij Pruchna in Silezië, Polen.
Zijn moeder is de bruine merrie Brema x (1948, V. Front x) en tweede moeder is de in Frankrijk gefokte Westphalie x (1944, V. Nithos x).
Brelok is in de jaren 1972 – 1978 in Polen ingezet voor de fokkerij. Van hem zijn vijf merries en drie hengsten geregistreerd.

15.2. Quelus x (1938)

Quelus x (V. Abel ox) is een bruine Anglo-arabische hengst die in 1938 is geboren. Hij is een broer van de hengst Seducteur x (1940, zie 15.3.)
Zijn moeder is de bruine merrie Loupiotte II x (1931, V. Ohain x) en tweede moeder is Loupiotte x (V. Viger x).
Quelus x voert 72,26 % Arabisch bloed.
Hij is door de Franse staatsstoeterijen in de jaren 1942 – 1944 beschikbaar gesteld voor de fokkerij en heeft enkele fokmerries gebracht.

15.3. Seducteur x (1940)

De bruine Anglo-arabische hengst Seducteur x (V. Abel ox) heeft een stokmaat van 1963. Hij is in 1940 geboren en is een broer van de hengst Quelus x (1938, zie 15.2.).
Zijn moeder is de bruine merrie Loupiotte II x (1931, V. Ohain x) en tweede moeder is Loupiotte x (V. Viger x).
Seducteur x voert 72,26 % Arabisch bloed.

De Franse staatsstoeterijen hebben Seducteur in de periode 1945 – 1964 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van de hengst zijn in Frankrijk 134 nakomelingen geregistreerd, waaronder de hengsten Marmaduke x (1956), Ocean x (1958), Palamaide SF (1959) en Oxys du Voulgis x (1962).
Veel van de dochters van Seducteur x zijn met succes ingezet voor de fokkerij. Belangrijke fokmerries van hem zijn:

Camelia IV x, 1946, bruin, MV. Cassini x, is de grootmoeder van de hengst Hadj A x (1973, V. Urtois x), waarvan het KWPN zijn zoon Calypso (1984) heeft goedgekeurd;

Kaline x, 1954, bruin, MV. Lotus VIII x (zie 9.), fokker A. Bilot, is de moeder van de hengst Kalin II x (1957, V. Carillon x);

Marseillaise B SF, 1958, bruin, MV. Royal Nostra x , fokker J. Larrat, is de moeder van de hengsten Io A SF (1974, V. Almé SF) en No Rule SF (1979, V. Direct Rule xx);

Oceane II x, 1958, bruin, MV. Nuageux xx, fokker P. Pouderoux, is de moeder van de hengst Iron Nyk SF (1974, V. Nykio SF);

Ovana x, 1958, vos, MV. Barneveldt xx, is de moeder van de hengst Vanor x (1975, V. Monceaux xx);

Patchie SF, 1959, bruin, MV. Venoix DS, heeft maar één veulen gekregen. Deze Electre II SF (1970, V. Monceaux xx) is de moeder van de hengsten Urbain de Monnai SF (1986, V. Narcos II SF) en Flushing SF (1993, V. Paladin des Ifs SF) en is de grootmoeder van de hengsten Quality Bois Margot SF (2004, V. L’Arc de Triomphe SF) en de ook in Nederland goedgekeurde Hold up Premier SF (1995, V. Narcos II SF) en

Chryseis du Voulgis x, 1963, vos, MV. Farceur VIII x, fokker P. Courteboeuf, die de moeder is van de hengst Lord Kling x (1977, V. Monceaux xx).

15.3.1. Marmaduke x (1956)

Marmaduke x (V. Seducteur x) is een Anglo-arabische vos hengst die in 1956 is geboren.
Zijn moeder is de bruine merrie Tototte x (1941, V. Mickey II x) en tweede moeder is Bobine (V. Rigolo IV x). Marmaduke x voert 55,12 % Arabisch bloed.
De hengst is van 1966 tot en met 1971 als privéhengst beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Circa de helft van de aangeboden merries is van onbekende afstamming. Van Marmaduke x zijn 19 nakomelingen geregistreerd.

15.3.2. Ocean x (1958)

De bruine Anglo-arabische hengst Ocean x (V. Seducteur x) is op 6 april 1958 geboren. Hij is gefokt door Christian Ardenois.
De moeder van de hengst is de Engels volbloedmerrie Nuee Bleu xx (1949, V. Nuageux xx) en tweede moeder is de bruine Blue Shell xx (1942, V. Blue Skies xx).
Ocean x voert 36,13 % Arabisch bloed.
De hengst is van 1967 tot en met 1976 beschikbaar gesteld op de Haras de Batigny van Arsene M. Lejeune in Pierrefonds, dat bij Compiègne in het departement Oise ligt.
Van Ocean x zijn 43 nakomelingen geregistreerd. Vrijwel alle nakomelingen zijn geregistreerd als Selle Français en meer dan de helft van de nakomelingen is gefokt op stoeterij de Batigny.
Zijn dochter Faine de Batigny SF, 1971, bruin, MV. Leo de Bourgogne TF, fokker A.M. Lejeune, is de moeder van de hengst Oisif II SF (1980, V. Digne Espoir SF).

Ocean x is op 12 augustus 1976 overleden.

15.3.3. Palamaide SF (1959)

Palamaide x (V. Seducteur x) is een kleine, bruine rijpaardhengst met een stokmaat van 158 cm, die in 1959 is geboren.
Zijn moeder is de halfbloedmerrie Incurie DS (1952, V. Mon Beguin DS) en tweede moeder is de vos Chopine DS (1946, V. Misti DS).
Palamaide is door de Franse staatsstoeterijen in de jaren 1968 – 1970 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn elf nakomelingen geregistreerd.
Van Palamaide en van zijn nakomelingen is geen informatie beschikbaar over eventuele sportprestaties.

15.3.4. Oxys du Voulgis x (1962)

De Anglo-arabische bruine hengst Oxys du Voulgis x (V. Seducteur x) heeft een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 3 mei 1962 en is gefokt door Pierre Courteboeuf uit Ozuër-le-Voulgis, dat ten noorden van Melun in het departement Seine-et-Marne ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie O.K. x (1946, V. Képhir x) en tweede moeder is de vos Odalisque x (1936, V. Damiette x).

De Franse staatsstoeterijen hebben Oxys du Voulgis x van 1967 tot en met 1982 op de stoeterij in Les Breviaires bij Rambouillet beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van de hengst zijn 161 nakomelingen geregistreerd.
Van hen zijn er 68 uitgekomen in de springsport, twaalf zijn gestart in samengestelde wedstrijden en 17 in dressuurwedstrijden.

De bruine dochter Pousuite x (1981, MV. Courlis x, fokker mevr. A. de Barolet) heeft enkele goede sportpaarden gebracht, zoals:

Crocus Jacob x, ruin, 1990, bruin, V. Emir de la Fot x, die met Jean Luc Force (FRA) in de jaren 1998 – 2005 aan 44 samengestelde wedstrijden heeft deelgenomen en daarbij ruim € 22.000 heeft gewonnen. In 1999 is de derde plaats behaald in het CCI*** Boekelo (NED) en in 2002 is de combinatie achtste geworden bij het wereldkampioenschap (WEG) in Jerez de la Frontera (ESP);

Iris Jacob SF, ruin, 1996, bruin, V. Sire des Champs SF, die met Andrea Piccolo (ITA) in 2011 is uitgekomen in internationale springwedstrijden en

Ouioui’quill x, ruin, 2002, V. Oberon du Moulin SF, die met Jean Renaud Adde (FRA) in de jaren 2008 – 2014 heeft deelgenomen aan 43 samengestelde wedstrijden, waaronder negen CCI/CIC’s. De combinatie is in 2009 derde is geworden in het CIC** Cameri (ITA).

Van de dochters van Oxys du Voulgois x zijn er 62 als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.

15.4. Fontenoi x (1942)

Fontenoi x (V. Abel ox) is een Anglo-arabische vos hengst met een stokmaat van 158 cm. Hij is geboren in 1942.
De moeder van Fontenoi x is de Engels volbloed vos merrie Fabella xx (1931, V. Warden of the Marches xx). Tweede moeder is Fenylice xx (1920, V. Nimbus xx).
De hengst moet niet worden verward met zijn in 1963 geboren naamgenoot, die de hengst Florealys x als vader heeft.
De Franse staatsstoeterijen hebben Fontenoi x van 1952 tot en met 1957 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn tien nakomelingen bekend, waaronder zijn zoon Kim IV x (1958).
Dochter Nella x, 1957, vos, MV. Chamberet x (zie 9.4.), fokker mevrouw N. La Fonta de Sainte-Gème, is de moeder van de hengst Neld’Or x (1974, V. Bouton d’Or x).

15.4.1. Kim IV x (1958)

De Anglo-arabische vos hengst Kim IV x (V. Fontenoi x) heeft een stokmaat van 160 cm. Hij is in 1958 geboren.
De moeder van Kim IV x is de vos merrie Quinola x (1938, V. Caprice VII x) en tweede moeder is Bella DS (V. Gavarnie III xx).
Kim IV x voert 38,89 % Arabisch bloed.
De Franse staatsstoeterijen hebben Kim IV x van 1962 tot en met 1965 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Dat heeft geresulteerd in negen geregistreerde nakomelingen. Hun invloed op de fokkerij is vrij gering.

15.5 Ulysse x (1942)

Ulysse x (V. Abel x) is een Anglo-arabische vos hengst die is geboren in 1942.
Ulysse x is een broer van de van weinig belang zijnde hengst Sirius II (1940).
Zijn moeder is de vos merrie Isba x (1934, V. Damiette x) en tweede moeder is Farandole x (V. Ohain x).
Ulysse x voert 74,19 % Arabisch bloed.
De Franse staatsstoeterijen hebben Ulysse x van 1946 tot en met 1952 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van Ulysse x zijn zeven nakomelingen geregistreerd.
Zij hebben maar een beperkte rol gespeeld in de fokkerij en over eventuele sportprestaties is geen informatie beschikbaar.

16. Albigeois ox (1930)

De Arabische vos hengst Albigeois ox (V. Denouste ox) is geboren in 1930. Albigeois ox is een broer van de hengst Alaric V ox (zie 12.)
Hun moeder is de bruine Arabische volbloedmerrie Adoree ox (1924, V. Kerro ox) en tweede moeder is vos Amadouee ox (1914, V. Flibustier ox).
Met de hengsten Abel ox (zie 15.), Alaric V ox (zie 12.), Kriss ox (zie 24.) en Kamet ox (zie 27.) is Albigeois ox een voorbeeld van de succesvolle combinatie van Dénousté ox met Kerro ox.
Albigeois ox is verkocht naar Italië en is daar in de jaren 1939 – 1949 op het eiland Sardinië ingezet voor de fokkerij.
Van Albigeois ox zijn in Italië zestien nakomelingen geregistreerd, waaronder zijn zonen Orfeo Mamuntanas x (1947) en Regnante la Crucca x (1950).

16.1. Orfeo Mamuntanas x (1947)

Orfeo Mamuntanas x (V. Albigeois ox) is een Anglo-arabische vos hengst die in 1947 in Italië is geboren.
Zijn moeder is de vos merrie Decorata de Laerru x (1939, V. Zenith xx) en tweede moeder is Umanita x (V. Nerio x).
Orfeo Mamuntanas x is in de jaren 1951 – 1965 af en toe voor de fokkerij ingezet. Het Italiaanse Ministerie van Landbouw, Voedsel en Bosbouw heeft dertien merrieveulens van hem geregistreerd.

16.2. Regnante la Crucca x (1950)

De Anglo-arabische vos hengst Regnante la Crucca x (V. Albigeois ox) is in 1950 in Italië geboren.
Zijn moeder is de vos merrie Minervan la Crucca x (V. Zenith xx) en tweede moeder is Corvina x. De hengst voert 64,07 % Arabisch bloed.
Hij is in de jaren 1956 – 1983 (!) in Italië voor de fokkerij gebruikt. Er zijn twintig nakomelingen van hem geregistreerd: negentien merries en de hengst Messico x (1965).

16.2.1. Messico x (1965)

Messico x (V. Regnante la Crucca x) is een Anglo-arabische vos hengst die in 1965 in Italië is geboren.
Zijn moeder is de vos merrie Eritrea x (1960, V. Mignard xx).
Messico x is in de jaren 1973 – 1987 sporadisch gebruikt voor de fokkerij. Van hem zijn zeven merries en een hengst als nakomelingen geregistreerd.

17. Jeannot x (1930)

De vos hengst Jeannot x (V. Denouste ox) is een Anglo-arabische hengst die in 1930 in Frankrijk is geboren.
Zijn moeder is de Engelse volboedmerrie Chineuse xx (1927, V. Fauche le Vent xx) uit een moederlijn die terugloopt tot begin 1700 en waar beroemde volbloedhengsten als Matchem xx, Orville xx, Touchstone xx en Bend Or xx aan hebben bijgedragen.
Tweede moeder is de vos Blue China xx (V. Worcester xx). Jeannot x voert 50 % Arabisch bloed.

Hij is na zijn goedkeuring van 1934 tot 1950 door de Franse staatsstoeterijen beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van zijn zonen zijn er vier goedgekeurd voor de fokkerij. Dat zijn Fraternel x (1935), Mars VI x (1937), Bolivar x (1940) en Castiglione III xx (1946). Van deze hengsten hebben Bolivar x en Castiglione III x nauwelijks enige invloed gehad, waardoor aan hen geen nadere aandacht wordt geschonken.

17.1. Fraternel x (1935)

Fraternel x (V. Jeannot x) is een Anglo-arabische hengst die in 1935 is geboren.
Zijn moeder is Fontaine Salee xx (V. Mousko xx), die ook de moeder is van de hengst Fontainebleau x (1934, V. Denouste ox, zie 23.). Tweede moeder is Lollette xx (V. Phryxus xx). Fraternel x voert 25 % Arabisch bloed.
De Franse staatsstoeterijen hebben Fraternel x van 1939 – 1947 op de staatsstoeterij in Villeneuve-sur-Lot, in het departement Lot-et-Garonne, beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Hij heeft diverse fokmerries gebracht.

17.2. Mars VI x (1937)

De Anglo-arabische vos hengst Mars VI x (V. Jeannot x) heeft een stokmaat van 164 cm. Hij is in 1937 geboren.
Zijn moeder is de vos merrie Maia x (1932, V. Denouste ox) en tweede moeder is Macika xx (V. Sly Fox xx). In de pedigree van Mars VI x valt op dat stempelhengst Denouste ox twee keer de grootvader van de hengst is.
Mars VI x voert 50 % Arabisch bloed.

De Franse staatsstoeterijen hebben Mars VI x van 1946 tot en met 1959 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Hoewel Mars VI x redelijk veel nakomelingen heeft, is zijn invloed op de fokkerij vrij gering.

18. Nam Dinh x (1931)

Nam Dinh x (V. Denouste ox) is een bruine Anglo-arabische hengst die in 1931 is geboren. Zijn moeder is de Engels volbloed merrie Nivose xx (V. Martial xx) en tweede moeder is Nuncia xx (V. Royal Dream xx). Nam Dinh x voert 50 % Arabisch bloed.
Hij heeft van 1936 tot 1948 als staatshengst in Frankrijk ter dekking gestaan. Zijn kleindochter Noix du Sol x (1961, V. Flying Fox xx) is de moeder van de vos hengst Pic du Sol x (1969, V. Courlis x).

19. L’Alleluia x (1931)

De Anglo-arabische vos hengst L’Alleluia x (V. Denouste ox) is in 1931 geboren.
Zijn moeder is de Engels volbloedmerrie Lichette xx (1921, V. Frileux III xx) en tweede moeder is Francesca xx (1914, V. Rabelais xx). De hengst voert 50 % Arabisch bloed.
L’Alleluia x is door de Franse staatsstoeterijen van 1937 tot 1944 beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Van de hengst zijn maar enkele nakomelingen geregistreerd. Daaronder vallen de latere staatshengst Rechignac x (1938), waarvan maar enkele nakomelingen bekend zijn, en de merrie Biskra II x (1945), die een goede bijdrage aan de Franse paardenfokkerij heeft geleverd.

20. Rey Danube x (1932)

Rey Danube x (V. Denouste ox) is een Anglo-arabische hengst die geboren is in 1932. Hij is een broer van de hengsten Royal Nostra x (1935, zie 28.) en Rey de Nousty x (1936, zie 32.).
De moeder van deze hengsten is de merrie Reine des Pres III x (1919, V. Ratafia III x). Zij voert zowel via haar vader als via haar moeder Reine du Monde xx (1904, V. The Quack xx) in de vijfde generatie terug op de invloedrijke Engels volbloedhengst Sterling xx (1868 – 1891). Sterling xx is de vader van Isonomy xx (1875) en heeft ook bijgedragen aan de genetische waarde van stempelhengsten als Bay Ronald xx (1893), Ferro xx (1923), Poet xx (1924), Ficeleur x (1934) en de Trakehner hengst Komet (1952).
Rey Danube x voert 62,5 % Arabisch bloed. Hij heeft van 1936 tot 1942 op de staatsstoeterij in Tarbes ter dekking gestaan en daar enkele goede fokmerries gebracht.

21. Cassini x (1933)

De Anglo-arabische hengst Cassini x (V. Denouste ox) is geboren in 1933. Zijn moeder is de Engels volbloedmerrie Casilda xx (1925, V. Sardanapale xx) en tweede moeder is Cassinia xx (1905, V. Carbine xx). Zowel Sardanapale xx als Carbine xx zijn stempelhengsten die een grote bijdrage aan de fokkerij hebben geleverd. Zo zijn de in Nederland actieve hengsten Nicolas x (1953) en Nurzeus x (1972) nazaten van Sardanapale xx en is de hengst Almé SF (1966) een nakomeling van Carbine xx. Cassini x voert 50 % Arabisch bloed.

Cassini x heeft in de jaren 1937 – 1939 als staatshengst op de nationale stoeterij in Aurillac, in het departement Cantal, gestaan. Zijn meest invloedrijke nakomeling is de merrie Radieuse x (1939), die vier merrieveulens en twee hengstveulens kreeg. Haar dochter Oceane II x (1949, V. Seducteur x) bracht de hengst Iron Nyk SF (1974, V. Nykio SF), maar haar dochter Lady x (1955, V. Hijar x) heeft veel meer invloed gehad. Zij kreeg in de periode 1960 tot 1972 acht dochters, die samen met hun nakomelingen elf goedgekeurde hengsten hebben geleverd.

22. Kriss II ox (1933)

De Arabische volbloed Kriss II ox (V. Denouste ox) is een zweetvos hengst die in 1933 is geboren en in 1951 is overleden. Kriss II ox is een broer van de hengst Kamet ox (1934, zie 25.). Hij is gefokt door P. Lassus.
De moeder van Kriss II ox is de bruine merrie Kenia ox (1925, V. Kerro ox). Tweede moeder is de vos Kalifa ox (1906, V. Titan ox).
Baroud II ox (1927, zie 3.), Kann ox (1927, zie 5.) en Kriss II ox worden in Frankrijk gezien als de beste zonen van Dénousté ox voor de fokkerij van renpaarden met Arabisch- of Angloarabisch bloed.
De Franse staatsstoeterijen hebben Kriss II ox van 1937 tot en met 1950 beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Hij heeft met de hengst Ras x (1948) maar één goedgekeurde zoon gebracht, maar via zijn dochters heeft hij vele goedgekeurde kleinzonen.
Dochters van Kriss II ox die een goedgekeurde zoon hebben gebracht zijn:

La Brise , 1938, bruin, MV. Hotweed xx, is de moeder van de staatshengsten Le Blizzard x (1948, V. Cor de Chasse xx) en zijn broer Le Brouillard x(1950);

Reine des Pres x, 1938, bruin, MV. Vineuil xx, is de moeder van de hengst Le Craneur II x (1944, V. Le Chatelet xx);

Comale x, 1940, vos, MV. Mont Bernina xx, is de moeder van de hengst Carillon x (1952, V. Chesterfield xx);

Meziana ox, 1940, vos, MV. Nibeh ox, is de moeder van de hengsten Meke ox (1948, V. Alaric V ox, zie 12.1.) en Messidor x (1950, V. Tétouan x);

Bacchante ox, 1941, vos, MV. Danbik ox, is de moeder van de hengst Baraki x (1948, V. Le Tigre II xx);

Doree II ox, 1942, vos, MV. Denouste ox, is de moeder van de hengst Djerba Oua ox (1946, V. Dragon ox);

Kristine II ox, 1944, vos, V. Nedjanor ox, is de moeder van de hengsten Mustard x (1952, V. Le Moutard xx), zijn broer Tamar x (1955) en van Cosinus x (1962, V. Le Tigre II xx) en

Djenissa ox, 1945, vos, Termonde ox, is de moeder van de hengsten Djanor ox (1950, V. Nifanor ox), Nifanor x (1951, V. Snob x), Djebanghi x (1955, V. Oubanghi xx) en Djeneris x (1962, V. Neris II x).

22.1. Ras ox (1948)

De vos hengst Ras ox (V. Kriss II ox) is in 1948 in Tunesië geboren. Hij heeft een stokmaat van 148 cm.
De moeder van de hengst is de eveneens in Tunesië geboren vos merrie Ambria ox (1933, V. Nasr ox) en tweede moeder is Imina ox (1922, V. Oucif ox).

Ras ox is als privéhengst tussen 1954 en 1961 voor de fokkerij ingezet. Hij heeft drie zonen gebracht die als privéhengst in de fokkerij zijn gebruikt. Dat betreft Eglantier ox (1955, MV. Aiglon ox), Ibn Aoua ox (1959, MV. Fellous ox) en Jouab ox (1960, MV. Fellous ox), maar geen van deze drie heeft invloed op de fokkerij gehad.

23. Fontainebleau x (1934)

Fontainebleau x (V. Denouste ox) is een in 1934 geboren hengst. Zijn moeder is de Engels volbloedmerrie Fontaine Salee xx (V. Mousko xx), die ook de moeder is van de hengst Fraternel x (1935, V. Jeannot x, zie 17.1). Tweede moeder is Lollette xx (V. Phryxus xx).
Fontainebleau x voert 50 % Arabisch bloed.
De Franse staatsstoeterijen hebben Fontainebleau x in 1938 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn een beperkt aantal nakomelingen geregistreerd.
Fontainebleau x is in 1939 op vijfjarige leeftijd overleden.

24. Kamet ox (1934)

De bruine hengst Kamet ox (V. Denouste ox) is een jongere broer van Kriss ox (1933, zie 22.). Hij is gefokt door P. Lassus.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Kenia ox (1925, V. Kerro ox) en tweede moeder is de vos Kalifa ox (1906, V. Titan ox).
Als hengst is hij van 1938 tot omstreeks 1958 actief geweest in Italië. Eerst op het eiland Sicilië in een staatsstoeterij die zich richt op het Persano ras en daarna op het eiland Sardinië.
Van Kamet ox zijn 41 nakomelingen geregistreerd, waaronder negen hengsten die zijn ingezet voor de fokkerij. Dat zijn Almo di Ambelia ox (1939), Idrico ox (1939), Medoro de Sassari x (1945), Miracolo de Sorso x (1945), Logudoro de Sorso x (1946), Rondello de Tula x (1950), Taloro x (1952), Braque x (1957) en C. Kamet ox (1958).

24.1. Almo di Ambelia ox (1939)

Almo di Ambelia ox (V. Kamet ox) is een bruine hengst die is gefokt door het Instiuut ter Bevordering van de Paardenhouderij op Sicilië.
De moeder van de hengst is Radiosa ox (1921, V. Asciar ox) en tweede moeder is Ester (V. Acera ox).
Van Almo di Ambelia ox zijn vijf nakomelingen geregistreerd.

24.2. Idrico ox (1939)

De bruine hengst Idrico ox (V. Kamet ox) is in 1939 in Italië geboren.
Zijn moeder is de bruine merrie Quadriglia ox (1929, V. Marko ox) en tweede moeder is de merrie Gon-Sin VII ox (1900, V. Arbatasciar ox).
Idrico ox is in de periode 1944 – 1953 af en toe gebruikt voor de fokkerij. Van hem zijn in Italië veertien nakomelingen geregistreerd, waaronder zijn zonen Olimpo de Oristano ox (1947), Sire de Oristano ox (1951) en Turbine la Crucca ox (1952).
Idrico’s dochter Tuia de Sassari x (1952) is de moeder van de hengsten Eolo V x (1960, V. Villacidro x) en Paride x (1968, V. Decor x).

24.2.1. Olimpo de Oristano ox (1947)

Olimpo de Oristano ox (V. Idrico ox) is een bruine hengst die in 1947 is geboren. Hij is een broer van de hengst Sire de Oristano ox (zie 24.2.2.) en is gefokt door Bernardo Meloni uit Oristano, dat aan de westkust van Sardinië ligt.
De moeder van beide hengsten is de vos merrie Minerva ox (1941, V. Weissmüller de Oristano ox). Zij is ook de moeder van de hengst Unico de Oristano ox (1953, V. Fanion II ox).
Olimpo de Oristano ox is in de jaren 1952 – 1961 af en toe gebruikt voor de fokkerij. Van hem zijn vier dochters geregistreerd.

24.2.2. Sire de Oristano ox (1951)

De bruine hengst Sire de Oristano ox (V. Idrico ox) is in 1951 geboren. Hij is gefokt door Bernardo Meloni uit Oristano, dat aan de westkust van Sardinië ligt.
Sire de Oristano ox is een broer van de hengst Olimpo de Oristano ox (zie 24.2.1.)
De moeder van de hengst is de vos merrie Minerva ox (1941, V. Weissmüller de Oristano ox). Zij is ook de moeder van de hengst Unico de Oristano ox (1953, V. Fanion II ox).
Sire de Oristano ox is in de jaren 1955 – 1970 ingezet voor de fokkerij. Van hem zijn twintig nakomelingen geregistreerd.
Hij is de vader van de hengst Galileo La Crucca x (1962).

24.2.2.1. Galileo la Crucca x (1962)

Galileo la Crucca x (V. Sire de Oristano ox) is een bruine hengst die in 1962 op het Italiaanse eiland Sardinië is geboren. Zijn moeder is vos merrie Bona x (1957, V. Mignard xx) en tweede moeder is de vos Savoia II x (1951, V. Emiro de Oristano ox).
Galileo la Crucca x voert 67,58 % Arabisch bloed. De hengst is van 1965 tot en met 1984 ingezet voor de fokkerij. Van hem zijn in Italië 139 merries en dertien hengsten geregistreerd. Van de hengsten hebben Barbanera IV x (1977), Fronio de Uras x (1981), Leopard x (1984) en Quemade x (1989) drie of meer geregistreerde nakomelingen.

Galileo la Crucca’s bruine dochter Moneglia x (1985, MV. Magellan II x) is moeder van de ruin Glaris x (2002, V. Muscovite xx), waarme Nicola Datti (ITA) aan diverse CIC’s heeft deelgenomen.
Voorts zijn enkele dochters moeder van een in de fokkerij actieve hengst geworden, zoals:

Ugoletta x, 1973, vos, 1973, MV. Naxos xx, fokker Gebroeders Piu, is de moeder van de hengst Ober x (1987, V. Ungaretti x);

Ugualita’ x, 1973, vos, MV. Lugodoro de Sorso x, is de moeder van de hengst Ibeal x (1983, V. Tiger x);

Doretta x, 1979, vos, MV. Rivisondoli xx, fokker A.M. Sini, is de moeder van de hengst Messicano x (1985, V. Clavelito x) en

Doris x , 1979, bruin, MV. Willy x, fokker G. Sanna, is de moeder van de hengst Quirite x (1989, V. Neorion xx).

24.2.2.1.1. Barbanera IV x (1977)

De zwarte hengst Barbanera IV x (V. Gallileo la Crucca x) is een Anglo-arabische hengst die in 1977 in Italië is geboren.
Zijn moeder is de bruine merrie Loredana x (1966, V. C. Kamet x, zie 24.9.) en tweede moeder is Pamphila x (1948, V. Albigeois ox, zie 16.).
Barbanera IV x voert 75,20 % Arabisch bloed.
De hengst is in 1981 en 1982 ingezet voor de fokkerij. Van hem zijn drie merrieveulens geregistreerd.

24.2.2.1.2. Fronio de Uras x (1981)

Fronio de Uras x (V. Galileo la Crucca x) is een bruine hengst die in 1981 in Italië is geboren.
Zijn moeder is de vos merrie Odissea II x (1967, V. Domino x).
Fronio de Uras x voert 59,01 % Arabisch bloed.
De hengst is van 1993 – 1997 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn zestien merrieveulens en acht hengstveulens geregistreerd.

24.2.2.1.3. Leopard x (1984)

De bruine Anglo-arabische hengst Leopard x (V. Galileo la Crucca x) is in 1984 geboren. Hij heeft een stokmaat van 169 cm en is gefokt door Leonardo Cossu uit Bonorva, dat 45 km ten zuiden van Sassari op het Italiaanse eiland Sardinië ligt..
De moeder van Leopard x is de schimmel Zanetta x (1975, V. Picasso x) en tweede moeder is de schimmel Nike’ x (1966, V. Mouneya ox, zie 37.).
Leopard x voert 62,8 % Arabisch bloed.
Hij is in de jaren 1992 – 2007 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van Leopard x zijn in Italië 237 nakomelingen geregistreerd.
Ondanks het grote aantal nakomelingen is de betekenis van Leoprad x voor de fokkerij gering. Wel hebben enkele nakomelingen op 130 cm niveau aan springwedstrijden deelgenomen.

24.2.2.1.4. Quemade x (1989)

Quemade x (V. Galileo la Crocca x) is een bruine Anglo-arabische hengst die is geboren in 1989. Hij is gefokt door Ottavio Pusceddu uit Pula, dat ten zuiden van Cagliari op het eiland Sardinië ligt.
De moeder van Quemade x is de bruine merrie Valchiria de Nora x (1974, V. Decor x) en tweede moeder is de vos Donnicella de Nora x (1959, V. Mouneya ox).
Quemade x voert 55,77 % Arabisch bloed.
Hij heeft in 2006 en 2008 in totaal vier nakomelingen gebracht.

24.2.3. Turbine la Crucca ox (1952)

De vos hengst Turbine la Crucca ox (V. Indrigo ox) is in 1952 op het Italiaanse eiland Sardinië geboren. Zijn moeder is de vos merrie Farnetta la Crucca ox (1941).
De hengst heeft in de jaren 1961 – 1963 een aantal merries gedekt en daar zijn vijf geregistreerde merrieveulens uit voortgekomen.

24.3. Medoro de Sassari x (1945)

Medoro de Sassari x (V. Kamet ox) is een vos hengst die in 1945 op het Italiaanse eiland Sardinië is geboren. De moeder van de hengst is de vos merrie Emozione de Sassari x (1940, V. Zenith II xx) en tweede moeder is de vos Fortunato x (1935, V. Montebello x). De hengst voert 66,9 % Arabisch bloed.
Medoro de Sassari x is van 1951 tot en met 1963 in de fokkerij actief geweest. Van hem zijn dertig merrieveulens geregistreerd.
Twee dochters zijn moeder van een in de fokkerij gebruikte hengst geworden:

Augusta II x, 1956, vos, MV. onbekend, is de moeder van de hengst San Siro x (1971, V. Icaro PERS) en

Fiorentina x, 1961, MV. onbekend, is de moeder van de hengst Aristide x (1976, V. Dafni x).

24.4. Miracolo de Sorso x (1945)

De Anglo-arabische vos hengst Miracolo de Sorso x (V. Kamet ox) is in 1945 op het Italiaanse eiland Sardinië geboren. Zijn geboorteplaats Sorso ligt enkele klometers ten noorden van Sassari.
De moeder van de hengst is de schimmel merrie Zeba de Ploaghe x (1935, V. Melandrio I ox) en tweede moeder is de in Rusland geboren zwarte Maritza.
Miracolo de Sorso x is in de jaren 1949 – 1953 gebruikt voor de fokkerij. Van hem zijn in Italië zeven nakomelingen geregistreerd, waarvan er twee de moeder van een in de fokkerij actieve hengst zijn geworden, nl.:

Rimedia x, 1950, vos, MV. Pitagora III x, is de moeder van de hengst Rio Tinto x (1970, V. Decor x) en

Vezzosa de la Crucca x, 1954, vos, MV. Zenith II xx, is de moeder van de hengst Pirri x (1968, V. Matouka ox).

24.5. Logudoro de Sorso x (1946)

Logudoro de Sorso x (V. Kamet ox) is een bruine Anglo-arabische hengst die in 1946 op het eiland Sardinië is geboren.
Zijn moeder is de bruine merrie Aquila x (V. Princischiello x). De verdere afstamming van Aquila x is onbekend.
Logudoro de Sorso x is in de jaren 1951 – 1965 gebruikt voor de fokkerij, maar heeft maar weinig gedekt. Van hem zijn zeventien merrieveulens geregistreerd.

24.6. Rondello de Tula x (1950)

De Anglo-arabische vos hengst Rondello de Tula x (V. Kamet ox) is in 1950 op het Italiaanse eiland Sardinië geboren.
Zijn moeder is de schimmel merrie Lipona II x (1944, V. Rigogolo xx), die ook de moeder is van de hengst Brioso x (1957, V. Mouneya ox, zie 37.).
Tweede moeder is de schimmel Salvezza de Tula x (1931, V. Enezin x). De hengst voert 68,75 % Arabisch bloed.
Rondella de Tula x is van 1956 tot 1970 spaarzaam ingezet voor de fokkerij. Van hem zijn elf merrieveulens geregistreerd.

24.7. Taloro x (1952)

Taloro x (V. Kamet ox) is een vos hengst die in 1952 op het Italiaanse eiland Sardinie is geboren.
Zijn moeder is de vos merrie Baconia de Ozieri x (1937, V. Livio x) en tweede moeder is de schimmel Giuditta IV x (1921, V. Maraschino II ox).
Taloro x is in de periode 1964 – 1981 actief geweest in de fokkerij. Van hem zijn negen merrieveulens en de hengst Quore di Luriano x (1973) geregistreerd.

24.7.1. Quore di Luriano x (1973)

De vos hengst Quore di Luriano x (V. Taloro x) is in 1973 geboren. Hij is gefokt door Maria Pace Misciatelli uit Monteciano, dat ten zuiden van Sienna in Toscane, Italië ligt
De moeder van de hengst is de merrie Salome’ de Mores x (V. Correr xx) en tweede moeder is Ninetta x (1942, V. Zante de Ghilarza x).
De hengst is vanaf 1971 tot en met 1989 door het Agarisch bedrijf Luriano di Misciatelli in Monticiano, ingezet voor de fokkerij. Van hem zijn 29 nakomelingen geregistreerd.

24.8. Braque x (1957)

De bruine Anglo-arabische hengst Braque x (V. Kamet ox) is in 1957 op het Italiaanse eiland Sardinië geboren.
Zijn moeder is de vos merrie Narva de Sassari x (1946, V. Zenith xx) en tweede moeder is de vos Lemma x (1940, V. Thesium de Tanca Regia ox).
Braque x voert 71,19 % Arabisch bloed.
De hengst is van 1961 tot en met 1977 gebruikt voor de fokkerij.
Van Braque x zijn 47 merrieveulens geregistreerd.
Zijn dochter Querella II x (1969, bruin, MV. Alberigo de Porto Conte x) is de moeder van de hengst Mochito x (1985, V. Clavelito x).

24.9. C. Kamet ox (1958)

C. Kamet ox (V. Kamet ox) is een bruine Arabische volbloed hengst. Hij is in 1958 geboren in Italië.
Zijn moeder is de vos merrie Naiade ox (1946, V. Weissmüller de Oristano ox) en tweede moeder is de vos Gutta ox (1923, V. Djebel Mousa ox).
De hengst is in de jaren 1962 – 1964 ingezet voor de fokkerij en dat heeft geresulteerd in vijf geregistreerde merrieveulens.
25. Val d’Aran x (1934)

De Anglo-arabische hengst Val d’Aran x (V. Denouste ox) is in 1934 in Frankrijk geboren. Zijn moeder is de buine Engels volbloed merrie Violeta xx (1929, V. Amir Akmed xx) en tweede moeder is Vermelles xx (1915, V. Rataplan xx).
De hengst voert 50% Arabisch bloed en is een broer van de hengst Vulcain II x (1938, zie 34.).
Van Val d’Aran x staan drie dochters geregistreerd, die zelf ook allemaal drie dochters hebben gekregen.

26. Capital x (1935)

Capital x (V. Denouste ox) is een Anglo-arabische hengst die in 1935 in Frankrijk is geboren.
Zijn moeder is de bruine merrie Cascade x (1916, V. Sabot de Venus x), die ook de moeder is van de staatshengst Cadet x (1924, V. Velox x).
Tweede moeder is Cartouche x (V. Prisme x). De hengst voert circa 66 % Arabisch bloed.
Capital x heeft van 1939 tot en met 1942 op de staatsstoeterij in Tarbes ter dekking gestaan. Er staan van hem negen nakomelingen geregistreerd.
Zijn dochter Risette x (1940) is de grootmoeder geworden van de staatshengst Val de Mai x (1965, V. Bambou x).

27. Nandin x (1935)

De bruine Anglo-arabische hengst Nandin x (V. Denouste ox) is in 1935 in Frankrijk geboren.
Zijn moeder is de merrie Galette x (V. Saint Sebastien II x) en de tweede moeder is onbekend.
Nandin x is op jonge leeftijd naar Polen verkocht, maar van zijn activiteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog is niets bekend. Wel is duidelijk dat hij in 1940 in Polen zijn zoon Grandi Andi (halfbloed Anglo-arabier) heeft gebracht en in 1954 nog drie dochters.
Van Grandi Andi is bekend dat in 1949 zijn zoon Grandis is geregistreerd.

28. Royal Nostra x (1935)

Royal Nostra x (V. Denouste ox) is een Anglo-arabische vos hengst met een stokmaat van 159 cm. Hij is een broer van de hengsten Rey Danube x (1932, zie 20.) en Rey de Nousty x (1936, zie 32.).
De moeder van deze hengsten is de driekwart Engels volbloed merrie Reine des Pres III x (1919, V. Ratafia III x). Tweede moeder is de vos Reine du Monde xx (1904, V. The Quack xx).
Royal Nostra x is 22 jaar oud geworden en heeft vrijwel zijn gehele leven op de nationale Franse stoeterij in Pompadour gestaan. Hij heeft zes goedgekeurde hengsten op zijn naam staan. Dat zijn Cinna x (1941), Bouton d’Or x (1954), Casoar x (1955), Courlis x (1955), Noroit x (1957) en Aviso x (1957).

Een aantal dochters van Royal Nostra x is moeder van een fokhengst geworden of is op een andere manier van belang geweest voor de fokkerij. Het gaat daarbij om:

Blondine x, 1945, vos, MV. Symphoniste x, is de grootmoeder van de hengsten Io A x (1974, V. Almé SF) en No Rule SF (1979, V. Direct Rule xx)

Coppelia x, 1949, vos, MV. Bracken xx, is de moeder van de hengst Co-Pilote x (1965, V. Coq de Bruyère x);

Gitane x, 1950, bruin, MV. Noalhat x, is de grootmoeder van de hengsten Top Gun x (1989, V. Prince Ig’or x) en Golden Boy x (1993, V. Trias du Gue x);

Nectarinie x, 1955, vos, MV. Lotus VIII x, fokker staatsstoeterij Pompadour, is de moeder van de hengst Nez de Cuir x (1964, V. le Tigre II xx);

Cavalcade x, 1956, vos, MV. Kesbeth x, is de moeder van de hengst Cavalcadour x (1963, V. Le Tigre II xx);

Cinnette x, 1956, vos, V. Bracken xx, fokker staatsstoeterij Pompadour, is de moeder van de hengst Cinema x (1966, V. Coq de Bruyère x);

Lolastra x, 1956, bruin, MV. Farceur VIII x, fokker staatsstoeterij Pompadour, is de moeder van de hengsten Layon x (1961, V. Florealys x), Laurier x (1962, V. Florealys x) en Long Courrier x (1965, V. Coq de Bruyère x);

Ma Veine x, 1956, bruin, MV. Vlan x, fokker A. Renaud, is de moeder van de hengst Geronimo D SF (1972, V. Questeur SF) en

Ninia x, 1957, bruin, MV. Farveur VIII x, fokker A. Roland, is de moeder van de hengst Nicomede x (1972, V. Colorado x).

28.1. Cinna x (1941)

De Anglo-arabische vos hengst Cinna x (V. Royal Nostra x) is in 1941 geboren. Hij is een broer van de hengst Courlis x (1955, zie 28.4.).
Moeder van beide hengsten is de vos merrie Collongues x (1936, V. Bracken xx) en tweede moeder is de vos Carte Blanche x (1931, V. Nil Bleu x).
Cinna x is door de Franse staatsstoeterijen in de jaren 1945 – 1952 beschikbaar gesteld voor de fokkerij, maar zijn invloed is gering geweest.

28.2. Bouton d’Or x (1954)

Bouton d’Or x (V. Royal Nostra x) is een Anglo-arabische vos hengst met een stokmaat van 167 cm. Hij is op 15 mei 1954 geboren en is gefokt door Gustave Roudier.
De moeder van de hengst is de vos merrie Rosette x (1949, V. Lotus VIII x). Zij is ook de moeder van de privéhengst Vent des Courres x (1965, V. Florealys x).
De tweede moeder van Bouton d’Or x is de vos Medinette II x (1938, V. Medinet x).
Bouton d’Or x voert 55,38 % Arabisch bloed.

De Franse staatsstoeterijen hebben Bouton d’Or x van 1958 tot en met 1978 beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Van de hengst zijn 157 nakomelingen geregistreerd.
Bouton d’Or x heeft met Paquidor x (1968), Eole XV x (1970), Neld’Or x (1974) en Leuwen x (1977) vier hengsten gebracht die door de Franse staatsstoeterijen beschikbaar zijn gesteld voor de fokkerij.
Van de nakomelingen zijn er 82 uitgebracht in de springsport, 31 hebben deelgenomen aan samengestelde wedstrijden en 22 zijn gestart in dressuurwedstrijden.
Van de dochters van Bouton d’Or x zijn er 80 in een stamboek ingeschreven als fokmerrie.
Zijn dochter Kirane x, 1976, vos, MV. Flor II x, fokker Jacques Bouchard-Doat, is de moeder van de hengst Okir de Ceran x (1980, V. Novillo x).

28.2.1. Paquidor x (1968)

De Anglo-arabische vos hengst Paquidor x (V. Bouton d’Or x) is op 10 maart 1968 geboren. Hij is gefokt door Eugene Caperan.
Zijn moeder is de vos merrie Paquerette x (1973, V. Florizel x), die ook de moeder is van de hengsten Panamis x (1967, V. Dunamis x) en Flox x (1971, V. Demon Dissipe II x). Tweede moeder is de vos Scapine x (1946, V . Scapin III x), die ook de moeder is van de Franse staatshengsten Volter x (1950, V. Nesus x), Fandango VII x (1954, V. Attila x) en Neris II x (1957, V. Djecko x).
Paquidor x voert 57,34 % Arabisch bloed.
Van de hengst zijn geen gegevens bekend over eventuele eigen prestaties.
Hij is door de Franse staatsstoeterijen in de jaren 1972 – 1974 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn 37 nakomelingen geregistreerd, maar die hebben noch in de sport, noch in de fokkerij opvallende prestaties verricht.
Paquidor x is op 21 december 1974 overleden.

28.2.2. Eole XV x (1970)

Eole XV x (V. Bouton d’Or x) is een vos hengst met een stokmaat van 164 cm. Hij is geboren op 27 februari 1970 en is gefokt door Jean-Louis Beth.
Zijn moeder is de vos merrie Sauvageonne x (1962, V. Neris II x), die ook de moeder is van de hengsten Icare x (1974, V. Nikita III x) en zijn broer Jupiter x (1975).
Tweede moeder is de vos Domei x (1942, V. Mickey II x), die ook de moeder is van de hengst Diapason II x (1951, V. Tango x).
Eole XV x voert 53,06 % Arabisch bloed. Van de hengst zijn geen gegevens bekend over eventuele eigen prestaties.

De Franse staatsstoeterijen hebben Eole XV x van 1975 tot en met 1986 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Uit 299 dekkingen zijn 118 nakomelingen van hem geregistreerd.
Van hen zijn er 25 uitgekomen in springwedstrijden, zes in samengestelde wedstrijden en negen in de dressuursport. Veertig dochters zijn als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.
Dochter Maia du Vent x, 1976, bruin, MV. Vertubleu x, fokker L. Baric, is de moeder van de hengst Quain x (1982, V. Emir IV x).
Eole XV x is op 24 juli 1987 overleden.

28.2.3. Neld’Or x (1974)

De Anglo-arabische vos hengst Neld‘Or x (V. Bouton d’Or x) heeft een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 2 februari 1974 en is gefokt door mevrouw Nancy La Fonta uit Martres de Rivière, dat bij Saint-Gaudens in het departement Haute-Garonne ligt.
De moeder van Neld’Or x is de vos merrie Nella x (1957, V. Fontenoi x), die ook de moeder is van de privéhengst Neldiab x (1973, V. Diabolo x).
Tweede moeder is de vos Laurette x (1952, V. Chamberet x), die ook de moeder is van de staatshengst Pinck x (1959, V. Urhea x).
Neld’Or x voert 51.17 % Arabisch bloed. Van hem zijn geen gegevens bekend over eventuele eigen sportprestaties.

De Franse staatsstoeterijen hebben Neld’Or x van 1978 tot en met 1989 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn uit 406 dekkingen 173 nakomelingen geregistreerd.
Van de nakomelingen zijn er 52 uitgekomen in springconcoursen, twaalf in samengestelde wedstrijden en vijftien in dressuurwedstrijden. Twee nakomelingen zijn zonder succes uitgekomen in de rensport.
Van de hengst zijn 61 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.

28.2.4. Leuwen x (1977)

Leuwen x (V. Bouton d’Or x) is een Anglo-arabische vos hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is op 17 mei 1977 geboren en is gefokt door Louis Delieux uit Endoufielle, dat in het oosten van het departement Gers ligt.
De moeder van Leuwen x is de vos merrie Eve x (1970, V. Tantième II x), die ook de moeder is van de staatshengst Royal Plape x (1983, V. Tcheremiss x).
Tweede moeder is de vos Florelle x (1962, V. Djecko x).
Leuwen x voert 48,65 % Arabisch bloed.
Van de hengst zijn geen gegevens bekend over eventuele eigen sportprestaties.

Leuwen x is door de Franse staatsstoeterijen van 1981 tot zijn dood op 3 augustus 1988 beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Uit 215 dekkingen zijn 107 nakomelingen van hem geregistreerd.
Van de nakomelingen zijn er 43 uitgebracht in de springsport, zeven in de samengestelde wedstrijdsport en elf in de dressuursport.
Van Leuwen x zijn 24 fokmerries geregistreerd.

De merrie Ulolga SF, 1986, vos, MV. Englesqueville SF, fokker J. Gaillard, is de moeder van de bruine merrie Oceane de Bellefond SF (2002, V. Subis SF/Ubis KWPN), waarmee Didier Ferrer (FRA) 2012 – 2014 aan elf internationale dressuurconcoursen heeft deelgenomen. De combinatie is o.a. derde geworden in de Grand Prix tijdens het CDI** Biarritz 2014.

28.3. Casoar x (1955)

De Anglo-arabische vos hengst Casoar x (V. Royal Nostra x) heeft een stokmaat van 165 cm. Hij is geboren op 19 april 1955 en is gefokt door de staatsstoeterij in Pompadour.
De moeder van Casoar x is de vos merrie Chevallerie x (1948, V. Kesbeth x). Tweede moeder is de vos Ceres x (1939, V. Bracken xx).
Casoar x voert 50,78 % Arabisch bloed.

De Franse staatsstoeterijen hebben Casoar x van 1959 tot en met 1975 op de staatsstoeterij in Compiègne beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van Casoar x zijn 147 nakomelingen geregistreerd.
Van de nakomelingen zijn er 43 uitgebracht in springwedstrijden, zestien in samengestelde wedstrijden en drie in dressuurwedstrijden.
Casoar x heeft met Uiti du Madon SF één hengst gebracht die actief is geweest in de fokkerij. Voorts zijn 87 dochters van hem als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.

28.3.1. Uiti du Madon SF (1964)

Uiti du Madon SF (V. Casoar x) is een vos hengst met een stokmaat van 161 cm. Hij is geboren op 20 april 1964 en is gefokt door Roger Gaspard uit Pont-sur-Madon, dat in het noorden van het departement Vosges ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Nina B SF (1957, V. Hornet xx) en tweede moeder is de vos Diaoules SF (1947, V. Surcouf x).
Over de eigen prestaties van Uiti du Madon is geen informatie beschikbaar.
Uiti du Madon is door zijn fokker van 1967 tot en met 1976 als privéhengst beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van de hengst zijn 51 nakomelingen geregistreerd, waarvan er veertien door Roger Gaspard zijn gefokt.
Van de nakomelingen zijn er maar enkele in de sport uitgebracht.

28.4. Courlis x (1955)

De Anglo-arabische hengst Courlis x (V. Royal Nostra x) is een vos hengst met een stokmaat van 162 cm. Hij is geboren op 6 februari 1955 en is gefokt door de staatsstoeterij in Pompadour.
Courlis x is een broer van de hengst Cinna x (1941, zie 28.1.).
Moeder van beide hengsten is de vos merrie Collongues x (1936, V. Bracken xx) en tweede moeder is de vos Carte Blanche x (1931, V. Nil Bleu x).
Courlis x voert 45,31 % Arabisch bloed. Hij is van 1959 tot en met 1976 door de Franse staatsstoeterijen beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Dat heeft geresulteerd in 256 geregistreerde nakomelingen, waarvan er 130 zijn gestart in springwedstrijden, 37 in samengestelde wedstrijden en 31 in dressuurwedstrijden.

Twaalf zonen van Courlis x zijn goedgekeurd voor de fokkerij, te weten Namousky x (1960), Vulcain du Pic x (1965), Lampion x (1968), Pic du Sol x (1969), Borodino x (1970), Colorado CS (1970), Nabor x (1970), Nicolas x (1970), Faucol x (1971), Fou de la Pierre x (1971) en Leroidec x (1977).

Van zijn dochters zijn er 129 als fokmerrie ingeschreven in een stamboek. Een aantal van hen heeft zich als fokmerrie onderscheiden, zoals:

Souveraine du Pic x, 1962, vos, MV. Canard Sauvage x, fokker mevrouw I. Adam, is de moeder van de hengsten Styx du Brejoux x (1984, V. Fayriland II x) en zijn broer Tango de Brejoux x (1985);

Courte Jonque x, 1964, vos, MV. Camarade II xx, fokker J. Drillaud, is moeder van de hengst Monseigneur x (1968, V. Dollons x);

La Colombe x, 1964, vos, MV. Vanneau x, fokker Gravin Guy de Marechal, is de moeder van de hengst Eifel du Trichon SBS (1988, V. Cartouche de Guldenboom SBS);

Monika x, 1965, vos, MV. Kesbeth x, fokker E. Dumas, is de moeder van de hengsten Alibi A x (1972, V. Alizé x) en zijn broer Aladin x (1973);

Aiglone du Pic x, 1966, vos, MV. Canard Sauvage x, fokker mevrouw F. Adam, is de moeder van de hengst Fleuron du Bost x (1979, V. Lyflor x);

Couline x, 1968, vos, MV. Nesus x, fokker J. Bastin Lavauzelle, is de moeder van de hengst Ventcoulis x (1980, V. Vent des Courres x); Couline x is via haar dochters bovendien de grootmoeder van vijf hengsten die in de fokkerij actief zijn geweest;

Courlisette x, 1968, vos, MV. Camarade I xx, fokker G. en R. Margnoux, is de moeder van de hengst Nil x (1979, V. Campoamor I x) en

Nemesis x, 1977, vos, MV. Vanneau x, fokker staatsstoeterij Pompadour, is de moeder van de merrie Colza du Loup x (1990, V. Epsom x), die tussen 2002 en 2008 met Anaïs Perles (FRA) aan 21 CCI/CIC’s heeft deelgenomen en het CIC** Waregem 2007 heeft gewonnen.

28.4.1. Namousky x (1960)

Namousky x (V. Courlis x) is een vos hengst met een stokmaat van163 cm. Hij is geboren op 4 januari 1960 en is gefokt door de staatsstoeterij Pompadour.
Zijn moeder is de bruine merrie Namouna x (1950, V. Farceur VIII x), die ook de moeder is van de staatshengst Natchez x (1964, V. Aviso x).
Tweede moeder is de vos Nausicaa x (1932, V. Cone x).
Namousky x voert 38,86 % Arabisch bloed.

De Franse staatsstoeterijen hebben de hengst van 1964 tot zijn dood in 1979 op de staatsstoeterij in Rodez, in het departement Aveyron, beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van Namousky x zijn 132 nakomelingen geregistreerd.
Van hen zijn er 46 gestart in springwedstrijden, 17 in samengestelde wedstrijden en 12 in dressuurwedstrijden.
Van de dochters van Namousky x zijn er 74 als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.
Twee van hen verdienen nadere aandacht:

Berceuse N SF, 1967, vos, MV. L’Atrium SF, fokker D. Nicolleau, is de moeder van de zeer veel gebruikte privéhengst Pamphile SF (1981, V. Hurlevent SF), waarvan 511 nakomelingen zijn geregistreerd en

Caressante SF, 1968, bruin, MV. Ali Baba SF, fokker M. Arnoux, is de moeder van de bruine ruin Caressant des Quar SF(1990, V. Rungis des Halles SF) die in de jaren 2004 – 2007 door Pierre Texier (FRA) en Lionel Retail (FRA) is uitgebracht in negen CCI/CIC’s.

Namousky x is op 6 juli 1979 overleden.

28.4.2. Vulcain du Pic x (1965)

De Anglo-arabische vos hengst Vulcain du Pic x (V. Courlis x) is een vos hengst met een stokmaat van 160 cm. Hij is geboren op 27 februari 1965 en is gefokt door mevrouw Felix Adam.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Lorette x (1944, V. Canard Sauvage x) en tweede moeder is de bruine Flignette x (1938, V. Kephir x).
Vulcain du Pic x voert 37,64 % Arabisch bloed.
De hengst is door de Franse staatsstoeterijen van 1969 tot en met 1981 op de staatsstoeterij in Saintes, in het departement Charentes-Maritîme, beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Van Vulcain du Pic x zijn 149 nakomelingen geregistreerd.

Van de nakomelingen zijn er 41 gestart in springwedstrijden, 17 in samengestelde wedstrijden en 17 in dressuurwedstrijden.
Vulcain du Pic x heeft met Heron du Pic x (1973) één goedgekeurde hengst gebracht. Van zijn dochters zijn er 45 als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.

28.4.2.1. Heron du Pic x (1973)

Heron du Pic x (V. Vulcain de Pic x) is een vos hengst met een stokmaat van 161 cm. Hij is geboren op 25 februari 1973 en is gefokt door Markies Jean d’Harambure uit Yzeures sur Creuse, dat in het zuiden van het departement Indre-et-Loire ligt.
De Franse staatsstoeterijen hebben Heron du Pic x van 1978 tot en met 1998 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Hij heeft een grote verscheidenheid aan merries aangeboden gekregen, waarbij circa een derde bestond uit merries die niet in een stamboek waren opgenomen.
Uit 268 dekkingen zijn van Heron du Pic x 126 nakomelingen geregistreerd.

Van de nakomelingen zijn er 32 uitgebracht in de springsport, zes in samengestelde wedstrijden en tien in dressuurwedstrijden.
De vos merrie Querita x (1982, MV. Quolibet II SF, fokker A. Gauthier) is de moeder van het internationale springpaard Lonesome Diams Hogue SF (1999, V. Diamant de Semilly SF), dat in de jaren 2009 – 2014 met Peter Geerink (NED) aan 107 internationale wedstrijden heeft deelgenomen. De combinatie won de Grand Prix van het CSI**Valkenswaard 2009.
Van Heron du Pic x zijn 38 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.
De hengst is op 5 september 1999 overleden.

28.4.3. Lampion x (1968)

De Anglo-arabische vos hengst Lampion x (V. Courlis x) is geboren op 17 mei 1968. Hij is gefokt door J.F. Dumont uit Saint Priest.
De moeder van Lampion x is de vos merrie L’Elegante x (1955, V.Lotus IV x) en tweede moeder is de vos Urbaine x (1042, V.Mucron x).
Lampion x voert 41,64 % Arabisch bloed.

De Franse staatsstoeterijen hebben Lampion x van 1972 tot en met 1980 op de staatsstoeterij in Villeneuve-sur-Lot, in het departement Lot-et-Garonne, beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Een groot deel van de door hem gedekte merries was van onbekende afstamming. Van Lampion x zijn 141 nakomelingen geregistreerd.
Van de nakomelingen zijn er 26 gestart in de springsport, twaalf in samengestelde wedstrijdsport en vier in de dressuursport.
Van Lampion x zijn 47 dochters als fokmerrie in een stamboek geregistreerd.

28.4.4. Pic du Sol x (1969)

Pic du Sol x (V. Courlis x) is een Anglo-arabische vos hengst die is geboren op 20 januari 1969. Hij is gefokt door mevrouw Monique Laubie.
Zijn moeder is de vos merrie Noix du Sol x (1961, V. Flying Fox x) en tweede moeder is de vos Uzerches x (1942, V. Nam Dinh x, zie 18.).
Pic du Sol x voert 41,77 % Arabisch bloed. Informatie over zijn eventuele eigen sportprestaties zijn niet bekend.

De hengst is in 1973 en 1974 als privéhengst beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Hij heeft vrijwel uitsluitend merries gedekt die als “cheval de selle” waren geregistreerd. Van Pic du Sol x zijn 21 nakomelingen geregistreerd. Zij hebben noch in de fokkerij, noch in de sport veel gepresteerd.

28.4.5. Borodino x (1970)

De Anglo-arabische vos hengst Borodino x (V. Courlis x) heeft een stokmaat van 164 cm. Hij is geboren op 2 mei 1970 en is gefokt door André Marsaudon.
De moeder van de hengst is de vos merrie Miss Dorat x (1954, V. Nenuphar x) en tweede moeder is de vos Fabienne x (1949, V. Fantaisiste II x).
Borodino x voert 39,56 % Arabisch bloed.

De Franse staatsstoeterijen hebben Borodino x van 1975 tot en met 1984 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Borodino x heeft vooral merries gedekt die niet in een stamboek waren opgenomen. Uit 242 dekkingen zijn 79 nakomelingen van hem geregistreerd.
Van de nakomelingen zijn er veertien uitgebracht in springwedstrijden, zes in samengestelde wedstrijden en vijf in dressuurwedstrijden.
Van Borodino x zijn 25 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.

28.4.6. Colorado x DE 333330446370

Colorado x (V. Courlis x) is een zwartbruine Anglo-arabische hengst met een stokmaat van 172 cm. Hij is gefokt door H. de Moynerie.
De moeder van Colorado x is de bruine merrie Bellina x (1962, V. Le Galop x) en tweede moeder is de vos Belle de Nuit x (1945, V. Lotus VIII x).
Colorado x voert 45,36 % Arabisch bloed.

In april 2010 heeft Jac Remijnse in het voormalige blad Sport Horse Breeding een artikel gewijd aan de hengst Spartacus, die een kleinzoon is van Colorado x. Hij meldt daarin dat Colorado x, in een tijd dat elke hengstenhouder in Duitsland een Anglo-arabische hengst moest hebben, in 1974 op het dekstation van Paul Schockemöhle in Mühlen kwam. Colorado x was een groot, extreem voorzichtig springpaard dat in het parcours nog wel eens te heet kon worden. Colorado x is internationaal uitgebracht door Franke Sloothaak (GER), die vooral puissancewedstrijden met hem reed. In de fokkerij heeft hij niet veel kans gekregen.

Colorado x heeft in de jaren 1974 – 1975 op het dekstation in Mühlen gestaan. In de jaren 1976 – 1982 was hij goedgekeurd door het Belgisch Warmbloed Paardenstamboek en heeft hij de fokkerij in België gediend. Daarna heeft hij opnieuw in Oldenburg gedekt en in 1985 en 1986 heeft hij weer in België gestaan, waar hij was goedgekeurd door het SBS.
Colorado x heeft in België met zijn zoon Didi BWP (1980) een hengst gebracht die actief is geweest in de fokkerij.

Enkele dochters van Colorado x zijn moeder geworden van een hengst die actief is geweest in de fokkerij, zoals:

Shalom Zweibr, 1973, vos, MV. Schutzherr Hann., fokker T. Genn, is de moeder van de hengst Gaugraf Zweibr (1981, V. Galan Hann) en

Weissgold Old, 1976, vos, MV. Futuro SF, fokker H. Schweers, is de moeder van de hengst Bordolino Bayern (1984, V. Bonito xx).

In Duitsland zijn 48 nakomelingen van Colorado x uitgebracht in de sport. Samen hebben die een winsom van € 48.793.

28.4.6.1. Didi BWP 056002W00055340VB (1980)

De donkerbruine hengst Didi BWP (V. Colorado x) heeft een stokmaat van 172 cm. Hij is geboren in 1980 en is gefokt door Walter Roosens uit Malle, dat 30 km ten noordoosten van Antwerpen in België ligt.
De moeder van Didi is de bruine merrie Wiske (1976, V. Fantastique SF) en tweede moeder is de vos Nini BWP (1967, V. Unicum van de Schoutehoef Sgldt).

Didi is een internationaal springpaard dat gedurende enkele jaren succesvol is geweest op concoursen. Hij won wedstrijden in Aken, Dublin, Brussel,
’s-Hertogenbosch, Parijs-Bercy, Antwerpen en Londen. Ook nam hij met Peter Gotz voor Zuid Afrika deel aan de Olympische Spelen 1992 in Barcelona.

Didi is goedgekeurd door het Anglo European Studbook (AES) en het Sport Horse Breeding in Great Britain (SHBGB)
Hij heeft in 1990 in België ter dekking gestaan en in de jaren 1991- 1994 in Groot Brittannië. In zijn jaren in Groot Brittannië heeft hij zijn zoon Dundee AES (1992) gebracht.

28.4.6.1.1. Dundee AES (1992)

Dundee (V. Didi BWP) is een isabel hengst die op 16 maart 1992 is geboren. Hij is gefokt door Caroline Thomas van de New Priory stoeterij in Kington-Saint-Michael, dat bij Chippenham in het graafschap Wiltshire in Engeland ligt.
De moeder van Dundee is Sediki AES (V. Saks) en tweede moeder is de palomino Highlees Chloe.
Dundee is in 1996 goedgekeurd door de American Warmblood Registry (AWR), in 1997 door het AES en in 1999 door het SHBGB.
Op jonge leeftijd heeft hij diverse successen geboekt in springwedstrijden en in 2002 is hij als springpaard verkocht naar het buitenland.
Hij heeft een beperkt aantal nakomelingen in Engeland.

28.4.7. Nabor x (1970)

De Anglo-arabische vos hengst Nabor x (V. Courlis x) heeft een stokmaat van 167 cm.
Hij is op 16 januari 1970 geboren en is gefokt door de staatsstoeterij in Pompadour.
Zijn moeder is de vos merrie Nirvana x (1960, V. Vanneau x), die ook de moeder is van de staatshengsten Neron x (1964, V. Coq de Bruyère x), zijn broer Novillo x (1967), van Notodon x (1971, V. Lyflor x), Nejar x (1976, V. Falbala x) en Nuit et Jour x (1978, V. Sunbeam x).
Tweede moeder is de vos Nanette x (1941, V, Bracken xx). Zij is ook de tweede moeder van de hengst Nicolas x (1970, V. Nicolas x, zie 28.4.8). Omdat Bracken xx ook de moedersvader is van Nabor’s vader Courlis x voert Nabor x voor 25 % het bloed van Bracken xx. Voorts voert Nabor x 41,68 % Arabisch bloed.
Informatie over eventuele eigen prestaties van Nabor x is niet beschikbaar.

De Franse staatsstoeterijen hebben Nabor x van 1974 tot en met 1984 op de stoeterij in Compiègne, dat 75 km ten noorden van Parijs in het departement Oise ligt, voor de fokkerij beschikbaar gesteld.
Uit circa 500 dekkingen zijn 226 nakomelingen van de hengst geregistreerd.
Nog geen 20 % van de nakomelingen is uitgebracht in de sport.
Zeventig dochters van de hengst zijn als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.

28.4.8. Nicolas x (1970)

Nicolas x (V. Courlis x) is een Anglo-arabische vos hengst met een stokmaat van 166 cm. Hij is geboren op 9 januari 1970 en is gefokt door de staatsstoeterij in Pompadour.
De moeder van de hengst is de vos merrie Naila x (1950, V. Farceur VIII x) en tweede moeder is de vos Nanette x (1941, V. Bracken xx), die ook de tweede moeder is van de hengst Nabor x (1970, V. Courlis x, zie 28.4.7). In de pedigree van Nicolas x komt de Engels volbloed Bracken x twee keer als overgrootvader voor.
Nicolas x voert 39,25 % Arabisch bloed.
Over eventuele eigen sportprestaties van Nicolas x is geen informatie beschikbaar.
Hij is van 1974 tot en met 1983 op de staatsstoeterij in Besançon, in het departement Doubs, beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Uit ruim 400 dekkingen zijn 194 nakomelingen van hem geregistreerd. Daarvan zijn er 41 uitgebracht in springconcoursen, zeven in samengestelde wedstrijden en acht in dressuur-wedstrijden. Van de dochters van Nicolas x zijn er 67 als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.
De nakomelingen hebben noch in de fokkerij, noch in de sport opvallende prestaties geleverd.
Nicolas x is op 9 februari 1984 overleden.

28.4.9. Faucol x (1971)

De Anglo-arabische vos hengst Faucol x (V. Courlis x) is geboren op 22 maart 1971. Hij is gefokt door mevrouw François Guibert uit Chateauponsac, dat ten noorden van Limoges in het departement Haute-Vienne ligt.
De moeder van Faucol x is de vos merrie Favorable x (1953, V. Fantaisiste II x). Tweede moeder is de vos Vanikoro II x (1948, V. Vanneau x).
Faucol x voert 40,54 % Arabisch bloed.
De hengst is als privéhengst in 1975 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Hij heeft acht merries gedekt en dat heeft geleid tot drie geregistreerde merrieveulens.
Faucol x is op 31 december 1977 op zesjarige leeftijd overleden.

28.4.10. Fou de la Pierre x (1971)

Fou de la Pierre x (V. Courlis x) is een Anglo-arabische vos hengst met een stokmaat van 163 cm. Hij is geboren op 23 mei 1971 en is gefokt door Alphonse Bregeon.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Raritchou x (1961, V. Nithard ), die ook de moeder is van de hengsten Barany x (1974, V. Baraki x), Tcherkou x (1981, V. Tcherkess x) en Sardana Pierre x (1984, V. Fol Avril x).
Tweede moeder is de vos Maritchou x (1956, V. Aiglon VII x), die ook de moeder is van de staatshengst Paritchou x (1984, V. Lion d’Or x).
Fou de la Pierre x voert 47,02 % Arabisch bloed.
Over eventuele eigen prestaties van hem is geen informatie beschikbaar.

De Franse staatsstoeterijen hebben Fou de la Pierre x van 1975 tot en met 1987 op de staatsstoeterij in Rodez, in het departement Aveyron, beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Uit 320 dekkingen zijn 119 geregistreerde nakomelingen voortgekomen.
Van de nakomelingen zijn er achttien uitgekomen in springwedstrijden, vijf in samengestelde wedstrijden en zeven in dressuurwedstrijden.
Voor de fokkerij zijn 39 dochters van Fou de la Pierre x als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.

28.4.11. Leroidec x (1977)

De Anglo-arabische vos hengst Leroidec x (V. Courlis x) heeft een stokmaat van 166 cm. Hij is geboren op 8 april 1977 en is gefokt door Gravin Miranda de Toulouse Lautrec uit Roussac, dat ten noorden van Limoges in het departement Haute-Vienne ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Bise de Paulstra x (1978, V. Laurier x). Tweede moeder is de vos Regate de Paulstra x (1961, V. Le Tyrol x), die ook de moeder is van de staatshengst Caik de Paulstra x (1968, V. Noroit x, zie 28.5.2.).
Leroidec x voert 43,17 % Arabisch bloed.
De hengst is van 1982 tot en met 1998 als privéhengst beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Hij heeft 93 merries gedekt en daaruit zijn 43 geregistreerde nakomelingen gekomen.
Van de nakomelingen zijn er 27 in de springsport uitgekomen, negen in de samengestelde wedstrijdsport en zeven in de dressuursport. Zijn zoon Too Much x (1985) is door de Franse staatsstoeterijen beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Tien dochters van Leroidec x zijn als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.

28.4.11.1. Too Much x (1985)

Too Much x (V. Leroidec x) is een Anglo-arabische vos hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is geboren op 12 maart 1985 en is gefokt door Gravin Miranda de Toulouse Lautrec, die ook de vader van Too Much x fokte.
De moeder van de hengst is de vos merrie Koukoukatchou x (1976, V. Colorado x), die ook de moeder is van de in Nederland door het NRPS goedgekeurde hengst Figaro x (1989, V. Fayriland II x).
Tweede moeder is de vos Vibrante x (1962, V. Courlis x, zie 28.4.), waardoor het genenpakket van Too Much x voor 37,5 % is bepaald door Courlis x.
Too Much x voert 40,94 % Arabisch bloed.
Over de eigen verrichtingen van de hengst in de sport is geen informatie beschikbaar.

De hengst is in de periode 1990 – 1995 als privéhengst in Frankrijk beschikbaar gesteld voor de fokkerij. In die periode zijn 102 dekkingen vastgelegd en daaruit zijn 38 nakomelingen geregistreerd.
Zeventien van hen zijn gestart in springwedstrijden, vijf in samengestelde wedstrijden en vier in dressuurwedstrijden.
Van Too Much x zijn zes dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek in Frankrijk.
In 1995 is Too Much x verkocht aan het Haupt- und Landgestüt Marbach in Baden-Württemberg, Duitsland, waar hij tot en met 2005 is ingezet voor de fokkerij. Vier Duitse nakomelingen hebben geldprijzen gewonnen in de sport. Samen hebben die € 1.438 gewonnen.

Too Much x is op 21 november 2006 overleden.

28.5. Noroit x (1957)

De Anglo-arabische vos hengst Noroit x (V. Royal Nostra x) heeft een stokmaat van 160 cm. Hij is geboren op 26 januari 1957 en is gefokt door de staatsstoeterij in Pompadour.
De moeder van de hengst is de vos merrie Nanette x (1941, V. Bracken xx) en
tweede moeder is de vos Napoule x (1024, V. Cone x). Napoule x is ook de moeder van de staatshengsten Nardini x (1931, V. Master Good xx), Nandou x (1935, V. Bracken xx) en zijn broer Nissus x (1939).
Noroit x voert 47, 65 % Arabisch bloed.

Noroit x is door de Franse staatsstoeterijen van 1962 tot zijn dood in 1974 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn 174 nakomelingen geregistreerd en daarvan zijn er 86 als fokmerrie opgenomen in een stamboek.
Enkele van hen zijn de moeder geworden van een goedgekeurde hengst:

Anita de Vauptain SF, 1966, vos, MV. Brûle Tout DS, fokker Prince d’Altora Colonna, is de moeder van de hengst Igor de Vauptain SF (1974, V. Cor de Chasse SF);

Cantara x, 1968, vos, MV. Camarade II xx, fokker J. Mesnier, is de moeder van de hengst Uroit x (1986, V. Emir de la Fot x) en

Lisroit du Don x, 1969, vos, MV. Nithard x, fokker P. Curti, is de moeder van de hengst Orageux x (1980, V. Emir de la Fot x).

Dochter Troika SF, 1963, bruin, MV. Qu’il a l’Oeil DS, fokker mevrouw Van Cauvenberghe, is de stammoeder van een merriestam die vele (internationale) springpaarden heeft voortgebracht.
Noroit x heeft met zijn zonen Tarquin le Superbe SF (1963), Caik de Paulstra x (1968) en Ciel de Paulstra x (1968) drie hengsten gebracht die actief zijn geweest in de fokkerij.
Hij is op 12 mei 1974 overleden.

28.5.1. Tarquin le Superbe SF (1963)

Tarquin le Superbe SF (V. Noroit x) is een bruine hengst met een stokmaat van 164 cm. Hij is geboren op 25 april 1963 en is gefokt door M. Lacourte.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Etoile DS (1948, V. Nysargh DS) en tweede moeder is de halfbloed merrie Princesse (1937, V. Isard Royal DS).
De Franse staatsstoeterijen hebben Tarquin le Superbe van 1967 tot en met 1976 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn 127 nakomelingen geregistreerd, waarvan er 28 zijn uitgebracht in de springsport. Zestig dochters zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek.

28.5.2. Caik de Paulstra x (1968)

De Anglo-arabische hengst Caik de Paulstra x (V. Noroit x) is geboren op 2 februari 1968. Hij is gefokt door mevrouw Gaudichau-Paulsen uit Cloyes-sur-le-Loy, dat bij Chateaudun in het departement Eure ligt.
De moeder van de hengst is de vos merrie Regate de Paulstra x (1961, V. Le Tyrol xx). Tweede moeder is de bruine La Vague Bleu x (1949, V. Ouragan II x), die ook de moeder is van de hengst Ciel de Paulstra x (1968, V. Noroit x, zie 28.5.3.).
Caik de Paulstra x voert 36,67 % Arabisch bloed.

De Franse staatsstoeterijen hebben de hengst van 1972 tot 1977 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn 54 nakomelingen geregistreerd. Veertien nakomelingen zijn uitgebracht in springwedstrijden en vier in samengestelde wedstrijden.
Dertien dochters zijn als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.
Caik de Paulstra x is op 30 november 1978 op tienjarige leeftijd overleden.

28.5.3. Ciel de Paulstra x (1968)

Ciel de Paulstra x (V. Noroit x) is een Anglo-arabische vos hengst met een stokmaat van 164 cm. Hij is geboren op 4 februari 1968 en is gefokt door mevrouw Gaudichau-Paulsen uit Cloyes-sur-le-Loy, dat bij Chateaudun in het departement Eure ligt.
De moeder van Ciel de Paulstra x is de bruine merrie La Vague Blue x (1949, V. Ouragan x), die ook de tweede moeder is van de hengst Caik de Paulstra ox (1968, V. Noroit x, zie 25.8.2.).
Tweede moeder van Ciel de Paulstra x is de vos Rosinette x (1939, V. Baroud x).
De hengst voert 49,52 % Arabisch bloed.

De Franse staatsstoeterijen hebben de hengst van 1975 tot en met 1981 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Uit 232 dekkingen zijn van hem 103 nakomelingen geregistreerd.
Achttien van de nakomelingen zijn gestart in springwedstrijden, zes in samengestelde wedstrijden en negen in dressuurwedstrijden.
Van de dochters van Ciel de Paulstra x zijn er 27 als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.
Ciel de Paulstra x is op 13 oktober 1981 op dertienjarige leeftijd overleden.

28.6. Aviso x (1957)

De Anglo-arabische vos hengst Aviso x (V. Royal Nostra x) heeft een stokmaat van 160 cm. Hij is geboren op 7 april 1957 en is gefokt door de staatsstoeterij in Pompadour.
De moeder van Aviso x is de bruine merrie Aiglonne x (1939, V. Parbleu x), die ook de moeder is van de hengsten Aiglovan x (1960, V. Vanneau x) en Aligote x (1961, V. Florealys x).
Tweede moeder is de bruine Fauvette x (1935, V. Caprice VIII x).
Aviso x voert 45,80 % Arabisch bloed.

De Franse staatsstoeterijen hebben Aviso x van 1961 tot en met 1979 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van Aviso x zijn 173 nakomelingen geregistreerd.
Van de nakomelingen zijn er 58 uitgebracht in de springsport, 23 in samengestelde wedstrijden en 28 in dressuurwedstrijden; 81 dochters van Aviso x zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek.
Een aantal dochters van Aviso x is moeder geworden van een goedgekeurde hengst, zoals:

Division x, 1963, vos, MV. Canard Sauvage x, fokker staatsstoeterij in Pompadour, is de moeder van de hengst Alban A x (1975, V. Fayriland II x);

Fadette x, 1964, bruin, MV. Farceur VIII x, fokker staatsstoeterij in Pompadour, is de moeder van de hengst Nabab d’Hories x (1979, V. Massondo x);

Nana x, 1964, vos, MV. Farceur VIII x, fokker staatsstoeterij in Pompadour, is de moeder van de hengst Narval x (1974, V. Baraki x);

Uniflore x, 1964, vos, MV. Fantaisiste II x, fokker E. Vetillard, is de moeder van zestien veulens waaronder de hengsten Recif du Gue x (1983, V. Frou Frou x en zijn broers Untel du Gue x (1986) en Axion du Gue x (1988);

Kanope x, 1967, vos, MV. Kesbeth x, fokker P. Vernadeau, is de moeder van de hengst Turcoman x (1985, V. Alibi x);

La Baraka x, 1968, bruin, MV. Criton x, fokker C. Bourdin, is de moeder van de hengsten Le Baroudeur x (1978, V. Abidjan x), Le Beau Parleur x (1981, V. Orellan x) en Le Baladin x (1985, V. Black Beauty II x);

Yuca x, 1968, vos, MV. Royal Nostra x, fokker A. Renaud, is de moeder van de hengsten Top Gun x (1989, Prince Ig’Or x) en Golden Boy x (1983, V. Trias du Gue x) en

Inca F x, 1974, vos, MV. Royal Nostra x, fokker mevrouw M.A. Renaud, is de moeder van de hengst Bahrein de Pix x (1989, V. Gaverdi x).

Aviso x heeft tien zonen gebracht die actief zijn geweest in de fokkerij. Dat zijn:
Frichti x (1962), Cantegril x (1964), Fracasse x (1964), Natchez x (1964), Cosmonaute x (1965), Mystère x (1965), Dieze x (1966), Castor x (1967), Caid x (1968) en Email de la Fot x (1970).
Aviso is op 12 juli 1979 overleden.

28.6.1. Frichti x (1962)

Frichti x (V. Aviso x) is een bruine, Anglo-arabische hengst met een stokmaat van 160 cm. Hij is geboren in 1962 en is gefokt door de staatsstoeterij in Pompadour.
Zijn moeder is de bruine merrie Fredegonde x (1948, V. Farceur VIII x) en tweede moeder is de vos Fashion x (1931, V. Danube Bleu x).
Frichti x is van 1966 tot en met 1970 als privéhengst beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn 16 nakomelingen geregistreerd. Veertien van hen zijn geregistreerd als fokmerrie en zij hebben samen 47 veulens gebracht.
Over hun sportprestaties is geen informatie beschikbaar.

28.6.2. Cantegril x (1964)

Cantegril x (V. Aviso x) is een Anglo-arabische vos hengst met een stokmaat van 165 cm. Hij is geboren op 26 februari 1964 en is gefokt door de staatsstoeterij in Pompadour.
De moeder van Cantegril x is de bruine merrie Carbonite x (1951, V. Farceur VIII x), die ook de moeder is van de hengsten Coq de Bruyère x (1959, V. Saint Laurent x, zie 3.3.2.) en Carbon Blanc x (1961, V. Florealys x).
Tweede moeder is de bruine merrie Chamboulive x (1936, V. Arman xx), die ook de moeder is van de staatshengsten Cinto x (1947, V. Lotus VIII x), Colorado x (1952, V. Kephir x) en zijn broer Cataire x (1953). Cantegril x voert 38,32 % Arabisch bloed.

De hengst is van 1969 tot en met 1986 door Bernard Pomelle als privéhengst beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn 81 nakomelingen geregistreerd, waarvan er 42 zijn gestart in springwedstrijden, elf in samengestelde wedstrijden en zes in dressuurwedstrijden.
Van Cantegril x zijn 31 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.
Dochter Revanna du Masou SF (1983, MV. Quesmoy SF) is de moeder van het springpaard Florys du Masou, dat met de ruiters Sergio Alvarez Moya (ESP) en Seiji Nimomya (JPN) in de jaren 2003 – 2006 succesvol is geweest in internationale springwedstrijden.

28.6.3. Fracasse x (1964)

De Anglo-arabische vos hengst Fracasse x (V. Aviso x) heeft een stokmaat van 162 cm. Hij is op 21 mei 1964 geboren en is gefokt door de staatsstoeterij in Pompadour.
Zijn moeder is de vos merrie Fera x (1954, V. Kephir x), die ook de moeder is van de hengsten Fontenoi x (1963, V. Florealys x) en zijn broer Fox Trott x (1966).
Tweede moeder is de bruine Fredegonde x (1948, V. Farceur VIII x), die ook de moeder is van de hengst Frichti x (1962, V. Aviso x, zie 28.6.1.).
Fracasse x voert 40,09 % Arabisch bloed.

De Franse staatsstoeterijen hebben Fracasse x van 1969 tot en met 1980 op de stoeterij in Cluny, in het departement Saône-et-Loire, beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van de hengst zijn 154 nakomelingen geregistreerd, waarvan er maar 41 in de sport zijn uitgebracht. In de springsport zijn 26 nakomelingen gestart, in de samengestelde wedstrijdsport twaalf en in de dressuursport drie. Van de dochters zijn er 66 als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.

28.6.4. Natchez x (1964)

Natchez x (V. Aviso x) is een Anglo-arabische vos hengst met een stokmaat van 162 cm. Hij is in 1964 gefokt door de staatstoeterij in Pompadour.
Zijn moeder is de bruine merrie Namouna x (1950, V. Farceur VIII x), die ook de moeder is van de hengst Namousky x (1960, V. Courlis x, zie 28.4.1.). Tweede moeder is de vos Nausicaa x (1932, V. Cone x), die ook de moeder is van de hengsten Nantiat x (1936, V. Lotus VIII x, zie 9.6.), zijn broer Noveldo x (1938, zie 9.8.) en van Nenuphar x (1945, V. Kephir x).
Natchez x voert 39,11 % Arabisch bloed.

De Franse staatsstoeterijen hebben Natchez x van 1968 tot en met 1970 op de stoeterij in Annecy, in het departement Haute-Savoie, beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van de hengst zijn dertien nakomelingen geregistreerd. Tien van hen zijn als fokmerrie opgenomen in een stamboek.
Over eventuele verrichtingen in de sport van Natchez x of van zijn nakomelingen is geen informatie beschikbaar.

28.6.5. Cosmonaute x (1965)

De bruine Anglo-arabische hengst Cosmonaute x (V. Aviso x) heeft een stokmaat van 166 cm. Hij is geboren op 24 februari 1965 en is gefokt door de staatsstoeterij in Pompadour.
De moeder van Cosmonaute x is de bruine merrie Cantharide x (1952, V. Kephir x). Tweede moeder is de vos Catalogne x (1937, V. Bracken xx), die ook de moeder is van de hengst Criton x (1949, V. Farceur VIII x).
Cosmonaute x voert 39,60 % Arabisch bloed.

De Franse staatsstoeterijen hebben de hengst van 1969 tot en met 1987 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn 188 nakomelingen geregistreerd.
Van hen zijn 38 nakomelingen uitgebracht in springwedstrijden, twaalf in samengestelde wedstrijden en dertien in dressuurwedstrijden. Eén nakomeling heeft aan zes rennen deelgenomen zonder daarbij geplaatst te worden.

Van de dochters van Cosmonaute x zijn er 73 als fokmerrie opgenomen in een stamboek.
De schimmel dochter Hamada x (1973, MV. Dionysos II x, fokker P. Sousbie) is de moeder van de hengst Piradin x (1981, V. Faritchou x).

28.6.6. Mystère x (1965)

Mystère x (V. Aviso x) is een Anglo-arabische vos hengst die in 1965 is geboren. Hij is gefokt door de staatsstoeterij in Pompadour.
Zijn moeder is de bruine merrie Myrelaine x (1957, V. Le Galop x), die ook de moeder is van de staatshengst Martin x (1970, V. Lyflor x).
Tweede moeder is de vos Lonlaine x (1937, V. Lotus VIII x), die ook de moeder is van de hengsten Xylène x (1944, V. Farceur VIII x), Hylène x (1952, V. Fantaisiste II x) en zijn broer Israël x (1953).
Mystère x voert 39,03 % Arabisch bloed.
De hengst was in 1969 en 1970 in het bezit van de heer G. Dewasme uit België en heeft daar enkele merries gedekt.

28.6.7. Dieze x (1966)

De Anglo-arabische vos hengst Dieze x (V. Aviso x) heeft een stokmaat van 166 cm. Hij is geboren op 19 januari 1966 en is gefokt door de staatsstoeterij in Pompadour.
De moeder van Dieze x is de vos merrie Diane B x (1947, V. Canard Sauvage x). Tweede moeder is de vos La Navette II x (1934, V. Vlan x).
Dieze x voert 39,60 % Arabisch bloed.

De Franse staatsstoeterijen hebben Dieze x van 1970 tot en met 1987 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Uit meer dan 500 dekkingen zijn van hem 272 nakomelingen geregistreerd.
Van de nakomelingen zijn er 52 uitgekomen in springwedstrijden, 22 in samengestelde wedstrijden en vijftien in dressuurwedstrijden.
Van Dieze x zijn 105 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.
Dieze x heeft met Titus du Pouget x (1985) één goedgekeurde hengst gebracht.

Dieze x is op 11 september 1988 overleden

28.6.7.1. Titus du Pouget x (1985)

Titus du Pouget x (V. Dieze x) is een bruine, Anglo-arabische hengst met een stokmaat van 168 cm. Hij is geboren op 1 april 1985 en is gefokt door Philippe Soleilhet uit Naves, dat bij Tulle in het departement Corrèze ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Flicka x (1973, V. Baraki x), Tweede moeder is de bruine Mimi Pinson x (1964, V. Coq de Bruyère x).
Titus du Pouget x voert 44,38 % Arabisch bloed.
De Franse staatsstoeterijen hebben de hengst van 1990 tot en met 1998 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Uit 258 dekkingen zijn 121 nakomelingen van hem geregistreerd, waarvan er velen in de sport zijn uitgebracht.
Van de nakomelingen zijn er 62 gestart in springwedstrijden, 22 in samengestelde wedstrijden en 21 in dressuurwedstrijden.
Twee nakomelingen zijn internationaal in sportwedstrijden uitgebracht:
a. Decibelle des Prés x, merrie, 1991, schimmel, MV. Cavalcadour x, fokker F. Houdeau, heeft met Emanuelle Virgile (FRA) in de jaren 2002 – 2005 aan 11 CCI/CIC’s deelgenomen en

b. Enzo de Grasset SF, ruin, 1992, bruin, MV. Vif de Vauptain SF, heeft in de jaren 2004 – 2008 met Marion Senechal (FRA) aan 15 CCI/CIC’s deelgenomen.
Van Titus du Pouget x zijn 17 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.
Na zijn fokkerijcarrière is de hengst gecastreerd en heeft hij aan enkele springconcoursen deelgenomen.
Titus du Pouget x is op 18 december 2012 overleden.

28.6.8. Castor x (1967)

De bruine, Anglo-arabische hengst Castor x (V. Aviso x) is geboren op 16 april 1967. De hengst heeft een stokmaat van 162 cm en is gefokt door Pierre Vernadeau,
De moeder van de hengst is de bruine merrie Fadette x (1957, V. Kesbeth x) en tweede moeder is de vos Dauphine x (1951, V. Canard Sauvage x).
Castor x voert 45,03 % Arabisch bloed.

De Franse staatsstoeterijen hebben Castor x van 1971 tot zijn dood in 1977 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Van hem zijn 120 nakomelingen geregistreerd.
De nakomelingen van Castor x hebben niet uitgeblonken in de sport. Slechts 17 van hen zijn gestart in wedstrijden. Van de dochters zijn er 43 als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.
Castor x is op tienjarige leeftijd op 31 mei 1977 overleden.

28.6.9. Caid x DE335350032268

Caid x (V. Aviso x) is een kleine Anglo-arabische vos hengst met een stokmaat van 155 cm. Hij is in 1968 in Frankrijk geboren en is gefokt door René Baubiet uit Rivarennes, dat ten zuiden van Châteauroux in het departement Indre ligt.
De moeder van Caid x is de vos merrie Pepita B x (1959, V. Nautile x) en tweede moeder is de vos L’Atomide x (1945, V. Vlan x).
Caid x voert 45,24 % Arabisch bloed.

De hengst is verkocht naar Duitsland en is daar, voornamelijk binnen het ponystamboek Weser-Ems, gebruikt voor de fokkerij van Duitse rijponies. Elf zonen van hem zijn goedgekeurd voor de ponyfokkerij.
Van zijn nakomelingen zijn 112 ponies uitgebracht in de sport en die hebben gezamenlijk € 73.013 gewonnen.

28.6.10. Email de la Fot x (1970)

De Anglo-arabische vos hengst Email de la Fot x (V. Aviso x) heeft een stokmaat van 162 cm. Hij is op 20 maart 1970 geboren en is gefokt door Markies Armand de Vasselot de Regné uit Noth, dat bij Guéret in het departement Creuse ligt.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Bourke x (1959, V. Kesbeth x). Tweede moeder is de vos Glycine x (1950, V. Abel ox).
Email de la Fot x voert 53,23 % Arabisch bloed.

De hengst is van 1977 tot en met 1993 als privéhengst beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Uit 245 dekkingen zijn van hem 112 nakomelingen geregistreerd.
Van de nakomelingen zijn er zestien uitgebracht in springwedstrijden, acht in samengestelde wedstrijden en acht in dressuurwedstrijden.
Van de hengst zijn 34 dochters als fokmerrie ingeschreven in een stamboek.
Email de la Fot x is op 18 augustus 1993 overleden.
29. Apero x (1936)

Apero x (V. Denouste os) is een bruine Anglo-arabische hengst die in 1936 in Frankrijk is geboren.
Zijn moeder is de merrie Azahia x (1928, V. Sauguis x). Tweede moeder is Amianthe x (1911, V. Prisme x), die ook de moeder is van de hengst Allegro II x (1926, V. Sauguis x). Apero x voert 64,64 % Arabisch bloed.
De Franse staatsstoeterijen hebben Apero x van 1940 tot en met 1944 op de staatsstoeterij in Pau beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Hij heeft slechts enkele nakomelingen gebracht.

30. Diviciacus x (1936)

De Anglo-arabische hengst Diviciacus x (V. Denouste ox) is in 1936 geboren.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Dame en Noir x (1929, V. Phryxus xx). Tweede moeder is de bruine Delly x (1908, V. Marat x), die ook de moeder is van de hengsten Doudou x (1914, V. Weber II xx), Danube Bleu x (1922, V. Phryxus xx), Domino Noir x (1926, V. Saint Hubert II xx) en Duce x (1932, V. Pinceau xx).
Diviciacus x voert 62,50 % Arabisch bloed.
Hij is door de Franse staatsstoeterijen op de stoeterij in Villeneuve-sur-Lot, in het departement Lot-et-Garonne, beschikbaar gesteld voor de fokkerij, maar zijn nakomelingen hebben geen bijdrage kunnen leveren aan de fokkerij.

31. Ondin x (1936)

Ondin x (V. Denouste ox) is een bruine Anglo-arabische hengst die in 1936 is geboren. Ondin x is een broer van de hengst Robinson x (1939, zie 35.). De moeder van Ondin x en Robinson x is de bruine merrie Hache x (1929, V. Velox x), die ook nog de moeder is van de hengst Vertubleu x (1943, V. Beldebel x, zie 7.5).
Tweede moeder is de merrie Quatre Feuilles x (V. Prisme x).
De Franse staatsstoeterijen hebben Ondin x beschikbaar gesteld voor de fokkerij maar in de fokkerij heeft Ondin x nauwelijks iets gepresteerd.

32. Rey de Nousty x (1936)

De Anglo-arabische vos hengst Rey de Nousty x (V. Denouste ox) heeft een stokmaat van 162 cm. Hij is in 1936 is geboren en is een broer van de hengsten Rey Danube x (1932, zie 20.) en Royal Nostra x (1935, zie 28.).
De moeder van deze hengsten is de vos merrie Reine des Pres III x (1919, V. Ratafia III x). Tweede moeder is de Engels volbloedmerrie Reine du Monde xx (1904, V. The Quack xx).
Rey de Nousty x voert 62,50 % Arabisch bloed.

De Franse staatsstoeterijen hebben Rey de Nousty x van 1940 tot 1956 beschikbaar gesteld voor de fokkerij.
Hij bracht onder ander de vos merrie Miquette x (1956, MV. Amilcar x), die de moeder is van de veel gebruikte hengst Nikou x (1964, V. Nikita III x). Nikou x is de vader van de in Nederland goedgekeurde hengst Mandaat (1971) en van de hengst Garitchou x (1972).

33. Quintette x (1938)

Quintette x (V. Denouste ox) is een Anglo-arabische hengst die in 1938 is geboren.
Zijn moeder is de merrie Depêche Toi x (V. Lelio x), die ook de moeder is van de hengst Raimu x (1939, V. Diabolo II x).
Tweede moeder is Fiche DS (V. Melomane ox).
Quintette x is een aantal jaren door de Franse staatsstoeterijen beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Veel invloed op de fokkerij heeft hij echter niet gehad.

34. Vulcain II x (1938)

De bruine Anglo-arabische hengst Vulcain II x (V. Denouste ox) heeft een stokmaat van 160 cm. Hij is geboren in 1938 en is een broer van de hengst Val d’Aran x (1935, zie 25.)
Zijn moeder is de bruine Engels volbloed merrie Violeta vx (1929, V. Amil Akmed xx)
en tweede moeder is Vermelles xx (1915, V. Rataplan xx).
Vulcain II x voert 50% Arabisch bloed.
Hij is door de Franse staatsstoeterijen van 1944 tot 1955 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Hij heeft geen goedgekeurde zonen op zijn naam, maar heeft wel enkele dochters gebracht die van belang zijn geweest voor de Franse fokkerij, zoals:

Girafe x, 1945, vos, MV. Denouste ox, is de moeder van de hengsten Windy x (1966, V. Montfleur xx) en zijn broer Xarex x (1967);

Ithaque x, 1952, vos, MV. Brabant x, is de moeder van de hengst Senor x (1962, V. Aiglon VII x) en

Karline x, 1954, vos, MV. Beldebel x, is de moeder van de hengst Emerite x (1970, V. Teheran x).

35. Robinson x (1939)

Robinson x (V. Denouste ox) is een bruine Anglo-arabische hengst die is geboren in 1939. Hij is een broer van de hengst Ondin x (1936, zie 31.).
De moeder van Ondin x en Robinson x is de bruine merrie Hache x (1929, V. Velox x), die ook nog de moeder is van de hengst Vertubleu x (1943, V. Beldebel x, zie 7.5).
Tweede moeder is Quattre Feuilles x (V. Prisme x).
De Franse staatsstoeterijen hebben Robinson van 1943 tot 1948 beschikbaar gesteld voor de fokkerij. Hij heeft enkele fokmerries gebracht, maar heeft geen grote invloed op de fokkerij gehad.
36. Fanion II ox (1948)

De Arabische vos hengst Fanion II ox (V. Denouste ox) is in 1948 geboren. Zijn moeder is de vos merrie Farceuse ox (1944, V. Baroud II ox, zie 3.) en tweede moeder is Farandole ox (1940, V. Nedjanor ox).
Fanion II ox voert daarmee 62,50 % Denouste-bloed.
Hij is van 1952 tot en met 1980 voor de fokkerij ingezet op het Italiaanse eiland Sardinië.

Van hem zijn 87 nakomelingen geregistreerd, waaronder de hengsten Unico de Oristano ox (1953), Irruente x (1963) en Monteleone x (1965).
Een aantal dochters van Fanion II ox is de moeder geworden van een hengst die actief is geweest in de fokkerij:

Ubertosa de Oristano ox, 1953, vos, MV. Weissmüller de Oristano ox, is de moeder van de hengst Geronimo x (1962, V. Lama II xx);

Vipera de Ozieri x, 1954. bruin, MV. Rigogolo xx, is de moeder van de hengsten Giotto x (1962, V. Lama II xx) en Norge x (1966, V. Naxos xx);

Dina XI x, 1959, schimmel, MV. Lusco de Codaruina x, is de moeder van de hengst Vesuvio x (1974, V. Vol ce l’Est x);

Elice x, 1960, vos, MV. Kamet ox (zie 24.), is de moeder van de hengsten Picasso x (1968, V. Rivisondoli xx), Siluro II x (1970, V. Vol ce l’Est x) en Varone x (1974, V. Bazouka II xx);

Etichetta x, 1960, bruin, MV. Febo x, is de moeder van de hengst Olzai x (1967, V. Lama II xx);

Fertilia ox, 1961, vos, MV. Weissmüller de Oristano ox, is de moeder van de hengst Sadali ox (1977, V. Medar ox);

Nigra x, 1966, vos, MV. Pindo de Ozieri x, is de moeder van de hengst Narciso x (1982, V. Ares x);

Quadrella la Crucca x, 1969, vos, MV. Abramo de Ozieri x, is de moeder van de zeer veel gebruikte hengst Oscar Dey x (1987, V. Urbino de Florinas x).

36.1. Unico de Oristano ox (1953)

Unico de Oristano ox (V. Fanion II ox) is een Arabische vos hengst die is geboren in 1953.
Zijn moeder is de vos merrie Minerva ox (1941, V. Weissmüller de Oristano ox), die ook de moeder is van de hengsten Olimpo de Oristano ox (1947, V. Idrico ox) en
zijn broer Sire de Oristano ox (1951). De tweede moeder is de vos Gutta ox (1923, V. Djebel Mousa ox), die ook de moeder is van de hengst Emiro de Oristano ox (1940, V. Weissmüller de Oristano ox).
Unico de Oristano ox is in de jaren 1958 – 1967 af en toe ingezet voor de fokkerij. Van hem zijn acht merrieveulens geregistreerd.

36.2. Irruente x (1963)

De Anglo-arabische hengst Irruente x (V. Fanion II ox) is een vos hengst die is geboren in 1973. Zijn moeder is de schimmel merrie Pagina de Ploaghe x (1948, V. Febo x) en tweede moeder is de schimmel Angelica x (1927, V. Tecro x).
Irruente x voert 77,76 % Arabisch bloed.
De hengst is tussen 1967 en 1974 spaarzaam gebruikt voor de fokkerij. Van hem zijn elf merrieveulens geregistreerd.

36.3. Monteleone x (1965)

Monteleone x (V. Fanion II ox) is een bruine Anglo-arabische hengst die in 1965 is geboren.
Zijn moeder is de merrie Noce x (V. Saraceno xx) en tweede moeder is Taitu’ (V. Khaidom x).
De hengst is van 1969 tot en met 1988 gebruikt voor de fokkerij en dat het geresulteerd in 40 geregistreerde merrieveulens en één geregistreerd hengstveulen.

37. Mouneya ox (1948)

De bruine Arabische volbloed hengst Mouneya ox (V. Denouste ox) is geboren in 1948.
De moeder van Mouneya ox is de bruine merrie Magicienne ox (1937, V. Nedjanor ox), die ook de moeder is van de hengsten Magistrat x (1954, V. Micipsa xx) en zijn broer Magellan II x (1956).
Tweede moeder is Magdala ox (1924, V. Abadir ox).

Evenals Fanion ox (zie 36.) is Mouneya ox naar het Italiaanse eiland Sardinië gegaan en is daar van 1952 tot en met 1986 (!) gebruikt voor de fokkerij van vooral Anglo-arabische paarden. Het Italiaanse Ministerie van Landbouw, Voedsel en Bosbouw heeft 94 nakomelingen van hem geregistreerd.
Verschillende zonen van hem zijn ingezet voor de fokkerij. Dat zijn Uranio x (1953), Zibellino de Sorso x (1955), Zingaro la Crucca x (1955), Apollo x (1956), Bellino x (1957), Berengario x (1957), Brioso x (1957), Capriolo x (1958), Nicolo’ Tommaseo x ( 1966) en de Arabische volbloed Villasalto ox (1974).

Enkele dochters van Mouneya ox zijn moeder geworden van een in de fokkerij actieve hengst. Dat betreft:

Varesina de Sassari x, 1954, vos, MV. Zenith II xx, is de moeder van de hengst Oreste x (1967, V. Naxos xx);

Delia III x, 1959, vos, MV. Psidium de Tanca Regia ox, is de moeder van de hengst Laerte x (1964, V. Naxos xx);

Terrubia x, 1972, bruin, MV. Lama II xx, is de moeder van de hengst Falcao II x (1981, V. Fox Trott x);

Tiana x, 1972, bruin, MV. Lama II xx, is de moeder van de hengst Goreai x (1982, V. Fox Trott x) en

Tiria ox, 1972, bruin, MV. Sire de Oristano ox (zie 24.2.2.), is de moeder van de hengst Icaro de Nora x (1983, V. Usini x).

37.1 Uranio x (1953)

Uranio x (V. Mouneya ox) is een Anglo-arabische, vos hengst die in 1953 in Italië is geboren.
Zijn moeder is de vos merrie Isella de Sedini x (1943, V. Zenith II xx) en tweede moeder is de bruine Balsamina Laerru x (1937, V. Quadrano ox).
Uranio x voert 64,04 % Arabisch bloed.
Hij is in de jaren 1958 – 1960 voor de fokkerij gebruikt. Va hem zijn vijf merrieveulens geregistreerd.

37.2. Zibellino de Sorso x (1955)

De bruine, Anglo-arabische hengst Zibellino de Sorso x (V. Mouneya ox) is in 1955 geboren op het Italiaanse eiland Sardinië.
De moeder van de hengst is bruine merrie Neutra de Sennori x (1946, V. Zenith II xx), die ook de moeder is van de hengst Gordon x (1962, V. Alberigo de Porto Conte x).
Tweede moeder is de bruine Zavorra de Usini x (1935, V. Melandrio ox).
Zibellino de Sorso x voert 68,30 % Arabisch bloed.
Hij is van 1959 tot en met 1979 gebruikt voor de fokkerij en van hem zijn 27 merrieveulens en de hengst Quartolo x (1969) geregistreerd.
Zibellino de Sorso’s dochter Rituccia x (1970, MV. Decor x) is de moeder van de hengst Portorico x (1988, V. Clavelito x).

37.2.1. Quartolo x (1969)

Quartolo x (V. Zibellino de Sorso x) is een Anglo-arabische hengst die in 1969 is geboren. Zijn moeder is de merrie Darietta x (1959, V. Ercole II ox) en tweede moeder is de vos Regina x (1956, V. Correr xx).
Quartolo x voert 69,15 % Arabisch bloed. De hengst heeft in de jaren 1975 – 1978 enkele merries gedekt. Van hem zijn zes nakomelingen geregistreerd.

37.3. Zingaro la Crucca x (1955)

De bruine, Anglo-arabische hengst Zingaro la Crucca x (V. Mouneya ox) is in 1955 op het Italiaanse eiland Sardinië geboren.
Zijn moeder is de vos merrie Superga la Crucca x (1951, V. Muzio xx) en tweede moeder is de schimmel Denudata la Crucca x (1939, V. Romanzo de Ozieri x).
De hengst voert 67,77 % Arabisch bloed.
Zingaro la Crucca x is van 1960 tot 1972 sporadisch gebruikt voor de fokkerij. Van de hengst zijn zes nakomelingen geregistreerd.

37.4. Apollo x (1956)

Apollo x (V. Mouneya ox) is een bruine, Anglo-arabische hengst die in 1956 is geboren in Italië.
De moeder van de hengst is de bruine merrie Granada de Macomer x (1942, V. Stradano Codaruina x) en tweede moeder is de bruine Sirena VI x (1935, V. Giulio Cesare x).
Apollo x voert 78,83 % Arabisch bloed.
De hengst is van 1961 tot en met 1985 gebruikt voor de fokkerij. Van hem zijn dertig nakomelingen geregistreerd, waaronder zijn zoon Nembo II x (1966).

37.4.1. Nembo II x (1966)

De bruine, Anglo-arabische hengst Nembo x (V. Apollo x) is in 1996 op het eiland Sardinië geboren.
Zijn moeder is de schimmel merrie Eureka II x (1950, V. Imeneo ox) en tweede moeder is de schimmel Gabbianella x (1933, V. Pero xx).
Nembo II x is van 1970 tot en met 1983 ingezet voor de fokkerij. Van hem zijn veertien nakomelingen geregistreerd.

37.5. Bellino x (1957)

Bellino x (V. Mouneya ox) is een Anglo-arabische vos hengst die in 1957 op het eiland Sardinië is geboren.
Zijn moeder is de bruine merrie Faraona de Ozieri x (1941, V. Rigogolo xx) en tweede moeder is Favola I, van wie de herkomst niet bekend is.
Bellino x is enkele jaren ingezet voor de fokkerij. Van hem zijn in de jaren 1964 – 1966 vijf merrieveulens geregistreerd.

37.6. Berengario x (1957)

De bruine Anglo-arabische hengst Berengario x (V. Mouneya ox) is in 1957 geboren op het Italiaanse eiland Sardinië. Berengario x is een broer van de hengst Capriolo x (1958, zie 37.8.)
De moeder van beide hengsten is de bruine merrie Sividia de Ozieri x (1951, V. Tatti xx) en tweede moeder is de vos Alfa de Ozieri x (1936, V. Psidium de Tanca Regia ox).
Berengario x voert 71,67 % Arabisch bloed.
De hengst is in de periode 1962 – 1970 ingezet voor de fokkerij. Van hem zijn elf merrieveulens geregistreerd.

37.7. Brioso x (1957)

Brioso x (V. Mouneya ox) is een Anglo-arabische schimmel hengst die in 1957 in Italië is geboren.
Zijn moeder is de schimmel merrie Lipona II x (1944, V. Rigogolo xx), die ook de moeder is van de hengst Rondello de Tula x (1950, V. Kamet ox, zie 24.6.). Tweede moeder is de schimmel Salvezzo de Tula x (1931, V. Enezin x).
Brioso x voert 67,18 % Arabisch bloed.
Hij is in de jaren 1961 – 1975 voor de fokkerij gebruikt. Van hem zijn 43 nakomelingen geregistreerd, waaronder twee dochters die moeder van een hengst zijn geworden die in de fokkerij is ingezet:

Rosalpina III x, 1970, vos, MV. Nuzio xx, is de moeder van de hengst Nord x (1986, V. Urbino de Florinas x) en

Rufa x, 1970, bruin, MV. Rio Mannu x, die de moeder is van de hengsten Caster x (1978, V. Fox Trott x) en Full VI x (1981, V. Usini x).

37.8. Capriolo x (1958)

De Anglo-arabische vos hengst Capriolo x (V. Mouneya ox) is in 1958 geboren op het Italiaanse eiland Sardinië. Hij is een broer van de hengst Berengario x (1957, zie 37.7.).
De moeder van beide hengsten is de bruine merrie Sividia de Ozieri x (1951, V. Tatti xx) en tweede moeder is de vos Alfa de Ozieri x (1936, V. Psidium de Tanca Regia ox).
Capriolo x voert 71,67 % Arabisch bloed.
De hengst heeft tussen 1963 en 1985 af en toe een merrie gedekt. Van hem zijn acht merrieveulens geregistreerd.

37.9. Nicolo’ Tommaseo x ( 1966)

Niccolo’ Tommaseo x (V. Mouneya ox) is een Anglo-arabische vos hengst die in 1966 in Italië is geboren.
Zijn moeder is de vos merrie Eleonora Duse x (1960, V. Villacidro x) en tweede moeder is de bruine Rondinella VI (1937, V. Forunello II x).
Nicolo’ Tommaseo x voert 80,16 % Arabisch bloed.
Hij is in de jaren 1973 – 1982 spaarzaam ingezet voor de fokkerij.
Van de hengst zijn zes merrieveulens geregistreerd.

37.10. Villasalto ox (1974)

De bruine Arabische volbloed hengst Villasalto ox (V. Mouneya ox) is in 1974 op het eiland Sardinië geboren. Hij is gefokt door het Instituut ter bevordering van de paardenhouderij op Sardinië in Ozieri, dat circa 50 km ten oosten van Sassari ligt.
De moeder van Villasalto ox is de vos merrie Oliena II ox (1967, V. Medar ox), die ook de moeder is van de hengst Lobali ox (1984, V. Wahdani ox).
Tweede moeder is de vos Flumendosa ox (1961, V. Sire de Oristano ox, zie 24.2.2.).
Villasalto ox is van 1980 – 1995 beschikbaar geweest voor de fokkerij. Van hem zijn 108 nakomelingen geregistreerd, waaronder 5 zonen die actief zijn geweest in de fokkerij: Gilmar x (1982), Fulmine II SI (1983), Zaimes ox (1995), Zucchele ox (1995), Almogaver del Menhir ox (1996).

37.10.1. Gilmar x (1982)

Gilmar x (V. Villasalto ox) is een Anglo-arabische vos hengst die in 1982 in Italië is geboren.
Zijn moeder is de vos merrie Balenciaga II x (1977, V. Destain x) en tweede moeder is de vos Sandy Shaw x (1967, V. Decor x).
Gilmar x voert 66,78 % Arabisch bloed.
De hengst is in 1985 en 1986 gebruikt voor de fokkerij. Van hem zijn vier merrieveulens geregistreerd.

37.10.2. Fulmine II SI (1983)

De vos rijpaardhengst Fulmine II (V. Villasalto ox) is in 1983 geboren in Italië. Hij is gefokt door Giuseppe en Nazzareno Raponi.
De moeder van Fulmine II is de schimmel merrie Lola XIII (1971), waarvan de afstamming niet bekend is.
Fulmine II is in de jaren 1988 – 1997 ingezet voor de fokkerij. Van hem zijn zestien nakomelingen geregistreerd.

37.10.3. Zaimes ox (1995)

Zaimes ox (V. Villasalto ox) is een Arabische schimmel hengst die eerst onder de naam Zaimeche ox was geregistreerd. Hij is in Italië geboren en gefokt op het agrarische bedrijf van Renato Molinas uit Calangianus, dat 40 km ten westen van Olbia in het noorden van het eiland Sardinië ligt.
De moeder van Zaimes ox is de schimmel merrie Palmadula ox (1988, V. Aragon ox), die ook de moeder is van de hengst Vinci ox (1994, V. Rubis de Carrere ox).
Tweede moeder is de schimmel Iapha ox (1983, V. Klarnet ox).
Zaimes ox is van 2000 tot en met 2012 gebruikt voor de fokkerij. Van hem zijn 58 nakomelingen geregistreerd.

37.10.4. Zucchele ox (1995)

De Arabische vos hengst Zucchele ox (V. Villasalto ox) is in 1995 op het eiland Sardinië geboren. Hij is gefokt door het Instituut voor de verbetering van de Paardenhouderij op Sardinië in Ozieri.
De moeder van Zucchele ox is de vos merrie Meana ox (1985, V. Valib ox). Tweede moeder is de vos Piraulla ox (1968, V. Matouka ox), die ook de moeder is van de hengst Ilani ox (1983, V. Klarnet ox).
Zucchele ox heeft in de jaren 2003 – 2010 diverse merries gedekt. Van hem zijn vijftien nakomelingen geregistreerd.

37.10.5. Almogaver del Menhir ox (1996)

Almogaver del Menhir ox (V. Villasalto ox) is een Arabische vos hengst die in 1996 op het Italiaanse eiland Sardinië is geboren. Hij is gefokt door Francesco Sionis, de voormalige directeur van het Instituut voor de verbetering van de Paardenhouderij op Sardinië in Ozieri.
De moeder van de hengst is de in Nederland gefokte schimmel merrie Dunja van Orsmaal ox (1976, V. Neptun ox) en tweede moeder is de in Groot Brittannië gefokte vos Dardanella ox (1968, V. Rining Gold ox).
Almogaver del Menhir ox is van 2006 – 2010 gebruikt voor de fokkerij. Van hem zijn zes nakomelingen geregistreerd.

Geactualiseerd op 21 januari 2019.

Back To Top